Prøver og eksamen

Information om eksamen og evaluering i forhold til faget.

Basis

Kursisten udarbejder selvstændigt en ordliste til et billedmateriale om et emne, som har relation til undervisningens indhold. Ordlisten afleveres til læreren, der vurderer, om materialet er egnet som faglig dokumentation. Billedmaterialet, der tilvejebringes af læreren, danner sammen med ordlisten udgangspunkt for en kort dialog på fransk mellem lærer og kursist. Kursistens mundtlige præstation skal demonstrere færdigheder i at indgå i en samtale om genkendelige emner.

Niveau G

Der afholdes en mundtlig prøve. Uden for uddannelsestiden producerer eksaminanden et forlæg i form af en billedcollage inden for ét af de læste emner. Forlægget skal vurderes af læreren som egnet til anvendelse ved prøven og sendes til censor. Eksaminanden præsenterer kort forlægget på fransk i forhold til det valgte emne, og præsentationen efterfølges af en uddybende samtale på fransk om emnet, hvor eksaminanden inddrager relevante dele af det øvrige stofs indhold. Eksaminationstiden er 20 minutter.

Niveau F

Kursisten vælger et præsentationsmateriale – et billede eller en genstand om et emne, som har relation til undervisningens indhold. Kursisten udarbejder selvstændigt få skriftlige præsentationsudtryk til det valgte billede eller genstand. Præsentationsmaterialet afleveres til læreren, der vurderer, om materialet er egnet som faglig dokumentation. Kursisten forbereder en kort præsentation på fransk om emnet med afsæt i det valgte materiale. Præsentationen efterfølges af en uddybende samtale mellem kursist og lærer og evt. medkursister. Kursistens præstation skal demonstrere færdigheder i fremlæggelse af et emne og færdigheder i at indgå en samtale om kendte emner.

Niveau E

Kursisten udarbejder selvstændigt en disposition til et emne, som har relation til undervisningens indhold. Dispositionen afleveres til læreren, der vurderer, om den er egnet som faglig dokumentation. Kursisten forbereder med udgangspunkt i dispositionen en præsentation på fransk om det valgte emne. Præsentationen efterfølges af en uddybende samtale mellem kursist og lærer og evt. medkursister. Kursistens præstation evalueres af læreren i en samtale med kursisten. Kursistens præstation skal demonstrere færdigheder i fremlæggelse af et emne og færdigheder i at indgå en samtale om kendte emner.

Niveau D

Den skriftlige prøve

Prøvens varighed er 3 timer. Opgavesættet stilles centralt.

Den mundtlige prøve

Før prøven udarbejder kursisten en disposition på fransk over et selvvalgt emne, der er blevet arbejdet med i undervisningen. Dispositionen, som er på ca. ½ side, skal vurderes af læreren som egnet til anvendelse ved prøven. Til prøven tildeles eksaminanden en ukendt tekst på ca. 1 normalside, der har emnemæssig sammenhæng med det selvvalgte emne. Den ukendte tekst, der tilvejebringes af læreren, fremsendes sammen med kursistens disposition til censor. Eksaminanden forbereder sig på den ukendte tekst i 20 minutter. Derefter fremlægger eksaminanden hovedindholdet af den ukendte tekst på fransk, hvor eksaminator kan stille uddybende spørgsmål. Derefter fortsætter eksaminanden med en kort fremlæggelse af sit valgte emne på fransk med afsæt i dispositionen, og der afsluttes med en kort uddybende samtale på fransk om emnet mellem eksaminand og eksaminator. Det samme ukendte prøvemateriale må højst anvendes ved 3 eksaminationer på samme dag.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.