Forløb

Velkomstpose til lystsejlere

Forløbet tager udgangspunkt i et samarbejde mellem elever fra FGU Trekanten og Vejle Lystbådehavn. Projektet fokuserer på idéudvikling og produktion af en 'Velkomstpose' til nye sejlere.

Eleverne fra FGU Trekanten har lært at samarbejde med en lokal virksomhed om et fælles projekt ved udviklingen en 'Velkomstpose' til nye sejlere i Vejle Lystbådehavn. Gennem deres arbejde har eleverne fået en fornemmelse af, hvordan de systematisk kan gennemføre planlægning af et projekt, så de både tager højde for deres egne og virksomhedens interesser. Derved opnår de selv større engagement og involvering i projektet.

 

Kort om forløbet

Forløbet er tværfagligt og dækker arbejdet med det faglige tema Handel og service, samt fagene dansk, matematik og engelsk.

FGU Trekanten afsatte i forløbet følgende tid til de forskellige fag og aktiviteter: 

 • Dansk: ca. 20 timer
 • Matematik: 20 timer
 • Engelsk: 10 timer
 • Besøg og samarbejdstimer: 10 timer
 • Særlig projektundervisning på tværs af agu og pgu: 20 timer

 

Formål

"Velkomstpose til lystsejlere" er et undervisningsforløb, hvor eleverne arbejder helhedsorienteret med et fælles mål i de forskellige fag. For at inddrage praksis skulle eleverne udvikle og lave en prototype på en velkomstpose til nye sejlere i lystbådehavnen.

Ved at indgå i et samarbejde med Vejle Lystbådehavn har eleverne fået mulighed for at indgå i et forløb der indeholder praksis og et autentisk samarbejde med en lokal virksomhed.

Derudover har forløbet også styrket relationerne mellem agu- og pgu-elever.

 

Forløb

Forløbet var tilrettelagt som et forløb over 4 uger, hvor pgu- og agu-eleverne samarbejdede om opgaveløsningen. Dermed har læreplaner og fagbilag fra begge hold kunne sammenkobles.

Forløbet er bygget op om idéudviklingen af et maritimt miljø på den lokale lystbådehavn og konkret en velkomstpose til nyankomne lystbådesejlere. Eleverne har i samarbejde med havnefogeden på Vejle Lystbådehavn idéudviklet og udarbejdet en prototype på en velkomstpose, hvor der bl.a. er velkomsthilsner på engelsk og tysk.

Forløbet indbefatter forskellige idéudviklingsværktøjer, fx Disneys kreativitetsstrategi, hvor elevener kan arbejde med innovation på en simpel og overskuelig måde.

I dansk og engelsk arbejdede eleverne med skriftlig kommunikation i form af en skreven hilsen.

I matematik arbejdede eleverne med statistik, procentregning og målestoksforhold, fx i forbindelse med udarbejdelse af gavekort og rabatkuponer.

I Handel og Service blev der arbejdet med målgruppeanalyse, budgettering, fagsprog, innovation, personlig fremtræden og kommunikation, fx i produktionen af præsentationsvideoen til havnefogeden.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Visualisering af processen.

Fagligt indhold

Forløbet er opbygget i tre faser, en indledende 'før-fase' med undersøgelse af lystbådehavnen, en 'undervejs-fase' med fokus på udarbejdelse af velkomstposen og præstation af arbejdet, og en 'efter-fase' med videreudvikling af produktet og evaluering.

Eleverne fik i forløbet udviklet en prototype til en velkomstpose, der indeholdt en velkomsthilsen på dansk, engelsk og tysk, rabatkuponer til byens restauranter, gavekort til byens butikker, reklamebolcher. visitkort, bykort mv.   

De produkter, eleverne lavede til velkomstposen, er blevet gemt i deres portfolio i form af billeder og beskrivende tekster af deres produkter og arbejde. Derudover er de skriftlige produkter som fx noter til fremlæggelse til deres arbejde og velkomstbrevene også gemt i deres portfolio. Eleverne har produceret en film, hvor de præsenterer deres idéer.

