Artikel

Erfaringer om adfærdstræningsprogram til at hjælpe FGU-elever i hverdagen

FGU Midt- og Østsjælland fortæller i denne artikel om programmet R&R2 (Reasoning Rehabilitation version 2) og deres erfaringer med at bruge det manualbaserede program i en FGU-hverdag.

Som FGU-institution er vi sat i verden for at forberede vores elever til en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Vi oplever, at en elevgruppe blandt FGU's målgruppe har udfordringer med at mestre deres hverdag og sociale liv.

Det kan påvirke deres faglige, personlige og sociale udvikling, og resulterer i en adfærd, hvor de unge f.eks. udviser aggressivitet, impulsivitet, utilregnelighed og antisocial adfærd.

FGU Midt- og Østsjælland har afprøvet det evidensbaserede adfærdstræningsprogram R&R2 (Reasoning Rehabilitation version 2) som en del af deres undervisningstilbud til de elever, der har svært ved at mestre hverdagen.

 

Formål

Hidtil har vi på FGU Midt- og Østsjælland taget tiltag overfor grænsesøgende unge, der for størsteparten sker som en reaktion på en konkret konfrontation. Med dette projekt har vi ønsket at udvikle og afprøve tiltag af præventiv karakter.

Formålet har derfor været at give elever med opmærksomhedsforstyrrelser og grænsesøgende adfærd selvindsigt i, hvad der afstedkommer deres adfærd, og der på arbejde systematisk med deres personlige og sociale kompetencer ud fra devisen ’hjælp til selvhjælp’.

Hensigten er, at vores elever skal tage de færdigheder, som de lærer hos os, med sig videre i deres liv, så de opnår en større resiliens (dvs. modstandsdygtighed) i forhold til at f.eks. planlægge og overskue hverdagslivet, etablere og fastholde sociale relationer og indgå konstruktivt og social acceptabelt i uddannelse eller job.

De skal altså ikke blot lære at kunne indgå i sociale relationer og et læringsmiljø på FGU, men i alle aspekter af deres liv.

 

"Det er ikke dig, der er problemet. Det er problemet, der er problemet"

Netop dette er tankegangen bag undervisningsforløbet R&R2 (Reasoning Rehabilitation version 2). R&R2 er en manualbaseret gruppeindsats udviklet af Cognitive Centre i Canada og professor i psykologi Susan Young.

Metoden bygger på kognitiv adfærdstræning og er målrettet unge og voksne med ADHD, opmærksomhedsforstyrrelser og tilsvarende vanskeligheder. Det vil sige unge og voksne, der oplever udfordringer i forhold til f.eks. opmærksomhed, uro i kroppen, tankemylder, impulsstyring og socialt samspil.

Ideen er, at hvis tankerne kan ændres, kan adfærden ændres.

Når adfærden ændres, kan de problemer, som man har, forsvinde eller formindskes. Det handler også om, at problemerne bliver tacklet på en sådan måde, at det ikke skaber nye problemer, og at den løsning man finder, er mere langtidsholdbar.

Man behøver ikke nødvendigvis have en diagnose for at være i målgruppe for forløbet.

Således er fokus rettet mod, at den enkelte opnår en bedre indsigt i egne vanskeligheder og måder at håndtere dagligdagens udfordringer på. Som en del af forløbet bliver eleverne knyttet til en ”mentor”, også kaldet PAL (Participants Aid for Learning), der hjælper dem med at forankre det lærte i deres dagligdag.

 

Hvad består forløbet af?

R&R2 er et struktureret og manualbaseret gruppeforløb, der består af 15 undervisningsgange (sessioner) i fast rækkefølge á 2 timer. Der kan være op til 12 elever på et hold.

Som udgangspunkt er der undervisning én gang om ugen, så et forløb varer ca. 3 måneder. Grundet tidsbegrænsningen på dette projekt, har vi dog været nødsaget til at have to undervisningsgange i flere af ugerne.

Vi må erkende, at dette ikke er anbefalelsesværdigt, da undervisningen bliver for komprimeret for vores elever. Der skal være tid mellem sessionerne til at arbejde med det nye lærte. Det betød, at nogle af eleverne faldt fra, da det blev for uoverskueligt.

