Artikel

Fællesskab og god stemning eleverne imellem i online undervisning – få digitale greb

Artiklen giver et bud på, hvordan underviseren kan skabe en god stemning og fællesskabsfølelse, når undervisningen foregår virtuelt.

 

Online kontra onsite undervisning

Vilkårene for onsite og synkron online undervisning er forskellige. Ved onsite undervisning deler elever og underviser samme fysiske lokation, hvilket umiddelbart giver en række fordele, som fx muligheden for hurtig afkodning af elevernes indbyrdes stemning og kollektive fællesskabsfølelse. Ved onsite undervisning kan de fysiske rammer indrettes, så de understøtter den stemning og det samarbejdsønske, som tilstræbes eleverne imellem. Eksempelvis valg af møbler og deres placering i forhold til hinanden samt brugen af materialer på vægge, gulve og borde. Er opstillingen af borde sat, så eleverne sidder forholdsvis tæt på hinanden giver det dem en mulighed for at se, hvordan sidemanden løser en opgave. Det kan der være noget tryghedsskabende ved.

Når dialogen ved online undervisning foregår via skærmen, i modsætning til onsite undervisninger, er det interessant og relevant at belyse, hvilke greb underviseren kan gøre bruge af for at skabe den ønskede stemning og fællesskabsfølelse fra onsite undervisning til den synkrone online undervisning. Yderligere er det måske i fremtiden værd at overveje, om online undervisning kan andet og mere end onsite undervisning.

 

Øge elevernes handlekompetence ved tydelighed på digitale normer

Handlekompetence henviser her til, at eleverne har viden om, hvordan de skal agere i det fælles digitale rum. Et grundlæggende element er at orientere eleverne om, hvordan de tilkendegiver at ville stille et spørgsmål eller supplere med en kommentar. Opfordr gerne eleverne til at bruge de sociale signaler og chat funktion, da det inviterer til deltagelse, og viser at den enkelte elevs spørgsmål, kommentar og tilkendegivelser er af betydning. Stil derfor gerne konkrete spørgsmål i undervisningen, som eleverne skal svare på i chatten. Eller opfordr eleverne til selv at stille spørgsmål i chatten ved fx opstart af et nyt emne. Påpeg gerne, at eleverne skal have tændt kamera. Ved slukkede kamera fjernes mulighed for at aflæse mimik og anden kropsligt udtryk, som er central i vores opbygning og vedligeholdelse af relationer. Når vi kan se hinanden øges tilknytningen til hinanden, og den tilknytning er væsentlig i forhold til det oplevede fællesskab med de andre elever på holdet. 

 

Sproget som redskab til at opnå velfungerende fællesskab

Den måde, vi taler sammen på, og det kropssprog, som vi sender, er et centralt opmærksomhedspunkt, når et velfungerende fællesskab tilstræbes. I artiklen Gruppearbejde gennem skærmen – sproget som redskab er der beskrevet, hvad man som underviser bør være opmærksom på, når eleverne arbejder online i grupper og et bud på konkrete kommunikative værktøjer til eleverne. 

 

Involvering af eleverne og etablering af stemning på holdet

Flere teoretikere peger på, at de sociale relationer er afgørende for motivationen og fællesskabsfølelsen. Planlæg gerne med regelmæssige skrift i typer af aktiviteter, der kræver forskellige type og grad af involvering af eleverne, så interaktionen eleverne imellem styrkes.

Ved onsite undervisning møder eleverne typisk ind på forskellige tidspunktet og taler sammen inden undervisningen går i gang. Ved online undervisning kan eleverne opfordres til at møde ind i det fælles digitale rum 15 minutter før undervisningen går i gang, så potentialet for smalltalk er tilstede. Som ansvarlig for en god læringsoplevelse hos eleverne, kan underviser invitere til smalltalk af mere personlig karakter, så den følelsesmæssige forbundethed påbegyndes eller styrkes eleverne imellem og mellem eleverne og underviser. Det kan gøres ved at vise et billede af sig selv i en bestemt situation med en tilhørende historie som grundlag for en efterfølgende dialog. Underviseren kan også lave en quiz om sig selv, og dermed give eleverne en anden viden om underviseren. Måske kan eleverne ligeledes opfordres til at vise billeder, som er af betydning for dem.

