Artikel

Gruppevejledning – inspiration til dialog om trivsel med elever i FGU

Find inspiration til at gennemføre gruppevejledning – fysisk eller virtuelt – for at støtte op om alle elevers trivsel. 

I den fortsat ændrede situation under COVID-19 er det vigtigt med et øget fokus på elevernes generelle trivsel, og at få skabt et trygt rum for elevernes nye eller gamle bekymringer. Det gælder særligt for udsatte elever, som kan være i en mere sårbar position under COVID-19 end under normale omstændigheder. 

Herunder kan du som vejleder og lærer finde inspiration til, hvordan du kan bruge gruppevejledning til at støtte op om alle elevers trivsel, også i det virtuelle rum. Gruppevejledningen i artiklen tager afsæt i en overordnet tilgang til gruppevejledning, men er tilpasset forholdende under COVID-19, hvor det kan være nødvendigt at afholde vejledningen virtuelt.

 

Hvorfor gruppevejledning?

Gruppevejledning er en velafprøvet vejledningsmetode, hvor du i en anerkendende tilgang arbejder med elevernes trivsel. Gruppen som afsæt for vejledningen understøtter det at skabe et fælles og trygt rum, hvor alle elever kan spejle sig i, inspirere og støtte hinanden. Det kan både udsatte og ikke udsatte elever profitere af.

Gruppevejledningen foregår ofte henover flere sammenhængende sessioner og er bygget op om en systematisk og fast struktur med et klart defineret indhold. På den måde adskiller den sig fra en mere traditionel lærings- eller feedbacksamtale med eleverne. Med samarbejdsøvelser, refleksioner og små målsætninger fra session til session får eleverne mulighed for at sætte ord på deres egne tanker, interesser, drømme og evt. bekymringer. I fælleskab kan de således støtte hinanden gennem en anderledes tid.

I gruppevejledningen flyttes fokus fra den enkelte elevs udfordringer til en fælles problemstilling, som en gruppe af elever kender til. Her faciliterer du som vejleder eller lærer elevernes gensidige refleksioner gennem gruppedialog og –øvelser. De greb kan forskyde eventuelle bekymringer fra at være individuelle til at være kollektive. Og netop det gør, at eleverne har mulighed for at støtte og spejle sig i hinanden.

 

Planlæg forløbet for gruppevejledningen

Planlægning af gruppevejledningsøvelserne kan med fordel laves i et samarbejde mellem vejledere og lærere på FGU-institutionen, således at man er flere til sammen at arbejde med forløbene og kan trække på den viden og ressourcer som henholdsvis lærere og vejleder har i forhold til elevgruppen og det at afholde vejledningssamtaler.  

Det anbefales at lave et sammenhængende forløb, hvor der ikke er mere end en uge imellem sessionerne, og hvor det er den samme facilitator, der går igen ved hver gruppe og ved hvert møde.

 

Gruppedannelsen

Eleverne kan inddeles i grupper af 5-6 elever forud for vejledningsøvelserne. Grupperne bør dannes af en eller flere fagperson(er), der har indgående kendskab til elevernes udfordringer og relationer på holdet eller skolen. Elevernes refleksion og udbytte afhænger af en positiv og åbensindet dynamik i gruppen, så det er vigtigt, at de kan føle sig trygge og udvise tillid i gruppen. Det anbefales at sammensætte grupper, hvor eleverne vil hinanden det godt, og hvor de eksempelvis kan supplere og vejlede hinanden på forskellig vis. Gode venner eller veninder er ikke altid de bedste sparringspartner i denne situation.

Du kan også danne grupperne ud fra andre faktorer end tryghed og dynamik. Det kan være interessefællesskaber, køn, udviklingsområder, uddannelsesønsker mv. I de tilfælde kan du overveje i højere grad at planlægge sessionernes indhold, så der skabes plads til refleksion og udvikling på de områder, der er relevante for gruppen.

 

Planlægningen af gruppevejledningen

Gruppevejledningen kan eksempelvis planlægges med afsæt i nedenstående punkter:

 • Start med at drøfte, hvilke overordnede temaer der vil være relevante og aktuelle for eleverne at reflektere over, og blive mere bevidste om. Overvej her, hvad skal eleverne have ud af vejledningsøvelserne.
 • Beslut hvor mange sessioner der skal bruges for at opnå jeres mål. Et gruppevejledningsforløb kan strække sig over 3-6 sessioner over en måned eller mere, men det kan også være mere intensivt i form af 2-3 sessioner henover en til to uger.
 • Hver session skal højest vare 45 minutter, når den er virtuel, men gerne 1 time ved et fysisk møde. Det afhænger dog meget af indholdet og muligheden for variation og bevægelse.
 • Vælg temaer for sessionerne, som støtter op om formålet med vejledningen.

