Redskab

Rådgivningsforløb med Praksiskonsulenterne

Her kan du læse om samarbejde med Praksiskonsulenterne.

Rådgivning med en helhedsorienteret tilgang

Pædagogisk kvalitet

Alle børn skal møde læringsmiljøer af høj kvalitet. Det understøtter Praksiskonsulenterne ved at tilbyde rådgivningsforløb til kommunale forvaltninger og dagtilbud.

Omdrejningspunktet for samarbejdet er, hvordan I kan udvikle og styrke den pædagogiske kvalitet og dermed styrke trivsel, læring, udvikling og dannelse for alle børn i jeres dagtilbud.

Praksiskonsulenternes rådgivning har særligt fokus på læringsmiljøer for 0-2 årige børn. Samtidig har vi en helhedsorienteret tilgang, der omfatter alle børnefællesskaber i dagtilbuddet, og som også kan handle om samarbejdet med forældrene som medskabere af læringsmiljøet.

Praksiskonsulenterne samarbejder både med forvaltninger og med dagtilbud, herunder vuggestuer, børnehaver, dagplejen, - afhængig af hvilken type forløb, I søger.

Vi tilbyder længerevarende rådgivningsforløb af 1½ års varighed og korte rådgivningsforløb af op til 20 timers varighed- læs mere herunder

Alle typer forløb er gratis.

 

Hvem er Praksiskonsulenterne?

Praksiskonsulenterne består af et hold på ca. 10-12 konsulenter, som har årelang erfaring fra den pædagogiske praksis. Typisk har en praksiskonsulent arbejdet som  pædagog i dagtilbud og siden som leder eller pædagogisk konsulent i en forvaltning. En praksiskonsulent har også relevant efteruddannelse, der kvalificerer til at rådgive, vejlede og sparre med fagpersoner.

I vil altid møde to praksiskonsulenter i et rådgivningsforløb; det vurderer vi sikrer en bredt funderet rådgivning.

unpublished

Om længerevarende og korte rådgivningsforløb


Praksisnær sparring

Praksiskonsulenterne tilbyder praksisforankret sparring og rådgivning. I kan forvente guidning og praksisnær sparring til medarbejdere og ledere, både i læringsmiljøerne, på stuemøder og personalemøder og i ledelsessparringer helt tæt på den faglige ledelse. Desuden indgår sparring og rådgivning på forvaltningsniveau som en forudsætning for etablering af samarbejdet om de længerevarende forløb, og som et tilbud i de korte forløb.
 

Skræddersyet indhold

Indhold og samarbejdsformer bliver altid skræddersyet i et tæt samarbejde mellem forvaltning, dagtilbud og Praksiskonsulenterne. Dette er afgørende for at kunne sikre, at vi sammen arbejder ind i de eksisterende udviklingsspor eller politiske og strategiske prioriteringer i den enkelte kommune.

 

Den styrkede pædagogiske læreplan

Praksiskonsulenternes rådgivning og sparring er altid forankret i indholdet i den styrkede pædagogiske læreplan , så vi har  et fælles fagligt udgangspunkt og kan skabe sammenhæng til øvrige tiltag, både kommunalt og  i det enkelte dagtilbud.

 

Bæredygtig udvikling

I rådgivningsforløbene har vi et stort fokus på at opbygge kapacitet, lokalt og kommunalt. Det betyder, at Praksiskonsulenterne understøtter dagtilbud og kommuner i at planlægge og drive udviklings- og forandringsprocesser, gennem erfaringer med at sætte mål for indsatser og evaluere løbende. Deltagerne er med ved roret under hele forløbet og formulerer selv de centrale indsatser og tiltag. Dette er afgørende for at skabe en bæredygtig udvikling, som varer ved, når forløbet er slut.


Et længerevarende rådgivningsforløb varer 1½ år og består af:

  • En opstartsfase på ca. 3 måneder: Her gennemfører praksiskonsulenterne bl.a. observationer af læringsmiljøerne, som et udgangspunkt for en vurdering af den aktuelle kvalitet, og dermed for at vi sammen kan identificere, hvilke indsatser der vil være relevante at samarbejde om. Praksiskonsulenterne gennemfører også en survey om den faglige ledelsespraksis, som afsæt for udvikling af denne.
  • En rådgivningsfase på ca. 1 år med løbende fokus på forankring. Her er Praksiskonsulenterne tæt på den pædagogiske praksis, faciliterer løbende ledersparringer og sparring og rådgivning med forvaltningen. I forløbene afprøver vi pædagogiske tiltag, nye samarbejdsformer og vi udvikler sammen den lokale refleksions- og evalueringskultur ved hjælp af redskaber, afprøvninger, mødeformer m.v., mv.
  • En afsluttende fase på ca. 3 måneder. Her gennemfører praksiskonsulenterne igen observationer af læringsmiljøerne, og vi arbejder med at sikre forankring og fastholdelse af kvalitetsudviklingen.

 

Hvem kan deltage?

Såvel kommunale, selvejende som private dagtilbud kan deltage i et længerevarende rådgivningsforløb, herunder både dagpleje, vuggestue og integrerede institutioner. Børnehaver, der alene har børn i alderen 3-6 år, er ikke omfattet af denne indsats.

 

Udvælgelse af dagtilbud og organisering

Det er forvaltningen, der ansøger om et længerevarende forløb og, i dialog med de relevante ledelsesniveauer, udvælger to til fem dagtilbud til at deltage i rådgivningsforløbet. Udvælgelsen af de mest relevante dagtilbud til deltagelse i forløbet kan ske i samarbejde med praksiskonsulenterne, på baggrund af forskellige typer af data.