Filmen blev sendt til havnefogeden, som havde mulighed for at vise den til andre interesserede i havneudvalget.

Fase 1
 • Intro til projektet: Fællessnak om ferieminder og turisme i DK
 • Planlægning af – og besøg på Vejle Lystbådehavn
 • Interview af lystbådesejler
 • Bygge model af havnen (3D-print i samarbejde med Makerspace-holdet)
 • Projektkort og planlægning sammen med elever
Fase 2
 • Brainstorm og idéudvikling på indholdet til velkomstposerne
 • Udarbejdelse af prototype af velkomstposen
 • Forberede og øve pitch til Lystbådehavnen
 • Brainstorm til events på havnen
 • Forberedelse af spørgeskema for at afdække målgruppen
 • Evt. produktion af velkomstposer
Fase 3
 • Færdiggørelse af hilsen på dansk og engelsk til velkomstposerne
 • Event i forbindelse med højsæsonens opstart: Uddeling af velkomstposerne
 • Bearbejdning af input fra modtagerne af velkomstposerne
 • Evaluering af forløbet og præsentation på skolen

Evaluering

Evalueringen foretages individuelt og bearbejdes i plenum på klassen. Nogle af eleverne havde elementer fra deres projektarbejde med Vejle Lystbådehavn med i deres præsentationsportfolio til prøverne.

Lærerne på FGU Trekanten oplevede, at projektet var en succes, fordi elevernes engagement steg takt med at de blev inddraget i samarbejdet med Vejle Lystbådehavn. Der blev en gensidig respekt omkring overholdelse af aftaler og det konkrete arbejde med udførelsen af opgaven, i dette tilfælde produktionen af velkomstposen.

 

Gode råd til udvikling af lignende projekter

 • Overvej tidligt, om det være en mulighed at invitere erhvervslivet med ind i udviklingsfasen og i selve undervisningssituationen på skolen
 • Undersøg, om det er muligt at flytte (endnu flere) undervisningselementer i erhvervslivets naturlige arena (fx på virksomheden)
 • Prøv at inddrage eleverne i forbindelse med kontakten til erhvervslivet
 • Husk at have øje for, om projektet kan føre til praktikpladser for de deltagende elever

 

Tips og tricks fra FGU Trekanten

Forløbet blev afviklet komprimeret over 4 uger, men kunne også tilrettelægges, så det strækker sig over en hel sejlsæson, hvor både opstart og afslutning inddrages i højere grad.

Det er vigtigt at opbygge en tæt relation til samarbejdsvirksomheden, så der kan planlægges flere helhedsorienterede, praksisbaserede projekter og projekter, der kan inddrage forskellige værksteder. Det kunne fx være et samarbejde mellem træværkstedet og Vejle Lystbådehav om produktion af elementer til havnefronten, såsom bænke, trækvogne mv. Det kunne også være et samarbejde mellem grafisk værksted og Vejle Lystbådehavn til forskellige formidlingsopgaver og opsætninger af pjecer og opslag, eller et samarbejde med Handel og Service, hvor produktet er en analyse af besøgenes alder, etnicitet mm.

 

De faglige mål

Nedenunder kan du læse om de faglige mål for niveauerne G, E og D i fagene matematik, engelsk og dansk samt det faglige tema Handel og service.

unpublished

Faglige mål i matematik G, E og D


Viden om:

 • Matematik relateret til praktiske problemstillinger

Færdigheder i:

 • Kunne genkende enkle matematiske problemer i praktiske situationer
 • Anvende hjælpemidler

Kompetencer til:

 • Præsentere resultater
 • Engagere sig i matematiske problemer og undersøgelser, så motivation og lyst til læring fremmes

Viden om:

