Artikel

Ledelse med afsæt i elevernes læring

Artiklen introducerer til begrebet pædagogisk ledelse og adresserer spørgsmålene: Hvad er pædagogisk ledelse, hvorfor pædagogisk ledelse, og hvordan implementeres pædagogisk ledelse?

Artiklen skelner mellem elevcentreret skoleledelse som et overordnet perspektiv på skoleledelse og pædagogisk ledelse som en operationel ledelsesform, hvor pædagogisk ledelse forklares som ledelse af læring.

Fundamentet for effektfuld skoleledelse – altså ledelse med effekt på elevernes læring- bygges på fælles meningsskabelse, respekt og relationel tillid.

 

Hvad er pædagogisk ledelse?

Der findes ingen fælles autoriseret dansk definition eller afgrænset forståelse af begrebet pædagogisk ledelse. En af udfordringerne ved at definere pædagogisk ledelse er, at indholdet spænder fra abstrakte drøftelser om paradigmeskifte, til lokale skolers strategiske visioner og mål for elevernes læring. Og endelige i form af anvisninger på konkrete handlinger i praksis.

I definitionen af pædagogisk ledelse kan det derfor være hensigtsmæssigt, at skelne mellem elevcentreret skoleledelse som et overordnet perspektiv på skoleledelse og pædagogisk ledelse som en af flere operationelle ledelsesformer.

 

 

© Udarbejdet i samarbejde med Dorte Ågård (Ågård, 2019).

Elevcentreret skoleledelse

Elevcenteret skoleledelse kan ses som et særligt perspektiv eller opmærksomhed i skoleledelse. Uanset om du som skoleleder udøver strategisk ledelse, administrativ eller personaleledelse er blikket rettet mod elevernes trivsel og læring. Blikket på elevernes læring får således betydning for beslutninger og handlinger på tværs af ledelsesdiscipliner. Den årlige Medarbejder-Udviklings-Samtale (MUS) er et konkret eksempel på, hvordan elevcentreret skoleledelse sætter sig igennem i personaleledelsen. En elevcenteret MUS-samtale danner rammen for, at lærerens udviklingsønsker og behov drøftes og vurderes med afsæt i elevernes læring.

 

Pædagogisk ledelse er læringsledelse

Pædagogisk ledelse kan defineres som læringsledelse og identificeres gennem tale og handlinger der retter sig direkte mod skolens kerneydelse; elevernes trivsel og læring. Pædagogisk ledelse markerer den pædagogiske retning for skolens arbejde med elevernes læring. Pædagogisk ledelse skaber rum for professionel læring på alle niveauer i organisationen og tager aktiv del i lærernes kompetenceudvikling. Pædagogisk ledelse rammesætter og faciliterer professionelle lærersamarbejder, hvor lærerne systematisk og i fællesskab undersøger og forbedrer undervisningens effekt på elevernes læring.

Læs mere om pædagogisk ledelsespraksis i artiklen: Pædagogisk ledelsespraksis og professionel læring

 

Hvorfor pædagogisk ledelse?

Hvorfor taler vi i dag om pædagogisk ledelse som en ny standard i dansk skoleledelse? En del af svaret skal findes i international uddannelsesforskning. Forskere har, på tværs af en lang rækker studier, fundet evidens for, at særlige former for skoleledelse virker fremmende på elevernes læring (Leithwood, Harris, & Hopkins, 2008). Viden om ledelsens effekt på elevernes læring har sat sit præg på dansk uddannelsespolitik, hvorfor skoleledere i reformtekster tilskrives en særlig rolle og et særlig ansvar i at styrke elevernes læringsudbytte (Hall, 2016).

 

Hvordan implementeres pædagogisk ledelse?

Pædagogisk ledelse må aldrig betragtes som et mål i sig selv. Det overordnede mål med pædagogisk ledelse er at skabe vedvarende forbedringer af undervisningen. Således at skolens undervisning til enhver tid udvikles i takt med elevernes læringsbehov.

Pædagogisk ledelse er hverken teoretisk eller praktisk en 'one size fits all'-løsning. Pædagogisk ledelse må oversættes til en praksis, der matcher den lokale skoles kultur og organisering.

 

Fundamentet for effektfuld pædagogik ledelse

Den pædagogiske ledelses effekt på elevernes læring er naturligvis mere indirekte. Den virker gennem lærerne. Når lederne gør en forskel for, hvad lærerne gør i undervisningen, gør det en forskel for elevernes læring (Robinson, 2015).

Et stærkt fundamentet for effektfuld pædagogisk ledelse bygger på fælles meningsskabelse. Fælles meningsskabelse kræver åbenhed og klarhed om mål og metoder i pædagogisk ledelse og inviterer til dialoger, der skal fremme en fælles forståelse af intentionerne bag pædagogisk ledelse.

Pædagogisk ledelse er, som al anden ledelse, noget ledere og lærere gør sammen og skaber rum for sammen. Relationen mellem ledere og lærere har således afgørende betydning for at lykkes med pædagogisk ledelse. Tillidsfulde og respektfulde relationer skaber rum for læring og udvikling (Bryk & Schneider, 2002) (Timperley, 2018). Respekt er, at behandle den anden, som én der både er i stand til selv at lære og at lære dig noget – også selvom der er uenighed. (Robinson, 2015). Relationel tillid kan, i denne sammenhæng, vurderes på om en person tør involvere sig i åbne og professionelle læringsprocesser. Da man har såvel personlig som faglig tillid til både leder og kollegaer (Bryk & Schneider, 2002).

Pointen er her, at mening, tillid og respekt opbygges gennem praksis af pædagogisk ledelse. Det er, når vi handler og taler sammen, at fundamentet bygges.

 

Kreditering

Artiklen er skrevet af Anne-Birgitte Rohwedder, P.hd. studerende ved Aalborg Universitet og pædagogisk ledelseskonsulent hos Randers Social og sundhedsskole.


Bryk, A. S., & Schneider, B. (2002). Trust in Schools- A Core Resource for Improvment. New York: Russel Sage Foundation.

Hall, L. (2016). Ledelse og læringsudbytte - tre skoleledelsesformer. Samfundlitteratur.

Leithwood, Harris, & Hopkins. (2008). Seven strong claims about succesful school leadership. School leadership and management, s. 27-42.

Robinson, V. (2015 ). Elevcentreret skoleledelse. Dafolo.

Rohwedder, A.-B. (2019). Pædagogisk ledelse i EUD. Didaktika www. gyldendal-uddannelse.dk.

Sørensen, S. P., & Petersen, H. M.-B. (2015). Pædagogisk ledelse er faglig ledelse. Viborg: Dans Psykologisk Forlag.

Timperley, H. S. (2018 ). Styrken ved professionel læring. Fredrikshavn: Dafolo.

Ågård, D. (2019). ”Pædagogisk ledelse i teori og praksis – inspiration til ledere i ungdomsuddannelserne”. Dafolo.


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.