Artikel

Fire FGU-institutioners indsatser til understøttelse og udvikling af det inkluderende læringsmiljø

Denne artikel giver konkrete eksempler på, hvordan fire FGU-institutioner udvikler og understøtter det inkluderende læringsmiljø gennem organisatorisk og strategisk arbejde.  

I FGU skal der være et inkluderende læringsmiljø, hvor der er fuldgyldig fysisk, social og faglig deltagelse for eleverne, og hvor der tages højde for individuelle deltagelsesforudsætninger. Udviklingen af et sådant læringsmiljø er komplekst og kræver indsatser på både organisatorisk og strategisk niveau på den enkelte institution og ind i undervisningen.

Regeringen har afsat 30 mio. kr. årligt i 2021-2022 til et løft af det inkluderende læringsmiljø og de pædagogiske rammer på FGU-institutionerne.

unpublished

Eksempler på indsatser til at understøtte og udvikle det inkluderende læringsmiljø

I dette afsnit vises udvalgte eksemler på, hvordan fire FGU-institutioner bl.a. har anvendt de ekstra midler til at understøtte og udvikle det inkluderende læringsmiljø.


Lærerressourcer og -samarbejde

 • Ansættelse af ekstra underviserressource til at understøtte særligt fagligt udfordrede DSA-elever på skolen i Skive.
 • FGU-lærerne har fået et internt kursus, så alle elever understøttes i dagligdagen.
 • Udvikling af et FGU-spil, som har fokus på det inkluderende læringsmiljø. Spillet anvendes i kontaktlærertid og sætter spot på, hvor eleverne mener, at tingene kan forbedres.

 

Elevaktiviteter

 • De enkelte hold har fået et beløb til sociale aktiviteter, som har skulle styrke fællesskabet efter coronanedlukningen. Disse blev brugt på besøg hos Mønsted Kalkgrupper, Bowl&Fun, Jyllandsakvariet samt Hjerl Hede.
 • Elevrådene på alle skoler har fået et beløb, som de har kunne anvende til indkøb af forskellige spil til at understøtte fællesskabet.
 • En tur til Street Game i Viborg med alle skolens elever, som blev afholdt i foråret 2021.
 • Afvikling af FGU Cup, hvor alle skolernes elever deltog.

 

Fysiske lokaler og indretning

 • Indretning af flere undervisningslokaler, som skaber fleksible rammer, der giver eleverne mulighed for at være på eller trække sig, hvis de har behov for det.
 • Eleverne har fået tildelt og indrettet eget 'pause'lokale, hvor der er aktiviteter tilgængelige.

 

Ordblinde og læsesvage elever

 • Adgang til LST værktøjer for alle skolens elever.

 

Vil du vide mere om FGU Skolen HLSS’ indsatser til understøttelse og udvikling af det inkluderende læringsmiljø, er du velkommen til at kontakte direktør, Charlotte Tipsmark, på e-mail: chti@fguskolen.dk eller på telefon: 29 23 13 00.


Lærerressourcer og-samarbejde

 • Tre støttemedarbejdere, der helhedsorienteret understøtter elevernes læring og trivsel med fokus på de mest udsatte og sårbare elever. Støttemedarbejderne udvikler, iværksætter og evaluerer opgaverne i et tæt samarbejde med lærere og vejledere.
 • Psykiatrifonden har afholdt fire workshops om skizofreni, personlighedsforstyrrelser, ADD/ADHD, autisme og angst/depression. Alle medarbejdere med elevkontakt har deltaget i en workshop og bragt denne viden tilbage i eget team.

 

Elevaktiviteter og fysiske lokaler/indretning

 • Udvikling af rammerne for elevernes trivsel på skolen. Eleverne har været meddefinerende på udvikling af elevområder, såsom en café på skolen i Valby, et helt nyt fælles elevrum på skolen på Amager og indretning af elevområde på skolen på Østerbro.
 • Etablering af en fælles butik for hele FGU Hovedstaden, hvor elever - ikke mindst de særligt sårbare og udfordrede - kan indgå i et arbejdsfællesskab, udfylde en række forskellige roller, se forskelligheder som en styrke og opleve læring i en praktisk autentisk situation. Besøg butikkens instagram-profil.
 • Elevrådet har gennemført en tværgående inkluderende aktivitet for alle elever på alle hold med udvikling af en fælles elevgrundforståelse. Grundforståelsen består af en række produkter, der alle afspejler og kendetegner FGU-eleverne på FGU Hovedstaden. Som afslutning har de afholdt en online festival for alle elever med præsentation af de enkelte holds produkter og idéer. Se film om elevgrundforståelsen

 

Vil du vide mere om FGU Hovedstadens indsatser til understøttelse og udvikling af det inkluderende læringsmiljø, er du velkommen til at kontakte rektor, Lone Hansen, på e-mail: loha@fguhovedstaden.dk eller på telefon: 61 79 51 73. Læs mere om FGU Hovedstaden.


