Forskning og viden

Lokale undervisningsplaner på erhvervsuddannelser fungerer ikke som ønsket

Lokale undervisningsplaner (LUP) er tænkt som et værktøj, der skal hjælpe skolerne. Men undersøgelserne peger mere i retning af, at de giver meget bureaukrati og papirarbejde.

Ministeriet vil se nærmere på, om kravene kan forenkles og derved sikre en mere smidig og meningsfuld proces for skolerne.

 

Formål

Den lokale undervisningsplan har til formål at vise, hvordan den enkelte skole har valgt at omsætte de rammer, der gælder for uddannelserne, til konkret undervisning. LUP’en er den enkelte skoles dokumentation for den planlagte undervisning, og i den beskriver skolen, hvordan indholdet i undervisningen og fagene er planlagt på skolen. Den indeholder også en bedømmelsesplan og et bedømmelsesgrundlag.

 

Hovedpointer

  • Der er behov for fremtidig digital understøttelse i et overskueligt format, med gode søgefunktioner og adgang til at skolerne, til brug for deres planlægning, kan hente fastsatte faglige mål i de administrative systemer.
  • Med det nuværende LUP-koncept er det svært at tilgodese de enkelte målgruppers behov for viden om undervisningen, herunder lærere og elevers behov. LUP bliver meget kompleks, fordi der er mange forskellige krav til LUP, flere formål og mange forskellige målgrupper – både elever og lærere, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og ministeriet.
  • Skolerne arbejder meget forskelligt med at udarbejde LUP mht., hvordan den strategiske og pædagogiske ledelse indgår, hvordan lærerne inddrages, samt hvorvidt processen styres og koordineres med f.eks. skolernes handlingsplaner for øget gennemførelse. På de skoler, der arbejder med en fælles rammesat proces, hvor den strategiske ledelse, kvalitets- og udviklingsafdeling samarbejder med den pædagogiske ledelse og lærerne, giver arbejdet generelt et større udbytte og tilfredshed.

 

Idekatalogets anbefalinger

  • Nye vejledende skabeloner for LUP, så formålet tydeliggøres, bl.a. ved at opdele i en generel del for selve skolen og en specifik del for uddannelsen.
  • Nye vejledende eksempler for selve beskrivelsen af en LUP, der kan understøtter skolernes arbejde. Der skal udarbejdes forslag til fremtidig digital understøttelse. Skolen skal f.eks. stadig kunne hente data til brug for LUP, bl.a. om fagenes fastsatte mål mv.
  • Stærkere kobling mellem LUP og pædagogisk praksis. En tydelig rollefordeling i beskrivelsesarbejdet, og afklaring af hvordan skolen udarbejder, beskriver og omsætter de overordene kompetencemål til undervisning og praksis. Herunder en afklaring af beskrivelsesniveau bl.a. for skolens pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag. Forslag om at § 46 i bekendtgørelsen revideres, bl.a. afsnit om elevernes arbejdstid, lærerkvalifikationer og skolepraktikbedømmelse.

 

Find materialer

Find rapport og idekatalog på vive.dk

Faktaoplysninger

Rapporten er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og udgivet i 2017.

Rapporten er baseret på interview og workshops med udvalgte uddannelsesledere, kvalitetsmedarbejdere og lærere på seks udvalgte skoler, som dækker 16 uddannelsestilbud.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.