Forskning og viden

Evaluering af korte uddannelsesaftaler

En evaluering viser, at brugen af korte uddannelsesaftaler er steget de senere år. EVA anbefaler, at skolen følger mere med i elevernes læring på tværs af forskellige praktikvirksomheder og uddannelsesaftaler.

Formål

Formålet med evalueringen er at afdække, hvordan korte uddannelsesaftaler påvirker kvaliteten af praktikoplæringen.

Evalueringen undersøger, hvilke udfordringer og potentialer elever, virksomheder og uddannelser oplever ved brugen af korte uddannelsesaftaler inden for fire uddannelser, der har oplevet en vækst de senere år.

De fire uddannelser er:

  • frisøruddannelsen
  • smedeuddannelsen
  • tømreruddannelsen
  • mekanikeruddannelsen

 

Hovedpointer

Evalueringen viser, at brugen af korte aftaler er steget i perioden 2011-2015. Inden for de fire uddannelser, der er omfattet af evalueringen, er der sket en fordobling i andelen af praktikvirksomheder med elever med korte uddannelsesaftaler.

Rapporten identificerer to hovedårsager:

  1. Det er nemmere for virksomhederne at afbryde oplæringen af en elev end i en ordinær aftale
  2. Det er mindre belastende for virksomhedens økonomi at indgå i en kort uddannelsesaftale

Evalueringen peger på, at brugen af korte aftaler frem for ordinære aftaler gør det vanskeligere at sikre, at eleverne lærer det, de skal, i deres praktikuddannelse. Eleverne savner desuden feedback og dialog om det, de lærer.

Samtidig viser evalueringen, at der er forskelle mellem uddannelserne med hensyn til de redskaber der er udviklet for at støtte virksomhederne i at følge udviklingen i elevernes læring.

En del oplæringsansvarlige savner desuden viden om, hvad elevernes skal lære, når de starter hos dem i en kort uddannelsesaftale.

Evalueringen konstaterer, at der ikke er forskel mht. elevernes trivsel, men at frafaldet blandt elever i korte uddannelsesaftaler er større end blandt elever i ordinære uddannelsesaftaler.

Endelig konkluderer evalueringen, at elevernes motivation i relation til deres uddannelse både kan påvirkes negativt og positivt af, at de er i en kort uddannelsesaftale.

 

Perspektivering

Evalueringen konstaterer, at der med korte uddannelsesaftaler, hvor eleverne skifter praktiksteder, ikke nødvendigvis er én virksomhed, der har overblik over, hvad eleven har lært og skal lære i løbet af praktikuddannelsen.

EVA anbefaler derfor, at skolerne følger mere med i elevernes læring på tværs af forskellige praktikvirksomheder og uddannelsesaftaler, og at virksomhederne har et skærpet fokus på at være i løbende dialog med eleverne om deres læring i praktikperioden.

Virksomheden anbefales også at have en dialog med skolen med henblik på at afklare, om der er særlige praktikmål eller særlige faglige områder, som er vigtige for eleven at have fokus på i den pågældende praktikperiode.

Korte uddannelsesaftaler blev indført med lovændring i 2007 ud fra et ønske om at udnytte arbejdsmarkedets samlede praktikkapacitet bedre og aktivere virksomheder, som af forskellige årsager ikke kan varetage et helt uddannelsesforløb. Som opfølgning på trepartsaftalen er der vedtaget en lovændring, som fremover vil begrænse antallet af gange en virksomhed kan forlænge en kort uddannelsesaftale med en elev med en ny kort aftale.

Fra januar 2018 vil en virksomhed således som hovedregel kun kunne forlænge med én gang. Herefter skal virksomheden indgå en restaftale den sidste uddannelsestid, hvis eleven skal fastholdes.

Korte uddannelsesaftaler er en brik i at sikre nok praktikpladser til eleverne på erhvervsuddannelserne. Flere praktikpladser er bl.a. et indsatsområde i erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015.

 

Find rapporten

Find rapporten på eva.dk

Faktaoplysninger

Rapporten er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og udgivet i 2017.

Rapporten er baseret på en registerbaseret undersøgelse, kvalitative interview med oplæringsansvarlige i virksomheder, spørgeskemaundersøgelse blandt ca. 400 praktikvirksomheder samt fokusgruppeinterview med elever, praktikopsøgende medarbejdere og skolepraktikinstruktører på syv skoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.