Forskning og viden

Erfaringer med digitalisering af VEU

Rapporten om digitalisering af VEU præsenterer resultaterne af en kortlægning af institutionernes brug af digitale læringsplatforme samt vurderinger af behovet for at afdække deres digitale parathed. 

Formål

Dette er den afsluttende rapport, der udgives sammen med et katalog med inspirerende eksempler på, hvordan man kan arbejde med at udbyde gode digitale læringsforløb. Der er tidligere udgivet en delrapport, der præsenterede resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse, som udgjorde første del af dataindsamlingen i forbindelse med projektet. Det samlede projekt er gennemført fra sommeren 2018 og til og med første kvartal 2019.

Hovedpointer

Der er eksempler på vellykkede e-lærings- og/eller blended learning-forløb på alle de syv uddannelsesområder. På tværs af datamaterialet tegner der sig et billede af, at de vellykkede digitale forløb er kendetegnede ved at finde sted på institutioner, der strategisk har satset på digitalisering af VEU og prioriteret det ledelsesmæssigt og ressourcemæssigt, herunder investeret i at skabe gode digitale læringsmiljøer, udvikle læringsplatforme, materialer og læringsaktiviteter, skabe gode rammer for teknisk og it-didaktisk støtte til og kompetenceudvikling af underviserne mv.

Potentialer
Undersøgelsen peger på tværs af områderne på en række potentialer for at opskalere brugen og
sikre kvaliteten af e-læring og blended learning:

 • At det er muligt at etablere gode digitale læringsmiljøer, som udfordrer den enkelte deltager og imødekommer behov for både tidsmæssig og geografisk fleksibilitet og differentiering gennem velstrukturerede og aktiverende forløb med gode tætte relationer mellem undervisere og deltagere og i nogle tilfælde mellem deltagerne.
 • At det vurderes muligt at opnå et lige så højt og i nogle tilfælde et højere læringsudbytte gennem e-læring og blended learning, hvis forløbene tilrettelægges hensigtsmæssigt, og deltagere har de tilstrækkelige forudsætninger med hensyn til studieegnethed, selvstændighed og målrettethed.
 • At udbyderne vurderer, at potentielle brugere er interesserede i at anvende e-læring og blended learning.
 • At der generelt set er interesse blandt ledelser og medarbejdere for at prioritere såvel e-læring som blended learning.
 • At udbydere af e-læring og blended learning prioriterer det strategisk og oplever, at strategierne bidrager positivt til at understøtte arbejdet med e-læring og blended learning.
 • At der er mulighed for og til en vis grad allerede anvendes nye former for evaluering af undervisning og læring.
 • At de institutioner, der arbejder med e-læring og blended learning, er opmærksomme på at prioritere støtte til deltagere og undervisere. 

Udfordringer
Tilsvarende peger undersøgelsen på en række udfordringer i forhold til at opskalere brugen og
sikre kvaliteten af e-læring og blended learning.

 • At det må prioriteres strategisk, ressourcemæssigt og ledelsesmæssigt, så der sikres en retning og en tydelig ledelsesmæssig forankring af digitaliseringsindsatsen.
 • At der afsættes tilstrækkelige ressourcer til at udvikle, tilpasse, evaluere og videndele om de digitale forløb.
 • At udbyderne vurderer, at det især på nogle uddannelsesområder kan knibe med kendskabet til e-læring og blended learning blandt potentielle brugere.
 • At deltagerne har de nødvendige forudsætninger for at deltage i e-læring og blended learning.
 • At mulighederne for at følge og understøtte deltagernes faglige niveau og progression i undervisningen forudsætter, at evalueringsformerne tilpasses og udvikles.
 • At der skal være tilstrækkelig vejledning samt teknisk og administrativ støtte til deltagerne.
 • At undervisere kan få den nødvendige tekniske og it-didaktiske støtte.
 • At det anerkendes, at underviserrollen og opgaverne forandrer sig med e-læring og blended learning.
 • At sikre, at underviserne har den nødvendige tid til at etablere og vedligeholde relationen til deltagerne og til at være tilgængelige, give god feedback samt til de andre nye opgaver.
 • At der skal være den nødvendige kompetenceudvikling af både undervisere og ledere.

 

Find rapport og inspirationskatalog

Find rapport og inspirationskatalog på eva.dk

Kreditering

Rapporten ”Erfaringer med digitalisering af VEU - Afsluttende rapport om udbredelse og kvalitet af e-læring og blended learning på VEU-området” er udgivet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i 2019.
 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.