 • Matematisk formalisering af praktiske problemer

Færdigheder i:

 • At formidle forhold af matematisk karakter mundtligt og skriftligt ved anvendelse af matematisk symbolsprog og hverdagssprog
 • At vælge og anvende relevante hjælpemidler

Kompetencer til:

 • Præsentation og kritisk stillingtagen til resultater
 • Engagement i matematiske problemer og undersøgelser, så motivation og lyst til læring fremmes

Viden om:

 • Anvendelse og forklaring af matematiske metoder

Færdigheder i:

 • At forstå og anvende matematiske begreber, tankegange og metoder, samt vælge og gøre rede for forskellige repræsentationer af det samme matematiske stof
 • At vælge og anvende relevante hjælpemidler

Kompetencer til:

 • Korrekt præsentation og kritisk stillingtagen til resultater

unpublished

Faglige mål i engelsk

 


Færdigheder i:

 • At deltage i og forstå hovedindholdet i samtaler om kendte almene og praksisrettede emner på et grundlæggende niveau
 • At skrive korte tekster af dagligdags og praksisrettet karakter i et enkelt og forståeligt sprog
 • At kunne anvende et afgrænset ordforråd inden for kendte emner
 • At kunne anvende grundlæggende grammatiske regler i skrift og tale
 • At kunne anvende fagets hjælpemidler, såsom ordbøger, stavekontrol og grammatiske oversigter hensigtsmæssigt på grundlæggende niveau

Kompetencer til:

 • At anvende hensigtsmæssige kommunikationsstrategier i relevante kontekster
 • At anvende it til informationssøgning og kommunikation på et grundlæggende niveau og med begyndende kritisk sans
 • At anvende feedback til at forbedre eget produkt og arbejdsproces samt deltage i peer-respons

unpublished

Faglige mål i dansk G, E og D


Viden om:

 • Forskellige teksttypers umiddelbare udtryk og form, for eksempel en opskrift, en arbejdsbeskrivelse, en manual, en video eller en artikel
 • At det kræver grammatisk kompetence at skabe sammenhængen mellem indhold og sprog

Færdigheder i:

 • At vælge en hensigtsmæssig kommunikation og få en følelse og en forståelse af, at kommunikationssituationen er forskellig alt efter formål og modtagergruppe
 • At kunne indgå i dialog med lærere og elever om egne og andres produkter, således at der arbejdes procesorienteret hen mod at forbedre produktet

Kompetencer til:

 • At kunne anvende danskfaglige begreber i forbindelse med produktion af skriftlige tekster

unpublished

Handel og service


 • Salg af produkter til events
 • Målgrupper
 • Budgettering
 • Fagsprog
 • Innovation
 • Personlig fremtræden
 • Kommunikation

 • Underviserne skal være opmærksom på at få planlagt faste aftaler med samarbejdsvirksomheden, i dette tilfælde Lystbådehavnen.
 • Forløbet er tænkt som et projekt, hvor samarbejdet mellem et agu- og et pgu-hold er en mulighed og en force.
 • Forløbet kan nemt overføres til andre samarbejder med virksomheder og andre værksteder på FGU.
 • Underviserne skal have fokus på koordineringen på tværs af de to spor og hold. En forventningsafklaring i opstarten af projektet og løbende evaluering af processen, vil understøtte holdenes fælles progression.
 • Det er ligeledes vigtigt at underviserne har øget fokus på gruppesammensætningen, når to forskellige hold skal arbejde tæt sammen. Underviserne bør anses som facilitator i denne sammenhæng.

Kreditering

Undervisningsforløbet er udarbejdet af FGU Trekanten (2021) med midler fra Børne- og Undervisningsministeriets Pulje til udvikling af praksisbaseret FGU-undervisning på agu.

Fra FGU Trekanten deltog Rikke Bruhn (underviser på AGU Erhverv) og Sanne Rod Andreasen (underviser på PGU Handel og service).

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.