Aktivitet

Budgetøvelse

Kursisterne skal i denne øvelse komme med bud på, hvordan de ville prioritere ressourcerne, hvis der skal skabes bedre undervisning og trivsel på deres uddannelse.

Formål

Kursisterne vil opleve, hvor svært det kan være at fordele ressourcer og gå på kompromis for at gøre alle tilfredse. Du kan med aktiviteten klæde kursisterne på til politisk deltagelse ved at de tager stilling til en række fordelingsspørgsmål. Yderligere skal kursisterne argumentere for forskellige holdninger og benytte deres ytringsfrihed. 

 

Planlægning/overvejelse

Aktiviteten er bygget op af en række forskellige dele og tidforbruget er anslået til 90 min.

Har I mindre end en time til rådighed, kan du springe fremlæggelserne over og gå direkte til den fælles prioritering. Anvendes denne fremgangsmåde, er det vigtigt, at give kursisterne tid til at diskutere med hinanden. I så fald er det særlig vigtigt, at du hele tiden sikrer, at grupperne argumenterer for, hvorfor deres prioritering er bedre end nabogruppens.

 

Opbygning og tilrettelæggelse

Introduktion

Kursisterne skal prøve, hvordan det er at være leder/politiker. Nu er det nemlig dem, der har chancen for at bestemme, hvordan pengene skal bruges. Øvelsen går ud på, at de får muligheden for, at fordele 10 millioner kroner til deres uddannelsessted. De får en liste med 13 forskellige områder, hvor de kan bruge pengene. De skal selvfølgelig leve op til nogle kriterier, når de fordeler pengene:

 1. De må ikke bruge alle pengene det samme sted
 2. De må ikke bruge mindre end 250.000 kroner på et område
 3. Prioriteringerne skal komme flest muligt af skolens elever til gavn

 

Øvelse

 • Inddel kursisterne i grupper af 3-4 personer
 • Udlever et prioriteringsskema til hver gruppe - se eksempel nederst på denne side.
 • Giv herefter grupperne 20 minutter til at beslutte, hvordan pengene skal fordeles. Det er vigtigt, at grupperne kan argumentere for deres valg, da de senere skal præsentere deres valg for resten af holdet.
 • Når alle grupper har udfyldt prioriteringsskemaet, skiftes de til at fremlægge deres prioritering for resten af klassen. Under fremlæggelserne kan du spørge ind til gruppernes begrundelser.
 • Når alle grupper har fremlagt deres budgetforslag, er det tid til at udarbejde et samlet forslag for hele klassen.
 • Til dette formål tegner du et skema magen til det udleverede på tavlen. I hvert felt noteres nu det højeste budgetforslag, som er fremsat af grupperne. Når alle felter er udfyldt lægges tallene sammen, og I ser nu, hvor mange penge, der er brugt for meget.
 • Herefter er det op til kursisterne i plenum at blive enige om, hvordan budgetønskerne kan reduceres, så den samlede budgetramme på 10 mio. kr. kan overholdes.
 • Der er ikke på forhånd fastlagt nogen metode for, hvordan de skal blive enige. Det er altså op til dem selv, om de vil stemme eller tale sig til rette. Det er vigtigt, at du ikke bestemmer, hvordan kursisterne skal træffe en beslutning, da dette også er et vigtigt element i øvelsen.
 • Holdets fælles prioriteringsskema afleveres eller præsenteres herefter til skolens ledelse, så de faktisk kan se, hvad kursisterne prioriterer højest. Skolens ledelse opfordres til at give respons på klassens ønsker på den ene eller anden måde. Eventuelt kan ledelsen inviteres til at overvære fremlæggelserne.

 

Refleksion

 • Workshoppen rundes af med en afsluttende refleksion, som kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål
  • Var det svært at prioritere?
  • Var I overraskede over, hvor enige/uenige I var?
  • Ændrede I holdning undervejs? Hvorfor/hvorfor ikke?
  • Hvordan nåede I frem til den endelige fordeling? Var det en god metode? Havde andre metoder været bedre? (for eksempel afstemning eller grønthøstermetoden = reducere alle budgetposter med den samme procentsats eller beløb)

 

Skema til: Budgetøvelse 

Forklaring: Skolen har fået 10 millioner kroner ekstra, som det nu er jeres job at forsøge at fordele. I skal skrive i kolonnen til højre, hvor mange penge I vil prioritere til hvert område.

Krav: I må ikke bruge alle pengene det samme sted, og I må ikke bruge mindre end 250.000 kroner på et område. Jeres prioriteringer skal komme flest muligt af skolens elever til gavn (ikke bare jer selv).

De 10 millioner kan fordeles på følgende områder:
Hvor mange penge vil I sætte af?
Mere lektiehjælp (Lektiecafé)
 
Efteruddannelse af lærerne, så de bliver bedre til at lære fra sig
 
Ekstra hjælp til de kursister, som har mest brug for det
 
Flere undervisningstimer
 
Bedre faciliteter (møbler i klasselokaler, udearealer)
 
Flere studieture
 
Nye bøger og øvrigt undervisningsmateriale
 
Billigere måltider i kantinen
 
Ansæt flere lærere
 
Flere sociale arrangementer
 
Mere IT i undervisningen, for eksempel via iPads eller PC´ere
 
Flere ture ud af huset for at opleve undervisningen i praksis

 

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.