Artikel

Formål

Om formål, indhold og tilrettelæggelse af eux.

Et eux-forløb er en kombination af en erhvervsuddannelse og en erhvervsfaglig studentereksamen, hvor eleverne opnår både erhvervskompetence og generel studiekompetence.

Grundstenen i eux er den synergi, der skabes mellem erhvervsuddannelsens kompetencemål og målene for de gymnasiale fag. Skolen skal sikre, at undervisningen i fag på gymnasialt niveau så vidt muligt knytter an til den konkrete elevgruppes erhvervsuddannelser, herunder at opgaver, projekter m.v. i rimeligt omfang giver mulighed for at inddrage viden, begreber og indhold fra den enkelte elevs erhvervsuddannelse.

Eux indeholder den fulde skoleundervisning fra erhvervsuddannelsen med undtagelse af grund- og valgfag. Disse fag er erstattet af fag på gymnasialt niveau.

Eux-forløbene udformes, så fagene på gymnasialt niveau er fagligt relevante for den enkelte erhvervsuddannelse samtidig med, at en del af de gymnasiale fag er de samme på alle uddannelserne. Strukturen i et eux-forløb er forskellig afhængig af, om der er tale om et teknisk eller et merkantilt eux-forløb:

 • Tekniske eux-forløb
  Den studiekompetencegivende undervisning er placeret både i grund- og hovedforløb. Ligesom på de ordinære erhvervsuddannelser begynder de tekniske eux-elever i praktik efter grundforløbets 2. del, og hovedforløbene tilrettelægges med vekslende skole- og praktikperioder af et halvt års varighed.
   
 • Merkantile eux-forløb
  Den studiekompetencegivende undervisning er placeret i grundforløbet og i et studiekompetencegivende forløb af et års varighed, der ligger mellem grund- og hovedforløb. Eleverne får udstedt deres eux-bevis efter det studiekompetencegivende forløb. Elever optaget før 1. august 2017 opnår generel studiekompetence, mens elever optaget senere end 1. august 2017 pga. en lovændring opnår studiekompetence svarende til hf uden overbygning.

 

Den samlede varighed af det enkelte eux-forløb afhænger af:

 • mængden af praktiktid og skoleundervisning i erhvervsuddannelsen tilrettelagt uden eux,
 • mængden af grundfag i erhvervsuddannelsen tilrettelagt uden eux 
 • eventuel afkortning i praktiktiden i eux-forløbet. 

 

Eux-modeller

En eux-model er en ramme for den gymnasiale undervisning i et eux-forløb og dermed den ramme, som eux-forløbet på en given erhvervsuddannelse udformes ud fra. Der er pt én merkantil eux-model og seks tekniske eux-modeller, som er målrettet bestemte brancher og indeholder forskellige fag og forskellig undervisningstid i de gymnasiale fag.

Der kan være 2-4 fag som er forskellige inden for en model. En skole, der er udbudsgodkendt til mange erhvervsuddannelser, kan derfor udbyde mange eux-forløb, der er forskellige i fagrække og/eller undervisningstid. Det samlede omfang af undervisningen i fag m.v. på gymnasialt niveau i hovedforløbet i de nuværende forløb er på mellem. ca. 32-43 uger.

Læs mere om eux-modellerne  i Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb (retsinformation)

Eux sammenlignet med øvrige ungdomsuddannelser

Sammenligning af ungdomsuddannelserne hf, stx, hhx, htx, eud, eux teknisk og eux business.
I oversigten ses obligatoriske fag, eksempler på valgfag, varighed og mulighed for videregående uddannelse.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.