Inspirations- og vejledningsmateriale til SPS-arbejdet

Elever med funktionsnedsættelser eller tilsvarende vanskeligheder kan være særligt udsatte i forbindelse med den ændrede hverdag som følge af Covid-19. Denne elevgruppe kan få specialpædagogisk støtte (SPS), og det er vigtigt, at skolen er opmærksom på at få tilpasset sine tilbud til de aktuelle forhold. 

Gruppen af elever der modtager SPS er større og mere sammensat end tidligere. SPS skal sikre, at disse elever kan uddanne sig på lige fod med andre - også når undervisningen foregår virtuelt og i praktikperioden.

Det er erhvervsskolens ansvar at søge tilskud til SPS. Eleverne modtager eksempelvis SPS for at kompensere for ordblindhed, udviklingsforstyrrelser (som ADHD og autisme) og psykiske vanskeligheder (som angst og depression). Her kan du få et overblik over inspirations- og vejledningsmateriale, der kan bidrage til at skabe gode rammer for elever med særlige støttebehov på eud under og efter COVID-19.

 

Bedre skolegang med specialpædagogisk støtte 

Ifølge folderen Bedre skolegang med specialpædagogisk støtte er det afgørende, at skolen griber arbejdet med SPS an som en velovervejet fælles, strategisk opgave for at sikre, at SPS’en bliver af høj kvalitet, og giver eleverne det bedst mulige udbytte af støtten og af deres uddannelse. Der er tre elementer, som skolens ledere med fordel kan rette fokus mod:

  • Specialpædagogiske kompetencer og elevkendskab
  • Sammenhængende støtte i elevernes skoledag
  • Støtte i praktikperioder og ved overgange til praktik

Derudover bør skolen overveje, om den har en fælles strategi for hele elevens uddannelsesforløb fra før de starter uddannelsen, undervejs i deres uddannelse og i samarbejde med praktikken/virksomhederne. Det er væsentligt, at skolen har de rette kompetencer og resurser til at løfte opgaven med at afklare og tilbyde elever den nødvendige SPS – også når undervisningen foregår virtuelt.

Find folderen på ministeriets temaside om specialpædagogisk støtte, spsu.dk.  

 

Hvordan kan man teste for ordblindhed virtuelt? Få svar i SPS Nyhedsbloggen 

På denne side er der løbende opdateringer med relevante nyheder for eksempel vedrørende virtuel test for ordblindhed, undervisning hjemmefra af elever med særlige behov, skrivetolke til døve samt ekstraordinær støtte til smitteforebyggende mobility til blinde elever.

Find SPS Nyhedsbloggen på ministeriets temaside om specialpædagogisk støtte, spsu.dk

 

Er eleverne i praktik, kan du her finde gode råd til en god praktik med SPS 

Dialog og godt samarbejde med praktiksteder kan have stor betydning for, om eud-elevers praktik bliver en succes. På EVA´s hjemmeside er der fakta, gode råd og refleksionsspørgsmål, der kan understøtte den gode kontakt mellem uddannelse og praktiksted.

Find inspiration i artiklen "Sådan får eleverne en god praktik med SPS" på EVA's hjemmeside, eva.dk

Som inspiration er der også et eksempel fra praksis: ”Virksomhed og eleverne skal kende hinandens behov”. Hos Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern er de meget optagede af at gøre praktikken for SPS-elever til en god oplevelse for både virksomheder og elever. Læs mere i artiklen om, hvordan de gør.

 

Hvordan skabes det gode samarbejde med den kommunale ungeindsats (KUI) om elever med særlige behov? 

Det er vigtigt at identificere de elever, som har et støttebehov på en kommende ungdomsuddannelse, så de hurtigst muligt kan få den støtte, de har behov for.

På denne hjemmeside er der hjælp at hente vedrørende KUI´s anbefalinger og forpligtelser om at videregive oplysninger til erhvervsskolen om elever med særlige behov, så elever kan få en god uddannelsesstart. KUI kan desuden hjælpe eleverne med at få kontakt til den SPS-ansvarlige på erhvervsskolen, så der kan ansøges om SPS inden uddannelsesstart.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.