Artikel

10 bud på afgørende faktorer for motivation

Hvad er motivation? 10 bud på afgørende faktorer for motivation fra Ph.D. på Syddansk Universitet.

 

Motivation er et komplekst samspil af mange faktorer, hvoraf de vigtigste kan relateres til læringssituationen, omgivelsernes forventninger, elevens forventninger til sig selv og holdningen til fremmedsproget og dets kultur.

Der er tale om et komplementært forhold mellem indre og ydre faktorer, der står i et dynamisk forhold til hinanden. Motivation er ikke statisk eller konstant, og der skal til stadighed arbejdes på at opbygge og vedligeholde motivation.

De ti motivationsbud, som først blev opstillet af Dörnyei og Csizer, danner her udgangspunkt for en kort gennemgang af de mest almindelige strategier i motivationsarbejdet.

 

De ti motivationsbud

1. Vær selv et godt eksempel: Hvis man selv er entusiastisk for sit fag og viser sin glæde ved fremmedsproget og dets kultur smitter det af på eleverne. Undersøgelser viser, at læreren er en altafgørende faktor for elevernes motivation.

 

2. Etabler et godt forhold til eleverne: Vær åben over for dialog, og mød eleverne som personer ikke kun som elever. Deres motivationelle drivkraft er individuel, og jo mere læreren ved om eleverne, og jo større tillid eleverne har til læreren, desto nemmere er det at finde frem til strategier, der virker.

 

3. Støt elevernes sproglige selvtillid: Det er et fundamentalt menneskeligt behov at føle sig kompetent. For sprogundervisningen er det nødvendigt at anspore eleverne til at bruge sproget så meget som muligt. Tilrettelæg undervisningen så det kommunikative aspekt kan fungere på flere planer. Eleverne skal roses, for det de kan. Undersøgelser viser, at motivationen daler, hvis eleverne ikke føler sig anerkendte. Dette gælder især for de lidt svagere elever.

 

4. Gør sprogtimerne interessante: Det er noget alle lærere altid overvejer. Elevernes motivation er stærkt knyttet til undervisningen og de metoder og materialer, der tages i anvendelse. Det er oplagt at inddrage Web 2.0 og udnytte elevernes kompetencer – og udvide dem – med de nye medier. En større undersøgelse blandt danske gymnasier elever viste, at de generelt synes undervisningen er mere interessant, når digitale læringsplatforme indgår i undervisningen.

 

5. Støt elevautonomi: Behovet for selvbestemmelse er et grundlæggende psykologisk behov. Elevautonomi kan indlejres på forskellige planer og i forskellig udstrækning i henhold til et givet mål, men det er en indre drivkraft, der skaber dynamik og motivation. Hvis undervisningen er for lærerstyret kan elevadfærden påvirkes i negativ retning. Motivation er i høj grad knyttet til identitetsdannelse og det selvbillede eleven har. Elevens indre billede af sit fremtidige selv kan være er stærk motivationsfaktor, og der skal derfor være plads til dette i undervisningens didaktik.

 

6. Differentier undervisningen: Der skal være udfordringer til alle. Der gælder fælles mål, men elever lærer forskelligt, og forskellige metoder appellerer til forskellige elevtyper. Elevernes motivation er stærkest, hvis de kan arbejde med stoffet på den måde, der passer til deres læringsstil og kognitive type.

 

7. Støt elevernes resultatorientering: Som en del af selvbestemmelsen kan lærer og elev i fællesskab sættes delmål for eleven, som det er muligt at opfylde. Eleven skal hjælpes til at kunne observere egen fremgang og til at få en bredere forståelse af egen læring. Undervisning i læringsstrategier skal tilpasses såvel eleven, som stoffet og opgaven.

 

8. Inddrag målsprogets kultur: I sprogundervisningen i danske gymnasier er dette vist en selvfølgelighed, og det indgår da også i læreplanerne. Alligevel er det nyttigt at huske, at elevens holdning til fremmedsprogets kultur er en af de store motivationsfaktorer, og ofte der interessen for fremmedsprog har sin begyndelsen. Kultur skal forstås i meget bred forstand, og her er det nok vigtigt at huske, at eleven skal kunne identificeres sig selv med kulturen og sproggruppen. Dette indgår i det fremmedsproglige selv og identitetsdannelse og følelsen af medlemskab af sproggruppens fælleskab. I øvrigt viser det sig, at det øger det positive syn på fremmede kulturer generelt.

 

9. Skab en behagelig og afslappet atmosfære: Læringsmiljøet skal give plads til at lave fejl. Fejl er udtryk for det udviklingsmæssige niveau elevens individuelle intersprog. Hvis eleven får lov til at udfolde sig i sin sproglige anvendelse med kommunikative opgaver med fokus på mening, vil der i et afslappet og produktivt læringsmiljø kunne arbejdes med feedback i et samspil mellem form og mening og lede frem til at styrke elevens sproglige selvtillid.

 

10. Tilpas opgaverne til niveau, situation og mål: Her samles trådende fra de ovenstående motivations aspekter. Selv inden for læreplanernes målsætning vil der være plads til at arbejde individuelt, sådan at undervisningen bliver personligt relevant for eleven.

 

Kreditering

Jane Vinther, Ph.D. i fremmedsprogspædagogik ved Syddansk Universitet

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.