Forskning og viden

Implementering af EUD-reformen

Rapporten evaluerer et forsøgs- og udviklingsprogram med fokus på udvalgte temaer i relation til implementeringen af EUD-reformen. Erfaringerne fra forsøgs- og udviklingsprogrammet er overvejende positive.

Formål

Formålet med forsøgs- og udviklingsprogrammet er at udvikle konkrete tiltag med afsæt i eksisterende viden om, hvad der virker i forhold til at understøtte vigtige dele af EUD-reformen. Samlet skal dette bidrage til at skabe bedre erhvervsuddannelser.

 

Hovedpointer

  • Børne- og Undervisningsministeriet har som led i programmet inviteret erhvervsskoler til at arbejde fokuseret med udvalgte, reformrelevante temaer og har givet skolerne mulighed for at få indflydelse på de konkrete tiltag.
  • Kombinationen af relevans og skolernes medindflydelse ift. udviklingen, oversættelsen og afprøvningen af konkrete tiltag har skabt en frugtbar ramme for programmets udfoldelse.
  • Konkret er der udviklet en række anvendelige og realitetsafstemte tiltag, som i størstedelen af tilfældene er videreudviklingsmuligheder og/eller fortsat afprøvning af tiltag.
  • Samlet set viser evalueringen, at forsøgs- og udviklingsprogrammet har opnået formålet om, at udvikle, tilpasse og afprøve konkrete tiltag med afsæt i den bedst tilgængelige viden på området.
  • Tiltagende vurderes at kunne støtte skolerne i at nå EUD-reformens målsætninger og har potentiale for videre udvikling.
  • Programmet synes at have skabt øget opmærksomhed på vigtige områder i reformen samt at have igangsat positive forandringsprocesser på skolerne både for elever og undervisere.

 

Perspektivering

Viden på erhvervsskoleområdet er på nuværende tidspunkt begrænset, og det har bl.a. medført at de deltagende skoler stiller spørgsmål ved relevansen og nyhedsværdien af den viden, de har arbejdet med. Det er derfor fremadrettet relevant at inddrage viden fra andre uddannelsesområder og understøtte vidensudvikling gennem forsøgs- og udviklingsprogrammer.

Derudover kan der fremadrettet være behov for at arbejde aktivt med at understøtte skolernes kulturelle udvikling hen imod et større fokus på vidensbasering, eksempelvis som led i politiske initiativer, forsøgs- og udviklingsprogrammer eller lignende.

Faktaoplysninger

Rapporten er udarbejdet af Rambøll på opdrag fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i 2017.

Evalueringen kombinerer kvalitative og kvantitative data samt viden som er indsamlet blandt de implementeringskonsulenter, der har haft løbende dialog og samarbejde med skolerne i programmet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.