Forskning og viden

It på ungdomsuddannelserne

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) vil med denne rapport give indblik i, hvordan it bruges i undervisningen og med hvilke formål.

Formål

Målet med rapporten er at skabe et stærkere videngrundlag, der kan understøtte skolernes videre arbejde med it-didaktiske udviklingsstrategier. Rapporten belyser de barrierer og potentialer, der knytter sig til at arbejde målrettet med it som pædagogisk og didaktisk redskab i undervisningen.

Hovedpointer

Der bruges forskellige former for it på ungdomsuddannelserne

På de gymnasiale uddannelser er der relativt lidt variation i brugen af teknologisk hardware, hvor der på erhvervsuddannelserne er en noget større variation. Forskellen i brug af enheder kan hænge sammen med de forskellige undervisningssituationer, der findes på ungdomsuddannelserne.

It bruges mest i forbindelse med forberedelse og klasseundervisning

Undersøgelsen viser, at it anvendes til en række forskellige aktiviteter i forbindelse med undervisningen, dog at det i overvejende grad anvendes til forberedelse og i tilknytning til traditionel klasseundervisning.

It bruges mest til at producere og holde oplæg

Størstedelen af underviserne bruger it til at producere eget undervisningsmateriale. Derudover er der forskel på, i hvilken grad underviserne på ungdomsuddannelserne deler deres digitalt producerede undervisningsmaterialer.

Undervisernes didaktiske formål går på tværs af ungdomsuddannelserne

At skabe variation i undervisningen er det hyppigst fremhævede formål, som 90 % angiver i høj eller nogen grad.

Elevernes it-kritiske kompetencer kan styrkes

Underviserne på alle ungdomsuddannelser vurderer, at it i undervisningen er med til at øge elevernes faglige udbytte.

Der er barrierer og uudnyttede potentialer

Mangel på tid den største barriere for de undervisere, som gerne vil bruge mere it i undervisningen. Næststørste barriere er, at mange undervisere mangler fortrolighed med programmerne, og den tredjestørste barriere omhandler tekniske problemer.

Behov for praksisrettet kompetenceudvikling

Undervisernes ønsker til kompetenceudvikling er relativt ens på tværs af ungdomsuddannelserne. Det, som de fleste undervisere ønsker sig, er et praksisnært og praksisudviklende kursus.

Ledelsen er vigtig i forbindelse med rammesætning og understøttelse

Undersøgelsens tyder på, at skolernes ledelser bør arbejde på at skabe større tydelighed, rammesætning og understøttelse af en it-videndelingskultur på skolerne.

 

Find rapporten

Find rapporten på eva.dk

Faktaoplysninger

Rapporten er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og udgivet i 2015.

Undersøgelsen indeholder flere metodeelementer, som udgøres af et deskstudy, kvalitative interviews med udvalgte forskere i feltet og en spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere på ungdomsuddannelserne.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.