Vi opbygger sociale relationer med hinanden ved at kommunikere og samarbejde. Send gerne eleverne ud i breakout rooms forholdsvis hurtigt i en undervisningstime eller på en undervisningsdag, så den enkelte elev tidligt får en stemme i rummet og dermed får en oplevelsen af at blive set og være en del af fællesskabet.

 

Første undervisningstime

Hvis det er elevernes første online undervisningstime er det formentlig begrænset hvor meget smalltalk, der vil foregå. I den situation kan underviseren vælge at sætte musik på som understøtter den stemning, der ønskes i den efterfølgende undervisning - og måske for skoleforløbet generelt set. Musikken kan suppleres med slide, som enten fortæller noget konkret eller illustrerer noget, undervisningen skal indeholde eller medvirke til. Slidet kan f.eks. indeholde et tekststykke, citat, billede eller et andet grafisk udtryk. Når undervisningen er gået i gang er det centralt, at eleverne får mulighed for at præsentere sig, så den enkelte går fra at være mere eller mindre anonym til at være et ”kendt” menneske. Yderligere kan underviseren vælge at indlægge en opvarmningsøvelse, som øger kendskabet til hinanden.

Opvarmningsøvelse – interview

Metode: I går sammen to og to
Tidsramme: 2 x 5 min.

 • Hvad er grunden til, at du er startet på denne erhvervsuddannelse?
 • Hvad ønsker du at bruge erhvervsuddannelsen til?
 • Havde du overvejet andre uddannelser?
 • Hvad er dine største ressourcer?
 • Hvad er vigtigt for dig, mens du er i skolen?
 • Hvad er vigtigt for dig, mens du er i oplæring?

 

Icebreackers

Brug icebreackers til at skabe en stemning med. F.eks. ’To sandheder og en løgn’ som er en øvelse, der giver mulighed for at få et personligt kendskab til den anden, som er væsentligt i forhold til det ønskede fællesskab.

To sandheder og en løgn

Metode: I går sammen i grupper af tre personer
Tidsramme: 3 x 5 min.

 • Hver person i gruppen fortæller to sandheder og en løgn om sig selv. Sandhederne kan være udsagn om hobby, interesserer eller tidligere oplevelser, der gør personen unik. Løgnen kan være skør, eller den kan lyde som en sandhed for at gøre det sværere for de to andre personer at gætte den. 
 • Én ad gangen deler hver person deres udsagn. Derefter gætter de to andre i gruppen på, hvilke udsagn der er sande, og hvilken der er løgn. Deres gæt er individuelt.

 

Energizer

Brug energizer til at involvere eleverne og til at skabe variation i undervisningen. En energizer kan tage afsæt i det konkrete undervisningsindhold eller være noget helt andet, blot det understøtter formålet at skabe energi hos den enkelte elev og ind på holdet samlet set.

Energizer

Tidsramme: 3 min.

 • Gå ud i dit køkken
 • Find en ting, der beskriver, hvordan du bidrager til god stemning på holdet
 • Gå i chatten og skriv den ting du har valgt + et ord, der beskriver, hvordan du bidrager. Fx havregryn + møder ind med mæt og med energi.

 

Quizzer og spil

Elementer, som yderligere kan bidrage til involvering, fællesskabsfølelse og god stemning er brug af diverse quizzer og spil. Eksempler på quizzer er Jeopardy, Socrative, og af spil kan nævnes Crossword Labs og Bankospil.

 

Initiativer til fællesskab uden for undervisningstiden

Som underviser kan du oprette pauserum på den digitale platform, hvor eleverne kan holde hinanden ved selskab, når de har pause, hvis nogen har lyst. Du kan oprette kaffemøder, hvor eleverne kan mødes og tale sammen. Møderne kan du facilitere, så eleverne har et uformelt emne at mødes om. Fx hvordan de hver især synes, det går med den online undervisning. Og du kan invitere til fredagsbar, hvor du og/eller eleverne har tilrettelagt fællesaktiviteter.

 

 

Kreditering

Skrevet af Bitten Næsted Hansen, Fagkonsulent.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.