Forskning og viden

Evaluering af forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne

Fra 2017-2022 udbydes forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger, hvor erhvervsskoler kan udbyde grundforløbets første del (GF1) på afdelinger i tyndt befolkede områder.

Danmarks Evalueringsinstitut har evalueret forsøget i perioden 2017-2020. Formålet med evalueringen er at belyse, hvorvidt forsøget øger søgningen til søgningen til erhvervsuddannelserne og om eleverne fastholdes i videre uddannelse, efter de har gennemført GF1 på en såkaldt ”satellitafdeling”. Derudover har evalueringen til formål at undersøge muligheder og udfordringer forbundet med at etablere satellitafdelinger i tyndt befolkede områder.

Evalueringen viser overordnet set, at forsøget ikke har medvirket til at øge søgningen til erhvervsuddannelser i de områder, hvor satellitafdelingerne har været placeret. For elever i forsøget har muligheden for at tage GF1 på en satellitafdeling endvidere ikke været afgørende for, om de har valgt en erhvervsuddannelse.

Selvom kun få elever har deltaget i forsøgsordningen, peger evalueringen på, at selve undervisningen og miljøet på satellitafdelingerne har været en succes. Eleverne fortæller bl.a., at de har fået meget ud af undervisningen på satellitafdelingen, fordi der har været få elever på holdene, og fordi underviseren dermed har været mere tilgængelig.

De deltagende skoler i forsøget har gjort sig brugbare erfaringer med rekruttering af elever til de nye satellitafdelinger, som kan styrke deres videre indsats for at tiltrække elever til afdelingerne.

 

Om forsøget

Forsøget blev igangsat med afsæt i Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark (2016). Hovedformålet med forsøget er at styrke søgningen til erhvervsuddannelserne i områder med svag uddannelsesdækning. 

Tre erhvervsskoler er godkendt af STUK til at deltage i forsøget fra 2017-2022. Kun en af skolerne har indtil videre gjort sig konkrete erfaringer med at udbyde GF1 på to forskellige satellitafdelinger.

Parallelt med forsøget blev et andet forsøg iværksat: forsøg med tilskud til elevers indkvartering på kostafdelinger i tyndt befolkede områder. Dette forsøg er også evalueret. 

Den politiske aftale fra 2018 Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden følger op på ambitionen bag de to forsøg med initiativet ’Bedre uddannelsesmuligheder i tyndt befolkede områder’.

Om evalueringen

Evalueringen bygger på de tre deltagende skolers selvevalueringer, indberetninger af elever i forsøgene samt interviews med forsøgsansvarlige, undervisere og elever. Desuden bygger evalueringen på interviews med UU-vejledere i de områder, hvor satellitafdelingerne er placeret, samt på et interview med elever, som har bopæl i et af satellitområderne, og som har fravalgt en satellitafdeling.

 

Find rapporten

Find rapporten på eva.dk

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.