Temaerne er
 • Forbedret opmærksomhedskontrol
 • Forbedret hukommelse
 • Kompetente tanker, følelser og handlinger
 • Håndtering af tanker og følelser
 • Forbedret impulskontrol
 • At scanne efter information
 • At identificere problemer og finde løsninger
 • Bevidsthed om tanker og følelser - nonverbal adfærd
 • Bevidsthed om tanker og følelser - social perspektivtagning
 • At overveje konsekvenser
 • At være bevidst om tanker og følelser - empati
 • Konstruktiv planlægning
 • Konflikthåndtering
 • At træffe valg

Temabaseret undervisning

Hver undervisningsgang har et bestemt tema, hvor eleverne træner bestemte færdigheder. Fra første session trænes evnen til at koncentrere sig, huske og planlægge, som er forudsætninger for at få udbytte af de efterfølgende sessioner.

Undervisningen er bygget op om sjove og engagerende øvelser, som giver eleverne redskaber og strategier til at tackle de udfordringer, som de kender fra dagligdagen. Øvelserne hjælper f.eks. eleverne til at arbejde struktureret, planlægge konstruktive løsninger, mærke når de føler vrede eller angst samt håndtere hverdagsproblemer.

Mellem sessionerne arbejder eleverne aktivt med de redskaber og strategier, som de lærer undervejs.

 

Hvorfor manualbaseret?

I Danmark er vi vant til at undervise frit inden for nogle rammer. Hvordan vi formulerer os, når vi underviser, er op til os selv.

Dette forløb er manualbaseret, hvilket betyder, at der er et manuskript til (næsten) alt, hvad du skal sige. Som underviser kan det være akavet, og det er noget man skal vænne sig til. Men det viste sig også at være en hjælp, når man skal snakke om svære ting.

Det blev tydeligt for eleverne, hvornår det var programmet og ikke underviseren, der talte. Det vil sige, at hvis der blev sagt noget, som eleverne ikke var enige i, eller noget de syntes var fjollet, så var det ikke underviseren, men programmet, der havde sagt det. På den måde kunne vi undgå konflikter.

 

PAL – fra undervisning til dagligdag

Et centralt element i R&R2 er elevernes PAL, der har til opgave at hjælpe med at bygge bro mellem undervisning og dagligdag. Efter hver undervisningsgang mødes eleverne med sin PAL, og snakker om, hvad der er lært, og hvordan det kan bruges helt konkret i dagligdagen.

På normale R&R2-forløb kan deltagere selv vælge, hvem de vil have som PAL, men opgaven kræver visse ressourcer. Derfor har vi valgt, at forskellige medarbejdere på skolen agerer PAL for de deltagende elever. Det kunne f.eks. være en af skolens gennemførelsesmentorer, en vejleder, en administrativ medarbejder, en anden lærer eller en leder.

Netop denne beslutning var en succes, da eleverne kunne mærke opbakningen til deres forløb fra flere medarbejdergrupper. Det betød noget, at f.eks. en leder eller stabsmedarbejder tog tid ud i deres kalender til at fokusere på den enkelte elev.

Det har også betydet, at elever og medarbejdere, der ikke til dagligt har kontakt, er kommet tættere på hinanden. Selvom det kræver en del ressourcer, så kan vi se, at det er noget, der virker. På baggrund af denne erfaring vil vi fortsætte med selv at organisere PAL-funktionen for vores elever til fremtidige forløb.  

 

Certificerede trænere

For at kunne undervise i R&R2 kræver det, at man er uddannet og certificeret R&R2-træner. Undervisningen skal altid læses af to R&R2-trænere sammen.

Vi har derfor uddannet 6 medarbejdere til at kunne varetage undervisningen, herunder 4 lærere, 1 vejleder og 1 leder fra to forskellige afdelinger (2 lærere fra Køge og resten fra Faxe). Det tager ca. en arbejdsuge at blive uddannet.   

 

Overvejelser og erfaringer af afprøvet forløb

Vi havde besluttet, at vi skulle prøve forløbet af på to forskellige afdelinger: i Køge og i Faxe.

Under vores træneruddannelse havde vi diskuteret, hvorvidt vores elever ville føle sig mest trygge, og derved få mest ud af det, hvis de var i et forløb med deres klassekammerater, uanset om alle i klassen er direkte i målgruppen (1. scenarie), eller i et forløb med elever, der er udpeget og screenet til målgruppen på tværs af skolen, men hvor de måske ikke kender hinanden (2. scenarie).

