Forskning og viden

Grundforløb på erhvervsuddannelserne efter reformen

Skolerne arbejder intensivt med at omsætte reformens initiativer til praksis. Det viser rapporten fra følgeforskningen til reformen, som er udarbejdet af KORA og EVA.

Formål

Følgeforskningen til erhvervsuddannelsesreformen skal belyse implementeringen af virkningerne af EUD-reformen på syv ud af ti af reformens indsatsområder. Rapporten om grundforløbet på erhvervsuddannelserne giver en status på implementering og resultater af reformen for de indsatsområder, der er centrale for grundforløbet.

 

Hovedpointer

Rapporten viser overordnet, at der på erhvervsuddannelserne arbejdes målrettet med at omsætte reformens indsatsområder til praksis på skolerne. 

På nogle områder er der sket en ændring i den retning, der har været intentionen i reformen, mens der på andre punkter ikke ses de forventede forandringer.

Rapporten peger blandt andet på, at:

  • en større andel af lærerne end inden reformen vurderer, at over halvdelen af eleverne har de nødvendige forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse, når de påbegynder grundforløbet.
  • lærere og ledere vurderer også, at grundforløbet for de helt unge (GF1) fungerer godt, og bliver af mange fremhævet som en af de bedste nyskabelser i reformen. 
  • selvom elevernes vurdering af ungdomsuddannelsesmiljøet ikke viser bedre resultater end før reformen, er lærernes vurdering af ungdomsmiljøet mere positivt end før reformen.
  • erhvervsuddannelsen for voksne (euv) er vanskelig at implementere for skolerne, især med hensyn til at tilrettelægge og gennemføre merit.

 

Om rapporten

Rapporten om grundforløbet på erhvervsuddannelserne giver en status på implementering og resultater af reformen for de seks indsatsområder, der er centrale for grundforløbet. 

Det drejer sig om følgende indsatsområder:

  • Et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø
  • Enklere struktur og mere overskuelighed
  • Fokusering af vejledningsindsatsen
  • Klarere adgangskrav
  • Mere og bedre undervisning
  • Ny erhvervsuddannelse for voksne (euv)

 

Find rapporten

Find rapport og bilagsrapport på vive.dk

Faktaoplysninger

Rapporten er udarbejdet af KORA i samarbejde med EVA og udgivet i 2017.

Rapportens konklusioner bygger på et datagrundlag bestående af dels kvantitative data (registeroplysninger og spørgeskemaundersøgelser med elever, lærere og ledere) og kvalitative data (interview på seks skoler), som er indsamlet både før og efter reformen trådte i kraft.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.