Forskning og viden

Fællesskaber og mobning - set fra et elevperspektiv

Denne DCUM-undersøgelse om fællesskaber og mobning viser, at hver femte elev oplever krænkende, udelukkende eller ekskluderende adfærd.

DCUM anbefaler, at uddannelserne sætter fokus på elevfællesskaber, da de har stor betydning for elevernes trivsel og motivation.

Formål

Formålet med rapporten er at styrke vidensgrundlaget for erhvervsuddannelsernes arbejde med at forebygge og håndtere mobning. Rapporten fokuserer på elevfællesskaber, elevernes oplevelse af mobning samt uddannelsesstedets rolle i forhold til forebyggelse og håndtering af mobning.

 

Hovedpointer

  • Elevfællesskabet på eud har stor betydning for elevernes trivsel og motivation, også selvom uddannelsens struktur er præget af omskiftelige fællesskaber (skoleperioder, praktikperioder osv.).
  • Ca. hver tiende elev oplever sig ikke som en del af fællesskabet.
  • DCUM anbefaler, at uddannelserne har et særligt fokus på fællesskaberne (fra både elevernes og skolens side).
  • 19 pct. af de adspurgte elever har oplevet at være udsat for en eller flere former for den type negative krænkelser, som forskningen relaterer til mobning. Direkte adspurgt om de har oplevet mobning svarer 4,3 pct. ’ofte’ eller ’ind imellem’. Noget tyder på, at eleverne har svært ved at vurdere hvornår noget er mobning i konkrete situationer.
  • Ca. halvdelen af eleverne svarer, at de vil tale med en ansat på skolen hvis de oplever mobning. En stor del af de adspurgte elever har ingen eller begrænset kendskab til skolens trivsels- og anti-mobbearbejde.

 

Find rapporten

Find rapporten på dcum.dk

 

Perspektivering

Med eud-reformen i 2015 kom der et øget fokus på at skabe et bedre undervisningsmiljø med fokus på fællesskabet. Siden reformen har ministeriet igangsat en række tiltag, som har til formål at styrke ungdomsuddannelsesmiljøet og øge trivslen blandt eleverne på erhvervsuddannelserne. Fra oktober 2017 er det fx blevet obligatorisk for erhvervsuddannelserne at have en antimobbestrategi, der beskriver skolernes arbejde med at forebygge og håndtere mobning. Det er ligeledes blevet et lovkrav, at skolerne skal lave en handleplan og informere berørte parter i tilfælde af mobning. Med det nye lovkrav har elever også ret til at klage til Den Nationale Klageinstans mod Mobning, hvis de oplever, at skolen ikke tager hånd om mobning. DCUM’s undersøgelse går på baggrund af det øgede fokus på elevfællesskaber og undervisningsmiljø på eud i dybden med, hvordan eleverne på eud oplever fællesskaber og mobning, samt afdækker elevernes syn på uddannelsesstedets rolle i forhold til forebyggelse og håndtering af mobning. Undersøgelsen frembringer bl.a. ny viden om omfanget af mobning på eud, samt hvordan erhvervsuddannelser kan arbejde med at forebygge og håndtere mobning.

Faktaoplysninger

Rapporten er udarbejdet af Dansk Center for Ungdomsmiljø (DCUM) i 2018.

Undersøgelsen bygger på en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt 1.342 elever fordelt på grundforløb og hovedforløb på de fire hovedindgange på erhvervsuddannelserne. Derudover er der gennemført ni fokusgruppeinterviews og to individuelle interviews blandt elever.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.