Forskning og viden

Rapport om pædagogisk praksis i dagtilbud

Få indblik i det praksislandskab, som den styrkede pædagogiske læreplan blev implementeret i. 

Formål

Rapporten undersøger pædagogisk personales praksis og faglige overbevisning, som det så ud, før lovgivningen om den styrkede pædagogiske læreplan trådte i kraft 1. juli 2018. Rapporten tager udgangspunk i data fra OECD’s rapport Viden om Praksis og belyser dele af det fælles pædagogiske grundlag.

Rapportens ser nærmere på:

  • Pædagogisk praksis og faglig overbevisning. 
  • Ledelse, evalueringskultur og tilsyn.
  • Resultater om pædagogisk praksis og faglig overbevisning, ledelse og tilsyn i et internationalt perspektiv. Her gives et resumé af de internationale resultater på tværs af de deltagende OECD-lande.

Rapporten baserer sig på spørgeskemaer til pædagogisk personale i dagtilbud, dagtilbudsledere, dagplejere og dagplejepædagoger. Data er indsamlet i første halvdel af 2018.

I Danmark er spørgeskemaerne besvaret af 544 pædagogisk personale på 3-5-års-området, 307 pædagogisk personale på 0-2-års-området samt 234 dagplejere. Desuden deltager 102 dagtilbudsledere på 3-5-års-området, 55 dagtilbudsledere på 0-2-års-området samt 38 dagplejepædagoger.

Den primære målgruppe for rapporten er pædagogiske konsulenter i forvaltningen og pædagogiske ledere i dagtilbud. 

 

Udvalgte hovedpointer

Undersøgelsen viser blandt andet:

  • Børneperspektiv: 9 ud af 10 af det pædagogiske personale og ledere erklærer sig enige eller delvist enige i, at aktiviteter i daginstitutioner og dagplejer oftest tager afsæt i børnenes interesser. dette.
  • Pædagogisk læringsmiljø: Pædagogisk personale og ledere vurderer, at der i høj grad arbejdes med børns udvikling og læring i rutinesituationer og i lidt mindre omfang i børns leg.
  • Tilsyn: I de fleste dagtilbud føres der tilsyn med proceskvalitet én gang om året eller hyppigere. Tilsyn med proceskvalitet vurderes for eksempel i kvaliteten af interaktioner mellem børn og voksne og børns sociale og emotionelle udvikling gennem leg og aktiviteter. I 17 pct. af dagplejerne føres der dog ifølge de adspurgte dagplejepædagoger aldrig denne form for tilsyn .
  • Undersøgelserne viser, at der typisk gives meget faglig sparring – også i dagplejen, idet 9 ud af 10 af de adspurgte ledere og dagplejepædagoger overværer det pædagogiske personales praksis med børnene på månedlig basis – eller oftere.
  • Børn i udsatte positioner: Det meste pædagogiske personale (84-90 %) mener, at eventuelle særlige vilkår for børn i udsatte positioner indtænkes i dagtilbuddets læringsmiljø. Samtidig er det kun 16-20 % af personalet i institutionerne, som i høj grad føler, at de kan understøtte udviklingen hos børn fra udsatte hjem.
  • Ledelse: Langt de fleste dagtilbudsledere og dagplejepædagoger iværksætter månedligt eller oftere konkrete tiltag for at sikre, at det pædagogiske personale tager ansvar for at forbedre deres pædagogiske kompetencer i arbejdet med børn.
  • Evalueringskultur: Lidt over halvdelen af dagtilbudsledere og dagplejepædagoger giver feedback til personalet i daginstitutionen eller dagplejen ugentligt eller dagligt.

 

Find rapporten

Find rapporten på eva.dk

 

Faktaoplysninger

Det daværende Børne-og Socialministerium besluttede i 2016, at Danmark skulle være med i den første runde af OECD-undersøgelsen TALIS Starting Strong, som har fokus på dagtilbud. TALIS Starting Strong er foretaget første halvdel af 2018 i Danmark, Norge, Island, Tyskland, Chile, Israel, Japan, Sydkorea og Tyrkiet i dagtilbud målrettet børn fra 3 år til grundskoleniveau. Danmark, Norge, Tyskland og Israel deltager desuden i undersøgelsen på 0-2 årsområdet. 

Resultaterne fra den internationale undersøgelse er offentliggjort i OECD’s rapport Providing Quality Early Childhood Education and Care: Results from the Starting Strong Survey 2018.

Viden om Praksis er den danske del af TALIS Starting Strong. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har efter aftale med Børne- og Undervisningsministeriet planlagt to afrapporteringer på de danske Viden om Praksis-data. Dette er den anden afrapportering.

 

Kreditering

Rapporten er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut for Børne- og Undervisningsministeriet og er publiceret d. 11. november 2020.

 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.