Kompetenceudvikling

Evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan – set fra et børneperspektiv

DCUM har gennemført en evaluering af kommunernes arbejde med udvalgte elementer i den styrkede pædagogiske læreplan – set fra et børneperspektiv.

Evalueringen består både af observationer, børneinterviews i ni danske dagtilbud samt en spørgeskemaundersøgelse blandt femårige børn.

Formål

Casestudierne og spørgeskemaundersøgelsen har fokus på at undersøge arbejdet med udvalgte fokusområder af den styrkede pædagogiske læreplan fra et børneperspektiv.

Evalueringens tre fokusområder er:

  1. Medbestemmelse på tværs af hverdagens situationer
  2. Det pædagogiske personales deltagelse i og tilrettelæggelse af børns leg
  3. Læreplanstemaer i samspil på tværs af hverdagens aktiviteter, rutiner og leg

Casestudierne består af besøg i ni repræsentativt udvalgte dagtilbud, som indbefatter vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner samt dagplejere. Der er blevet foretaget observationsstudier i samtlige ni dagtilbud og interviews med femårige børn i de to børnehaver og de to integrerede institutioner.

Spørgeskemaundersøgelsen er blevet foretaget blandt 939 femårige børn i danske dagtilbud.

 

Hovedpointer

Evalueringen viser blandt andet

  • At børnene oplever at have en relativt høj grad af medbestemmelse i leg og i de børneinitierede aktiviteter, mens graden af medbestemmelse opleves at være varierende i de vokseninitierede, planlagte aktiviteter og rutinesituationer.
  • At på 0-2-årsområdet er det kendetegnende for legen, at samspillet mellem det pædagogiske personale og børn er nærværende og deltagende, mens det på 3-6-årsområdet er kendetegnende for legen, at samspillet mellem det pædagogiske personale og børn er sporadisk og flygtigt.
  • At børnene oplever generelt, at der er gode steder at lege både ude og inde, men en stor andel af børnene oplever at blive forstyrret i deres leg, hvilket kan mindske deres mulighed for at opleve fordybelse gennem legen.
  • At børnene møder en bred læringsforståelse i de vokseninitierede, planlagte aktiviteter, da det pædagogiske personale formår at skabe samspil mellem flere læreplanstemaer og på den måde udnytter læringspotentialet. For de andre typer af hverdagssituationer i dagtilbuddene (rutinesituationer, børneinitierede aktiviteter, mv.) udnyttes læringspotentialet ikke i samme grad.
  • At dagtilbuddene formår i relativt høj grad at udnytte læringspotentialet i de børneinitierede aktiviteter for 0-2-årsområdet, mens læringspotentialet ikke i samme grad udnyttes på 3-6-årsområdet.

 

Denne afrapportering henvender sig både til politikere på nationalt såvel som kommunalt niveau samt til de kommunale forvaltninger og dagtilbud, som har ansvaret for at implementere og forankre den styrkede pædagogiske læreplan.

Faktaoplysninger om evalueringen af den styrkede pædagogiske læreplan

Ud over DCUM’s evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan set fra et børneperspektiv, gennemfører Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) en evalueringen af den styrkede pædagogiske læreplan blandt forvaltning og dagtilbud. Denne evaluering består af en baseline spørgeskemaundersøgelse i 2018 og en opfølgende spørgeskemaundersøgelse i 2021 samt en casestudieundersøgelse, som er udgivet i august 2020.

EVA’s spørgeskemaundersøgelse har fokus på, hvordan og i hvilket omfang dagtilbuddene arbejder med centrale elementer i den styrkede pædagogiske læreplan. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i 2018 kan findes her

EVA’s casestudieundersøgelse fokuserer på lige deltagelsesmuligheder for alle børn i børnefællesskaber. Læs afrapporteringen af casestudierne her.

 

Kreditering

Casestudierne og spørgeskemaundersøgelsen er gennemført af Dansk Center for Undervisningsmiljø og er publiceret i oktober 2020. Evalueringen er gennemført med delt finansiering af henholdsvis DCUM og BUVM.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.