Udvælgelsen af et begrænset antal deltagende dagtilbud handler om, at praksiskonsulenterne skal være kontinuerligt tilstede i praksis, for at sikre fremdrift i forløbene. Uanset deltagerantal og kommunens størrelse, er vi altid optagede af, at erfaringerne med praksisudvikling kan deles med kommunens øvrige dagtilbud Vi har et stærkt fokus på at forankre indsatsen og etablere sammenhæng til dagtilbudsområdet som helhed.

Dette sker løbende i dialog mellem praksiskonsulenterne og forvaltningsledelsen. Projektet organiseres med en styregruppe på forvaltningsniveau og med en arbejdsgruppe i hvert af de deltagende dagtilbud. Det er vigtigt, at både styregruppe og arbejdsgrupper sammensættes med repræsentanter for de fagpersoner, der har opgaver med den lokale praksisudvikling, og praskiskonsulenterne tilbyder sparring om sammensætning og etablering af disse grupper.


Et kort forløb er af op til 20 timers varighed. Det kan også være kortere, hvis I blot har behov for enkelte sparringsmøder.  

De korte rådgivningsforløb henvender sig til både forvaltninger og kommunale, selvejende og private dagtilbud. I kan både søge som et enkelt dagtilbud, flere dagtilbud sammen, som forvaltning – eller i en kombination af forvaltning og dagtilbud.

 

Indhold og samarbejdsformer

I de korte forløb tilbyder Praksiskonsulenterne rådgivning og sparring om udvikling af den pædagogiske kvalitet, og det faglige indhold er forankret i den styrkede pædagogiske læreplan. Rådgivningen kan fx. handle om pædagogiske udfordringer i læringsmiljøerne, om udvikling af en evalueringskultur om et inddragende forældresamarbejde – eller den kan imødekomme behov på forvaltningsniveau om strategisk udvikling af dagtilbudsområdet, forandrings-og projektledelse af særlige indsatser, herunder anvendelse af kommunale data til kvalitetsudvikling.

De korte forløb skræddersys til de lokale behov og kan gennemføres over en længere periode, hvis der indgår afprøvninger og øvebaner i praksis, som skal evalueres undervejs.


Partnerskaber med forældre til børn i udsatte positioner

I en kommune var de optagede af, hvordan de kunne etablere et partnerskab med forældrene, med særligt fokus på børn i udsatte positioner. Her etablerede vi et kort rådgivningsforløb, som bestod af faglige oplæg og praksisdeling på fælles personalemøder, afprøvning af nye former for dialog med forældrene og undersøgelse af forældrenes oplevelser af disse. Undervejs i forløbet gennemførte vi ledelsessparring og sparring på forvaltningsniveau med henblik på at sikre bæredygtighed og forankring.

 

Løbende udvikling af pædagogisk og ledelsesmæssig praksis

I en kommune havde forvaltningen igennem flere tilsynsperioder konstateret lav kvalitet i de samme dagtilbud. De opfølgende tiltag havde ikke haft den ønskede virkning, og kommunen søgte derfor et længerevarende rådgivningsforløb for at sikre, at udviklingen af den pædagogiske og ledelsesmæssige praksis blev understøttet løbende. Efter den indledende observationsperiode blev konkrete indsatser og tiltag aftalt og samarbejdet bestod af aktionslæringsforløb, med opbygning af aktuel faglig viden og udvikling af den faglige ledelse, ligesom de deltagende dagtilbud samarbejdede om udviklingen af deres evalueringskultur. Sideløbende fik forvaltningen sparring om deres praksis for ledelsesunderstøttelse, og sammenhængen til øvrige udviklingsprojekter.

 

Nye samarbejdsformer med organisatoriske perspektiver

I en kommune så man behov for at udvikle på samarbejdet mellem ressourcepædagoger og det pædagogiske personale i dagtilbud, for at sikre, at vejledning og specialpædagogiske kompetencer kom i spil på en mere virkningsfuld måde og kunne omsættes til den pædagogiske praksis i læringsmiljøerne. Praksiskonsulenterne understøttede afprøvningen af nye samarbejdsformer igennem et længerevarende forløb, hvor de samarbejdede med forvaltningen om de organisatoriske perspektiver og tiltag, som skulle forankres

 
Evalueringskultur og forældresamarbejde

I en kommune valgte man at søge et længerevarende forløb på tværs af den kommunale dagpleje og udvalgte daginstitutioner, med fokus på evalueringskultur og forældresamarbejde. Her arbejdede vi med at etablere et ledelsesfællesskab og med at skabe fælles arbejdsgange og praksis for evaluering på tværs af dagtilbudsformer. Dagplejens særlige organisering og vilkår for samarbejde blev tænkt ind tilstedeværelsen i praksis, fx ved at etablere fælles refleksion i middagsstunden i legestuerne m.m.

 

Bedre organisering af læringsmiljøerne 

I et privat dagtilbud havde man ved seneste pædagogiske tilsyn fået påbud om at sikre en bedre organisering af læringsmiljøerne, for at skabe flere deltagelsesmuligheder for alle børn. Lederen ønskede derfor sparring og rådgivning af Praksiskonsulenterne i et kort forløb, som både skulle give personalet ny viden og sikre afprøvninger og refleksion over børnenes udbytte af de ændrede læringsmiljøer. Indsatsen blev fulgt op med ledersparring med henblik på kapacitetsopbygning og sammenhæng til øvrige udviklingstiltag.


Ønsker du mere information, før du søger?

Hvis du arbejder i en forvaltning eller dagtilbud og har spørgsmål, før du eventuelt søger et rådgivningsforløb, er du velkommen til at kontakte koordinator for Praksiskonsulenterne Lene Pedersen på mail: lene.pedersen@stukuvm.dk eller tlf.: 30 71 65 58.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.