Lærerressourcer og -samarbejde

 • Der er ansat to gennemførelsesmentorer til at understøtte fastholdelse og bl.a. kvalificere nedenstående elevaktiviteter.
 • Oprettelse af tværgående tema Kultur & Trivsel på AGU.
 • Samarbejde mellem temaerne i f.eks. temauger m.m.

 

Elevaktiviteter

 • Udflugter for hele skolen og for de enkelte temaer.
 • Brætspilscafe, hvor elever uddannes som spilinstruktører og underviser andre elever.
 • Opbygning af nye traditioner som halloween, skolefest, fastelavn mm.
 • Tilbud om fysiske aktiviteter i naturen, fx mountainbike.
 • Elevinddragelse i udviklingen af de fysiske læringsmiljøer: Eleverne har indrettet og istandsat egne klasselokaler.
 • Elever, der er særligt motiverede for at træne dansk- og matematikkundskaber, kan benytte sig af den ugentlige lektiecafe.

 

Ordblinde og læsesvage elever

 • Kompetenceudviklingsforløb for lærere, der skal sætte dem i stand til at skabe et ordblindevenligt læringsmiljø.
 • Ordblinde elever undervises i anvendelse af IT-understøttede hjælpemidler samt læse-skrivestrategier.

 

Vil du vide mere om FGU Midt- og Østsjællands indsatser til understøttelse og udvikling af det inkluderende læringsmiljø, er du velkommen til at kontakte direktør, Jesper Madsen, på e-mail: jm@fgu4you.dk eller på telefon: 51 39 59 38.


Lærerressourcer og -samarbejde

 • Et Pædagogisk Team er drivkraften bag at få implementeret skolens pædagogiske fundament. Det Pædagogiske Team står for opstart af skoleår og modtagelse af nye elever.
 • Det Pædagogiske Team har i forhold til personalet arbejdet med en metode til kollegial supervision. Metoden er afprøvet internt i teamet og skal nu bredes ud til hele personalegruppen.
 • Institutionen har nedsat et ressourceteam, der samarbejder med Headspace, en psykolog og et misbrugscenter. Ressourceteamet har fokus på sproglig opmærksomhed, DSA, ordblindhed og skriftlighed. Ressourceteamet observerer kolleger i deres undervisning. Opgaven er at implementere en metode, der kan understøtte undervisernes fokus på sproglig opmærksomhed - i alle fag. De elever, der er lidt dygtigere end andre, hjælper til. Dette spiller ind på AGU og PGU.
 • Der arbejdes på etableringen af en CAMP, som implementeres i næste skoleår i forlængelse af elevernes introuger. Denne camp skal arbejde med livsmestring. Underviserne og vejlederne tilgår Campen med aktionslæring, så eleverne får redskaber, som kan bidrage til at de finder sig til rette i deres fremtidige ungdomsuddannelse eller job.
 • FGU Øresund forbereder en organisatorisk ændring, hvor der arbejdes med Klynger. Det betyder, at AGU- og PGU-sporene krydser, og hver Klynge har faste lærere i Dansk, DSA og matematik, fast vejleder og ressourcepersoner mv. Klyngen har til hensigt at skabe et mere trygt og inspirerende læringsmiljø for elever, stærkere fællesskaber, men også at skabe konstruktiv sparring blandt lærere og vejledere til gavn for et inspirerende arbejdsmiljø. Vi tror, at et godt arbejdsmiljø blandt medarbejderne har en positiv effekt på elevernes trivsel og læringsmiljø.

 

Elevaktiviteter

 • Der er stor vægt på elevrådsarbejdet, hvor eleverne får indflydelse på deres egen skole.
 • Eleverne er aktive omkring "Modstrøm" og deltager i arrangementer.

 

Vil du vide mere om FGU Øresunds indsatser til understøttelse og udvikling af det inkluderende læringsmiljø, er du velkommen til at kontakte rektor, Tommy Widriksen, på e-mail: thw@fguoresund.dk eller på telefon: 30 94 00 00.


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.