Artikel

Tendenser i Årets Dagtilbud 2018

Flere end 40 dagtilbud blev indstillet til Årets Dagtilbud 2018.

Selvom der, ud over koblingen til den styrkede pædagogiske læreplan, ikke var krav om et særligt tema i de indstillede kandidaters fokusområde og indsatser, var der nogle faglige fællesnævnere og tendenser i feltet.

Med 44 indstillede kandidater til Årets Dagtilbud 2018 og efterfølgende et skarpt opløb mellem tre finalister er det blevet tid til at kaste et blik på ansøgerfeltet og gøre status over, hvilke faglige tendenser der træder frem i indstillingerne.

Er der fællestræk? Har ansøgerne skelet tilstrækkeligt til, hvordan deres fokusområde relaterer sig til den styrkede pædagogiske læreplan? Træder nogle af de centrale elementer fra det pædagogiske grundlag tydeligt i feltet af indstillinger? Og kan vi sige noget samlende om fokusområder og indsatser på tværs af feltet? Svaret er ja.

Den pædagogiske læreplan udgør rammen for det pædagogiske arbejde i de danske dagtilbud. Den styrkede pædagogiske læreplan består af et fælles pædagogisk grundlag og seks læreplanstemaer. Det fælles pædagogiske grundlag består af en række centrale elementer, som skal kendetegne den forståelse og tilgang, som dagtilbuddet har til det pædagogiske arbejde med at skabe trivsel, læring, udvikling og dannelse for børnene. Kerneelementerne er bl.a. børnesyn, leg, det brede læringssyn, børnefællesskaber, dannelse og børneperspektiv.

I indstillingerne til Årets Dagtilbud 2018 står temaer som ’eksperimenterende leg’, ’inklusion’ og ’lokalt udsyn’ stærkt i det samlede billede. Med ’lokalt udsyn’ henvises til indsatser, som forankrer dagtilbuddet lokalt i for eksempel natur- og kulturtilbud uden for matriklen og på denne måde inddrager lokalsamfundet i arbejdet med etableringen af pædagogiske læringsmiljøer.

I de tre temaer ses en tydelig kobling til kerneelementerne leg, børnefællesskaber, dannelse og børneperspektiv i det fælles pædagogiske grundlag. Det er samtidig tendenser, der imødekommer kravet om, at ’inddragelse af lokalsamfundet’ skal indgå i den pædagogiske læreplan.

 

Eksperimenter og leg – at følge børnenes spor

I en stor del af indstillingerne til Årets Dagtilbud 2018 er beskrevet indsatser, som har fokus på at give børn medbestemmelse i legens skabelse og udvikling. Dette sker både i kraft af eksperimenterende tilgange til legesituationer og gennem fokus på udvikling af fysiske legemiljøer, som indirekte støtter barnets idéer, forslag og nysgerrighed, og som direkte følger børnenes spor. Hermed ses en tendens, som lægger sig tæt op ad kerneelementerne leg, børnesyn og børneperspektiv i det fælles pædagogiske grundlag. Her tillægges særligt legen en værdi i sig selv, og ses som et grundlæggende og gennemgående fokus i alle dagtilbud.

I enkelte indstillinger fokuseres særligt på at følge børnenes spor og dermed demonstrere det pædagogiske grundlag i konkrete handlinger. Her søges barnets perspektiv og børnesynet indfanget gennem kontinuerlig opmuntring til lege- og aktivitetsvalg, samtidig med at legen etableres som grundlæggende element.

 

Inklusion, deltagelse  og børnefællesskaber

Ifølge loven skal leg, dannelse og læring ske i børnefællesskaber, hvor socialt samspil med andre børn såvel som pædagogisk personale spiller en central rolle. Velfungerende børnefællesskaber (karakteriseret ved anerkendelse, relationer, venskaber og lign.) etableres bl.a. gennem fokus på inklusion og deltagelsesmuligheder for børn i udsatte positioner. Ud over at inkluderende børnefællesskaber er et bærende tema i en større andel af indstillingerne til Årets Dagtilbud 2018, så tillægges børnefællesskaber generelt betydning i det fælles pædagogiske grundlag.

I indstillingerne til Årets Dagtilbud 2018 ser vi således tematiske tendenser, som kobler sig direkte til centrale elementer i den styrkede pædagogiske læreplan.

Enkelte dagtilbud arbejder med, hvordan det pædagogiske arbejde organiseres i forhold til tidlig sproglig indsats. Her åbenbares tydelige inkluderende perspektiver om at give alle børn lige muligheder gennem fokus på understøttende sprogpædagogiske strategier, der inkluderer både børn med dansk som andetsprog og børn med dansk som modersmål. Her er fokus på, at læring sker hele dagen – også i dagligdagens rutiner, og der gøres brug af eksempelvis visuelle redskaber/støttesystemer til gavn for alle børn uanset forudsætninger.

 

Lokalt udsyn og åbent dagtilbud 

I mange af indstillingerne til Årets Dagtilbud 2018 er der anlagt et dannelsesperspektiv, som peger i retning af det fælles pædagogiske grundlag, som er beskrevet i den styrkede pædagogiske læreplan. Indstillingerne viser et tydeligt, og i visse tilfælde helt eksplicit, fokus på at forberede børnene til aktiv deltagelse i en demokratisk, global virkelighed. Det er her afgørende, at barnet selv er med til at skabe sin læring og deltager i demokratiske sammenhænge. Dannelse, ligestilling og demokrati medtænkes i den daglige pædagogiske praksis, så børnene oplever at medvirke i og have indflydelse på udformning af dagligdagen og aktiviteterne, uanset baggrund, køn, alder og kultur.

Nogle indstillinger demonstrerer, hvordan dagtilbuddene formår at gribe muligheder i natur- og kulturtilbud, som ligger uden for dagtilbuddets matrikel. Her lærer børnene, hvordan de kan interagere med det omkringliggende samfund, og dermed ses en kobling til dannelsesaspektet.

 

Tendenser trods frit tema

Trods et relativt frit temavalg ses alligevel et tværgående billede af de tre ovenfor beskrevne tematiske tendenser i indstillingsfeltet til Årets Dagtilbud 2018. Feltet er generelt kendetegnet ved spændende og inspirerende eksempler på pædagogisk arbejde af høj kvalitet. Samlet set viser indstillingerne, at pædagogisk personale rundt om i de danske dagtilbud gør sig store bestræbelser på at skabe stærke børne- og læringsmiljøer til stor gavn for alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

 

Finalister og endelig vinder

Langt de fleste indstillinger i ansøgerfeltet indeholder beskrivelser af, hvordan indsatser på de valgte fokusområder er systematisk forankrede i dagtilbuddene, samt hvordan de gennem udfoldelse i hverdagens praksis fremmer høj pædagogisk kvalitet. Men særligt tre indstillinger skilte sig ud i den sammenhæng. Det var indstillinger fra henholdsvis Daginstitutionen Filosoffen, Vuggestuen og Børnehaven Nyrup og Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Et fagudvalg nominerede derfor disse tre som finalister, og på baggrund af besøg i dagtilbuddene blev en endelig vinder fundet: Vuggestuen og Børnehaven Nyrup i Kvistgård ved Helsingør.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.