Artikel

Tysk? - Ja, tysk skaber fremtid!

Selvom engelsk i dag er det globale kommunikationssprog, er der i vid udstrækning behov for medarbejdere, som kan kommunikere på tysk. I denne artikel sættes der fokus på hvorfor tysk på avu er et godt afsæt.

Tyskland ligger lige om hjørnet set i forhold til Danmark. Tysk er det sprog, som de fleste mennesker i Europa taler. Ca. 100 millioner mennesker eller sagt på en anden måde 1/5 af EU’s befolkning har tysk som modersmål. Hertil kommer tysktalende folkegrupper i Tysklands nabolande.

Nuvel, Tyskland er blevet langt bedre til at håndtere det engelske sprog end tidligere. Og ikke sjældent er argumentet mod tysk, at mange virksomheder i Tyskland nu bruger engelsk som koncernsprog. Det drejer sig først og fremmest om de store virksomheder, der gerne vil vise deres globaliseringsevne; men det rører ikke ved, at de små og mellemstore virksomheder stadig bruger tysk som hovedsprog. Vi må i samme åndedrag konstatere, at størstedelen af Danmarks eksport stadig går til Tyskland, og her er den helt store udebanefordel at kunne kommunikere på tysk. 

Med andre ord: Tyskland sælger på engelsk, men køber på tysk.

 

Tyskland – vort naboland

Tyskland er én af vore vigtigste samhandelspartnere, men også meget mere. Tyskland har meget at byde på i forhold til historie, filosofi, musik og kultur generelt set. Tænk bare på hovedstaden, Berlin, der er en smeltedigel af forskellige kulturer. Hertil kommer universitetsbyer som fx Kiel og Heidelberg og ikke mindst de moderne storbyer med deres internationale messeudstillinger – her kan nævnes Frankfurt, Berlin og Hannover. 

Desuden finder vi i Tyskland mange smukke naturområder, Lüneburger Heide, Schwarzwald, De nordfrisiske øer, Föhr, Amrum, Sylt samt Harzen, som for mange danskere har været et yndet feriemål. Og da Tyskland nærmest ligger i danskernes ”baghave” kan man rejse dertil på relativ kort tid. Endelig er der tyskerne og fodbold, som til alle tider er et samtaleemne i Danmark.

 

Tyskundervisning anno 2020

Mange har desværre et forældet syn på, hvordan man lærer tysk i 2020.

Vores største opgave er derfor at finde ud af, hvordan vi får motiveret kursister på avu til at vælge tysk, fordi man generelt har en forestilling om, at vi internationalt set kan klare os med det engelske sprog. Vores fornemmeste opgave som undervisere i tysk er netop at rokke ved denne forestilling og vise, at det at lære tysk i 2020 først og fremmest handler om at tilegne sig kompetencer i at kunne tale tysk og dermed være i stand til at kommunikere med de tysktalende lande på deres modersmål.

 

Fokus på tysk på avu

Tysk på avu er langt mere en blot gold udenadslære og kasserollebøjning. Går man ind i bekendtgørelsen for avu-tysk, er det gennemgående træk i de faglige mål for alle niveauer fra Basis til D kommunikative færdigheder.

Med andre ord en undervisning, der skal lægge vægt på, at kursisterne tilegner sig færdigheder i at lytte til, læse og tale tysk, så de bliver i stand til at forstå og kommunikere med tysktalende. Hertil kommer, at kursisterne oparbejder et kendskab til kulturelle og samfundsmæssige forhold i Tyskland og tysktalende lande for dermed at kunne se forskelle og ligheder sammenlignet med deres eget land og kultur.

Her er det en god ide at starte med at vise kursisterne, hvor mange berøringsflader Danmark har til fælles med Tyskland og det tyske sprogområde.  Vis kursisterne, hvor mange ord og udtryk, de allerede qua deres eget sprog kender eller nemt kan gætte sig frem til betydningen af.

