Artikel

Praksisfaglighed i grundskolen – en mulighed for et større kendskab til erhvervsskolerne

Samarbejde omkring praksisfaglighed kan blandt andet give eleverne i grundskolen et større kendskab til erhvervsuddannelserne og derved få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

På emu.dk ligger nu et omfattende materiale om praksisfaglighed klar til inspiration for lærere i en lang række fag på grundskolen. Materialet giver indblik i, hvordan erhvervsskoler og grundskoler kan samarbejde om praksisfaglige undervisningsforløb, så flere unge får kendskab til erhvervsuddannelserne. Desuden kan erhvervsskolerne via materialet få mere viden om praksisfaglighed.

 

Baggrund

Med eud-aftalen Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden (2018) og Aftale om styrket praksisfaglighed i folkeskolen (2018) blev der indgået aftaler om at styrke praksisfaglighed i grundskolen. De to politiske aftaler åbner for et mere forpligtende samarbejde mellem grundskoler og erhvervsskoler.

I løbet af 2019 udfoldede samarbejdet sig i udviklingsprojektet ”Praksisfaglighed i skolen”, hvor 50 grundskoler og erhvervsskoler fra hele landet deltog i arbejdet med at udvikle og afprøve måder at arbejde med praksisfaglighed i fagene og på tværs af skolerne

 

Praksisfaglighed i skolen

Formålet med udviklingsprojektet ”Praksisfaglighed i skolen” var først og fremmest at indkredse praksisfaglighedsbegrebet og dernæst at forstå praksisfaglighed som en kompetence hos elever og som en tilgang i undervisningen. Praksisfaglighed kan forstås som elevers kompetence til at koble ”Teori og fag” med ”Krop og erfaring” i udførelsen og udarbejdelsen af ”Handlinger og produkter” så tæt på en praksis som muligt.
Se mere i den praksisfaglige refleksionsmodel

Derudover var formålet at give grundskolens elever og lærere indblik i erhvervsuddannelserne samt skabe en fortrolighed med erhvervsskolernes faciliteter og helhedsorienterede pædagogik og didaktik. I projektet var der derfor fokus på, at skolerne fik konkret inspiration til at styrke anvendelsesorienterede, praksisfaglige og erhvervsrettede elementer i undervisningen, og at der blev anvendt varierede og differentierede læringsformer, der udfordrer alle elever.

 

Viden, vejledning og inspiration til lærere og ledere i grundskolen og på erhvervsskolerne

Materialet fra udviklingsprojektet ”Praksisfaglighed i skolen” indeholder både en forundersøgelse af praksisfaglighedsbegrebet, en vidensopsamling om praksisfaglighed og en vejledning til lærere og ledere, som ønsker at samarbejde og arbejde med praksisfaglighed og praksisnær undervisning i alle fag og på alle årgange på tværs af skolerne.

Endelig indeholder materialet otte fagcases  der formidler erfaringer og fremgangsmåder med afprøvning af praksisfaglige undervisningsforløb i konkrete samarbejder mellem grund-og erhvervsskoler i tekst og video. Derudover præsenterer et modulopbygget e-inspirationsmateriale de samlede erfaringer fra projektet med fokus på, hvordan arbejdet med praksisfaglighed i udskolingen kan igangsættes i samarbejde med en erhvervsskole.

 

Praksisfaglighed – og erhvervsskolernes muligheder

I inspirationsmaterialet findes eksempler på, hvordan erhvervsskolelærerne underviser i grundskolen, eksempelvis i casen Praksisfaglighed i dansk med et etableret samarbejde omkring grundfag knyttet til bygning og salg af en familiebolig.

I casen Praksisfaglighed i fremmedsprog blev 10. klasses elever undervist på en erhvervsskole, hvor de lærte om virksomhedskommunikation, organisationsteori og tysk som fagsprog, inden eleverne skulle i praktik hos udvalgte transport- og logistikvirksomheder. Dermed præsenteres en oplagt mulighed for erhvervsskolerne for at vise potentielt kommende elever, hvordan sprog kan fungere i en helhedsorienteret og praksisnær kontekst, som det typisk foregår i undervisningen på erhvervsuddannelserne.

I de otte fagcases er der flere eksempler på, hvordan både naturfags- og matematikbaserede opgaver kan knyttes til tømrer-, murer- og elektrikerfaget, og hvor dele af undervisningen er tilrettelagt på de forskellige erhvervsskoler rundt i landet for elever fra 6. klasse og opefter.

 

Adgang til materialerne

Med projektet og de tilgængelige inspirationsmaterialer er der åbnet for et tættere samarbejde mellem de involverede skoler, som kan danne udgangspunkt for en videreudvikling af samarbejde, for eksempel i forhold til udbud af valgfag. Derudover er der også inspiration til, hvordan kendskabet til erhvervsskolerne kan udbredes yderligere blandt grundskolens elever og lærere, hvilket kan få positiv betydning i rekrutteringen af erhvervsskoleelever fremover.

Find alle materialer fra projektet om praksisfaglighed her

 

Kreditering

Artiklen er udarbejdet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i forbindelse med udviklingsprojektet "Praksisfaglighed i skolen". Projektet er gennemført af Pluss og Aalborg Universitet.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.