Temaerne kan omhandle:

  • Selvopfattelse og selvbillede, for eksempel hvordan oplever jeg mig selv i relation til andre? Hvad arbejder jeg frem imod? Hvad vil jeg gerne lære?
  • Valg under COVID-19. for eksempel hvordan træffer jeg valg? Hvem og hvad har betydning for de valg, jeg træffer?
  • Styrker og afdækning af kompetencer, for eksempel hvad er mine færdigheder, ressourcer og talenter? Hvor er jeg nu, og hvor vil jeg gerne hen?
  • Mine fremtidsdrømme, for eksempel hvad drømmer jeg om? Hvordan skaber jeg meningsfuldhed i mit liv nu og fremtiden?)

 

De tre trin i gruppevejledningens sessioner

Hver session i gruppevejledningen består af tre faser. De tre faser skaber en systematisk og en fast struktur, der dels hjælper til at styre indholdet for vejledningsøvelserne, og dels skaber en genkendelighed og tryghed for eleverne.

Indholdet i de tre faser afhænger af, hvilke temaer, I har valgt at arbejde med.

Fase 1: Opstart

 

Fase 2: Bearbejdning

Fase 3: Omsæt til handling

Forbered eleverne på gruppevejledningens indhold og form.

Præsenter dagens tema og lad elevgruppen have en fælles dialog om, hvilke emner de kender til, som relaterer sig til temaet.

Aktiviteter der skal udvikle elevernes forståelse for temaet og ruste dem til at reflektere over, hvor de selv er i forhold til temaet.

Det skal engagere eleverne i gruppeprocessen, som skal skabe læring og udvikling hos den enkelte.

Eleverne skal omsætte den nye indsigt til handling.

 

Fokus er på planlægningen af konkrete handlinger, de enkelte elever skal iværksætte.

 

Eleverne skal sætte sig realistiske mål, som de skal arbejde med efter hver session i gruppevejledningen, og som evalueres gangen efter.

 

Forslag til aktiviteter under fase 1

Forslag til aktiviteter under fase 2

 

Forslag til aktiviteter under fase 3

 

 • Check ind øvelse, der skal løsne op, hvor eleverne kort fortæller om sig selv
 • Præciser, formålet med gruppevejledningen, og hvad I skal lave.
 • Fastsæt eller opsummer rammerne for gruppesamtalerne. Foregår gruppevejledningen online er det særligt vigtigt at komme omkring, hvordan man kan være opmærksomme på hinanden, når I ikke er fysisk sammen. 
 • Præsenter dagens tema. Hvad ved eleverne i forvejen.

 

 

 • Bed eleverne om, individuelt at tegne eller skrive stikord til for eksempel spørgsmål eller udsagn.
 • Vis små film, for eksempel med rollemodeller
 • Arbejd med cases
 • Tag afsæt i tekster, der omhandler dagens tema
 • Arbejd med styrkekort
 • Inddrag aktiviteter fra den kollektive vejledning
 • Skab rum for refleksion
 • Træn eleverne i at stille åbne og refleksive spørgsmål til hinanden

 

 • Giv eleverne en opgave de skal løse eller reflektere over til næste gang.
 • Check ud øvelse: Hvad har du fået med dig fra i dag?

 

Din rolle som facilitator

Inden gruppevejledningen starter op, er det en god ide, at eleverne forstår din rolle som facilitator, og at det er en anden rolle end at vejlede individuelt eller være lærer. Det skal eleverne måske vænne sig til.

Det er facilitatorens opgave at understøtte, at hver elev har mulighed for at udnytte sit fulde potentiale under sessionerne ved at inddrage alle elever og forbinde det, de hver især siger.

Gruppevejledningen skal planlægges grundigt, og facilitatoren har ansvaret for at dialogen ikke bliver af gruppeterapeutisk karakter. Det er derfor vigtigt, at den der skal facilitere forløbet på forhånd gør sig tanker om, hvordan man vil facilitere, så man på den ene side giver eleverne plads til at reflektere og komme med deres bud og råd, og på den anden side styrer processen, så den ikke kommer et sted hen, hvor den ikke skal være:

 

Skab mening:

Vær tydelig omkring formålet med gruppevejledningen og skab mening og relevans for eleverne. Stil undersøgende og afklarende spørgsmål. Det kan hjælpe processen på vej:

1) Åbningsspørgsmål

2) Refleksionspørgsmål

3) Opfølgende spørgsmål

Tag ansvar for energien i sessionen:

Styr processen:

Det er dit ansvar at styre processen i mål. Du er dirigenten, der sætter tempo og hjælper eleverne med at komme i mål sammen.