Det kunne være en rigtig god ide at involvere de lokale virksomheder, som arbejder med Tyskland inden for erhverv, turisme og kultur fx i form af gæsteforedrag eller virksomhedsbesøg. Det kan være med til at gøre kursisterne opmærksomme på behovet for at kunne kommunikere på tysk på mange arbejdspladser og give dem mod på at lære sproget.

 

Didaktiske overvejelser

Kursisterne kommer med mange forskellige forudsætninger for at lære sprog. Deres mål med undervisningen er på samme måde vidt forskellige – nogle ønsker at kunne bruge sproget i en arbejdsmæssig sammenhæng, andre på rejser og andre igen, fordi man i familien måske har fået en tysktalende svigerdatter eller svigersøn.

De unge kursister er for manges vedkommende ikke helt så fokuserede omkring, hvorfor de lærer sproget og har derfor en anden tilgang til læring. Undervisningsdifferentiering er derfor af afgørende betydning i forløbet.

Det er vigtigt, at kursisterne gennem undervisningen oplever sprogets forskellige discipliner som en helhed med fokus på at oparbejde strategier for at kunne anvende sproget.

Hertil kommer, at valget af arbejdsmetoder og opgavetyper er af afgørende betydning for, at kursisterne netop får en oplevelse af, at de gennem arbejdet udvikler deres kommunikative kompetencer, og at arbejdet fremmer en fortsat lyst til at udforske sproget.

 

Eksempler på emner i tyskundervisningen på avu

Et relevant emne på G-niveau kan være:

”Was kann meine Stadt den Touristen anbieten”?

Her arbejder kursisterne med

  • at læse og forstå hovedindholdet af enkle tekster
  • at lære at læse bl.a. ved at genkende ligheder mellem tysk og andre sprog, som kursisten kan håndtere
  • at samtale om enkle situationer i forbindelse med emnet (fx vise vej, booke et værelse på et hotel, reservere bord på restaurant, orientere om de forskellige seværdigheder i byen i et enkelt og forståeligt sprog)
  • at præsentere en seværdighed for sine medkursister i form af en planche/brochure med korte sætninger, videoklip med et hensigtsmæssigt ordvalg.
  • at anvende it i forbindelse med informationssøgning i forhold til emnet.

Hvis vi bevæger os videre til fx E-niveauet, kunne emnet være ”Berlin versus Kopenhagen”, hvor der er fokus på, at kursisterne udover det kommunikative får indsigt i tyske kultur- og samfundsforhold med henblik på at sammenligne med tilsvarende forhold i Danmark.

Det er stort set de samme mål som nævnt ovenfor, der bringes i spil, dog skal kursisterne på dette niveau også arbejde med

  • at formulere egne synspunkter og argumenter
  • udtrykke sig skriftligt i et enkelt og nogenlunde sammenhængende sprog
  • anvende viden om kultur- og samfundsmæssige forhold i Tyskland/Berlin og sammenholde disse med tilsvarende danske forhold.

Emnet lægger op til, at kursisterne arbejder parvis og afslutter med at fremstille et produkt i form af en tekstet fotoserie, som enten kan være digital eller i papirform. Det vigtigste er at vise kursisterne, at de kan bruge det tillærte tysk funktionelt i fremtidige job indenfor turisme, kultur, handel og håndværksmæssigt som fx rejsemontører, transport og logistik.

På baggrund af ovenstående ser vi, at kommunikative kompetencer er i høj kurs, også når det gælder tysk og det potentiale, der ligger i at kunne begå sig på tysk i forhold til fremtidens erhvervsmæssige, samfundsmæssige og egne private muligheder. Det er af helt afgørende betydning, at der sker en opprioritering af uddannelse i vores nabosprog, tysk.

 

Kreditering

Denne artikel er udarbejdet af Agnethe Jepsen, formand for opgavekommissionen i tysk på avu -2019

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.