I stedet for at vælge én af løsningerne besluttede vi, at afprøve begge: 1. scenarie i Køge og 2. scenarie i Faxe.

 

1. scenarie i Køge

I Køge prøvede vi forløbet af på værkstedslinjen Handel og Kundeservice, da faglæreren på holdet er en af de medarbejdere, der er uddannet træner. Således stod forløbet ikke i vejen for hendes almindelige undervisning. Hendes makker til forløbet er til daglig faglærer på et værksted med to lærerordning, hvorfor han nemt kunne gå til R&R2-undervisningen. Undervisningen foregik i elevernes normale klasselokale.

 

2. scenarie i Faxe

I Faxe blev det en underviser og vejleder, der varetog forløbet, der fandt sted i et ledigt lokale.

 

2. scenarie var mere gavnligt

Til vores forundring blev det efter nogle undervisningsgange tydeligt, at 2. scenarie var langt mere gavnligt. Det krævede dog et par undervisningsgange, før eleverne i Faxe var trygge nok med hinanden til fuldt ud at give sig hen til opgaverne, men herefter fik de skabt sig et fællesskab og sammenhold.

Der var et par elever, som blev mere mødestabile til R&R2, end de normalt er. Det var også et par elever, som ikke kunne være i det og måtte meldes fra, hvilket gjorde det besværligt, da de var underviserens egne elever. Vi skulle derfor finde noget andet de kunne lave, når der var R&R2-undervisning.

 

En anden slags undervisning 

I Køge blev det faktum, at eleverne kendte hinanden og læreren godt, og at R&R2-undervisningen foregik i deres almindelige lokale, en distraktion for en del af dem.

Der var ikke konsistens i, hvem der dukkede op til undervisningen, hvilket gjorde det svært for dem at følge med. På baggrund af de erfaringer, som vi gjorde os i Køge, må vi konkludere, at det ikke er en fordel at samle hele klasser eller at have deres kontaktlærer som underviser på forløbet.

Derudover skal undervisningen ikke foregå i deres vante rammer. De skal kunne mærke, at de går til noget andet undervisning.     

 

Videre overvejelser

Til trods for, at ingen af mestringsforløbene forløb uden problemer, og begge havde en del elevfrafald, vil vi fortsætte med at udbyde dem, da vi fortsat tror på, at det kan gavne vores elever med opmærksomhedsforstyrrelser og grænsesøgende adfærd. Det kan vi se på de elever, som gennemførte programmet.

Vi har f.eks. en elev der, efter gennemført forløb, fik mod til at tage med på studietur til Færøerne til trods for, at han kæmper med social angst.

 

Konkrete tiltag til fremtidige forløb

Næste gang vi skal køre forløbet, skal der være nok tid til, at man højst har én undervisningsgang pr. uge.

Derudover kræver det, at man vælger elever, der er nogenlunde mødestabile. Det er svært at følge med, hvis man misser for mange undervisningsgange.

Desuden skal vi have planlagt det, så de elever, som R&R2-trænerne til dagligt har, ikke behøver at være en del af forløbet, hvis de ikke er i målgruppen. De skal kunne gå et andet sted hen i de timer.   

 

En fast integreret del af den øvrige undervisning

Vi påtænker selv at fortsætte med at udbyde mestringsprogrammet som en fast integreret del af den øvrige undervisning på FGU Midt- og Østsjælland.

Vi opfordrer andre FGU-institutioner til at tage programmet eller tilsvarende i brug til særlig gavn for de elever, der har svært ved mestre dagligdagen.

Arbejdet med mestringsprogrammet har vist, at det er muligt at arbejde konkret og systematisk med det, der står i vejen for de unges trivsel samt deres personlige, sociale og faglige progression.  

 

Kreditering

Projekt og artikel er udarbejdet af Sarah Macdonald Arnskov, Afdelingschef i Faxe, FGU Midt og Østsjælland.

Projektet er støttet af Styrelsens for Undervisning og Kvalitets pulje til udvikling af FGU-institutionernes håndtering af grænsesøgende unge.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.