Vær bevidst om magten:

Intet rum er magtfrit, og som facilitator skal man være ekstra opmærksom på, hvilke interesser man fremmer gennem sine greb.

Husk:

Hvordan samler I op?

Hvem gør hvad?

Hvad er næste skridt?

Hvornår og hvordan følger I op?

 

Alt efter hvilket tema der arbejdes med, skal der være særlig opmærksomhed på, at gruppen kan komme ind på områder, der er følsomme for nogle elever. Balancen mellem at udstille sig selv eller andre i dialogen og støtte hinanden i en anderledes tid, kan være hårfin. Det er godt at have aftalt, hvordan I vil samle op på eleverne efterfølgende, hvis der opstår en svær situation, det kunne være 1:1 møder med eleven, fysisk eller virtuelt.

Vær opmærksom på, at det kan være svært at aflæse kropssprog og reaktioner hos eleverne, hvis I mødes virtuelt. For at undgå, at der er elever, der føler sig oversete eller misforstået, kræves der en stram talestruktur og ekstra opmærksomhed fra facilitatoren.

 

Vendinger du som facilitator kan bruge til at understøtte en anerkendende tilgang:

 • ”Jeg lægger mærke til, at x…..”
 • ”Jeg oplever, at x…..”
 • ”Jeg kan genkende mig selv i det, X fortæller om……..” 
 • ”Det er modigt, når X…..”
 • ”Når X fortæller, at………., synes jeg, at……….”
 • ”Når X fortæller, at………., synes jeg X viser…….”
 • ”Når jeg hører X fortælle, at……., får jeg lyst til at spørge om….”
 • ”Når jeg hører X fortælle, at……, undrer det mig, at……”

 

 

 Elevernes rolle i gruppevejledningen

For at gruppevejledning kan blive en succes, er der brug for, at eleverne føler sig trygge under og efter sessionen og har lyst til at deltage næste gang. Derfor er der en række drøftelser, gruppen skal have forud for første session. 

Eleverne skal under den første session i fællesskab udarbejde en række retningslinjer, der skal gælde under de følgende gruppevejledningsøvelser. Drøftelserne kan tage afsæt i elevernes refleksioner over, hvad der skal til, for at de føler sig trygge i en gruppe. Det er eksempelvis vigtigt, at alle elever ved, at det der siges i rummet også bliver i rummet.

Eksempler på fælles retningslinjer:

 • Ingen mobiler fremme
 • Foregår sessionen online skal eleverne markere, når de ønsker at sige noget enten ved at række hånden op eller ved at sætte et kryds i chatten
 • Skiftes til at tale
 • Respekter, at alle er forskellige
 • Tavshedspligt
 • Man må gerne sige fra (sige `pas´)
 • Vigtigt at deltage aktivt
 • En anerkendende tilgang til de andre elever

Tal gerne med eleverne om, at de har en vigtig rolle i gruppen, og at det derfor er betydningsfuldt, at de byder ind med deres tanker. Ligesom facilitatoren skal være opmærksom på elevernes reaktioner og kropssprog, skal gruppemedlemmerne også være det. Det er en god ide løbende at tale med eleverne om, hvordan I er særlig opmærksomme på hinandens reaktioner, og hvordan man giver positiv og anerkendende respons.

 

Hjælp eleverne til at give respons til hinanden ved at inspirere til formuleringer som:

 • ”Jeg synes, det er sejt, at X……”
 • ”Når x fortæller, at….kan jeg genkende fra mit eget liv, at…….”
 • ”Jeg kan høre, at x….”
 • ”Når x fortæller, at….., synes jeg, x viser……..”
 • ”Kunne man forestille sig…..”
 • ”Mon x har tænkt på……..”

 

Både eleverne, vejledere og lærere spiller altså en vigtig rolle i gruppevejledningen. Både i det virtuelle og fysiske rum er alle med til at støtte op om den fælles trivsel, særligt elever i nye eller allerede kendte udsatte positioner.

 

Siden er opdateret 20. juni 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.