Artikel

Samfundsfag

Her finder du fagkonsulentens forslag til digitale ressourcer og inspiration til planlægning af virtuel undervisning i grundfaget samfundsfag på eud og eux.

Denne vejledning giver anvisninger og inspiration til fjernundervisning i samfundsfag på eud jf. bekendtgørelse om grundfag. Det er uafhængigt af, hvilke digitale platforme eleverne forventes at arbejde på. Erhvervsskolernes platforme har forskellige faciliteter, og man udnytter naturligvis de muligheder, der er relevante for samfundsfag.

 

Didaktisk planlægning og tilrettelæggelse

Formen af et virtuelt undervisningsforløb afhænger af en række didaktiske valg og forudsætninger. Udgangspunktet er altid at tænke didaktik, før man tænker digitale ressourcer.

Klar rammesætning, når du gennemførervirtuel undervisning:

 • Formål, indhold og afsat tid
  Vær særlig tydelig i formuleringen af opgaver til eleverne. Der skal være tydelig kommunikation om formål og indhold og hvor lang tid, der er afsat til de forskellige opgaver. Forsøg at gøre opgaveformuleringerne så tydelige og enkle som muligt. Dette kan evt. gøres virtuelt som korte videosekvenser, hvor du også kommer ind på, hvordan eleven kan arbejde med opgaven, på hvilken måde eleven kan få hjælp og vejledning samt hvornår eleven skal have løst/afleveret opgaven. Du kan fx anvende intrasystemer (Lectio, Ludus, Fronter etc.), sociale medier, Microsoft Teams og Peergrade. Eller anvende netmedierede Q&A værktøjer som fx  Socrative, Kahoot, ProProfs, Quizlet, Jeopardylabs, Google Forms, Microsoft Forms til at træne elvernes grundlæggende viden om arbejdsmarkedsforhold, politik, sociologi og økonomi.

   

 • Produktkrav og dokumentation
  Formuler korte, tydelige og afgrænsede krav til hvad eleverne skal producere, dokumentere og aflevere. Dette kan differentieres. Overvej om elevernes præsentationer og produkter alene skal deles med underviseren, eller om der kan være en gevinst ved at lave delinger/peer-feedback mellem eleverne. Det kan også være en ide at lade eleverne/grupperne give feedback på hinandens arbejde inden de afrapporterer/præsenterer/afleverer til undervisneren. Her kan du anvende Excel, PowerPoint og Word (alle online via Office 365).
   
 • Evaluering
  Beskriv for eleverne, hvordan du evaluerer deres produkter og afleveringer. Evaluering kan fx. ske gennem en fokuseret vejledningssession, hvor læreren giver eleverne respons på produkter og præcise anvisninger med fokus på den faglige formidling, den faglige argumentation og de faglige mål.
   
 • Koordinering, kontakt og tidsfrister
  I en periode med fjernundervisning er det afgørende, at elever løbende dokumenterer deres faglige arbejde og udbytte af undervisningen. Ligeså afgørende er det imidlertid, at man som lærer melder klart ud:
  • hvornår man er tilgængelig for spørgsmål o.l.,
  • at de aftalte tidsfrister skal overholdes,
  • hvornår man retter/kigger på deres opgaver. Det er vigtigt at være kontant, så man sikrer så faste og tydelige rammer om undervisningen som muligt.

 

Fjernundervisning i samfundsfag

Digitale materialer til virtuel undervisning begrænser sig ikke til undervisningsmateriale hos forlagene. Du kan også bruge andre, offentligt tilgængelige digitale materialer og kilder i din undervisning, fx. klip fra pressemøder, og taler til befolkningen med rig mulighed for at arbejde med relevante problemstillinger for samfundsfag.

Opfordr også gerne eleverne til selv at udvikle digitalt materiale som fx. instruktionsvideoer, som eleven udarbejder hjemmefra. Eleven kan fx. optage en simpel erhvervsfaglig instruktion med sin mobiltelefon, det kunne fx. med udgangspunkt i den nuværende samfundsmæssige situation og konsekvenserne for de arbejdsfunktioner, eleven vil møde i erhvervet.

 

Digitale sider med indhold til inspiration til fjernundervisning i samfundsfag

 • Eleverne kan arbejde med de aktuelle samfundsmæssige og erhvervsmæssige problemstillinger. Et aktuelt emne er, at eleverne arbejder med emnet epidemi i Danmark og helt konkret COVID – 19.
  På baggrund af statsministerenes budskaber på pressemøder, hvor en række myndigheder indgår, og formidler budskaber til den danske befolkning, kan eleverne arbejde med at opsætte et udviklingsforløb af den igangværende epidemi og beskrive hvilke sociale, politiske og økonomiske konsekvenser, det har for Danmark. Endvidere kan eleverne illustrere den danske situation i lyset af verdens situationen, og de kan beskrive, hvilken betydning epidemien kan få for det erhvervsområde, som de er i gang med at uddanne sig til. Eleverne kan illustrere deres arbejde ved at dokumentere det via forskellige digitale værktøjer, og dermed opfylde kravet om dokumentation i faget. 
 • Filmstriben er bibliotekernes filmudlåning, hvor der også ligger forskellige dokumentarfilm.
 • dr.dk/undervisning er der mediebibliotek og undervisningsmateriale bl.a. Brexit, Danskernes sundhed og politikernes valg og Fremtidsudsigterne for EU.
 • Ekkofilm Her kan du finde artikler, blog debatter og kortfilm med samfundsrelevant indhold.
 • Verdenstimen.dk Her er materiale om FN´s 17 verdensmål, fx aktuelle emner som klimaløsninger, eller en lærerig quiz om FN’s verdensmål og verdens tilstand
 • 10kanoner.dk Danmarkskanon på eud. 10 film om danske værdier, lærervejledning og elevopgaver til samfundsfag.
 • Danmarkskanon.dk. Danmarkskanonen handler om de samfundsværdier, traditioner og bevægelser, vi er formet af og fælles om, og som er værd at tage med ind i fremtidens samfund. Undervisningsmateriale til samfundsfag på eud.

 

GDPR

Det er vigtigt, at du som underviser sikrer dig, at de digitale værktøjer, du anvender til virtuel undervisning overholder databeskyttelsesforordningen (GDPR), så du ikke uforvarende kommer til at dele elevernes personoplysninger med tredjeparter. Er du i tvivl, så kontakt skolens it-ansvarlige eller din leder.

Generel inspiration til fjernundervisning

 

Udarbejdet af fagkonsulenten

Bitten Næsted Hansen
Direkte tlf.: +45 2380 6632
E-mail: Bitten.Naested.Hansen@stukuvm.dk

Siden er opdateret 26. juli 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.