Artikel

”Tænk overgangen som en lang proces”

FGU Nordvest har lavet en procedure for elevens overgang til ungdomsuddannelse, der strækker sig over mere end et halvt år. Kombinationsforløb er et vigtigt element og organiseret som to faste, årlige forløb.

”Nøglen for os er at se elevens overgang som en lang proces, der starter mange måneder før de egentlig forlader FGU, og som også fortsætter et godt stykke efter de er kommet i gang på en erhvervsskole”, forklarer Ann Hvid Skouboe, direktør på FGU Nordvest.

 

Her har man siden etableringen af FGU-institutionerne arbejdet på at udvikle rammerne for eleverne overgang til en ungdomsuddannelse. Kombinationsforløbene er et helt centralt element, og siden 2019 har FGU Nordvest samarbejdet med EUC Nordvest, Thy-Mors HF & VUC og SOSU-STV om at lave to faste årlige kombinationsforløb.

Aftalen om kombinationsforløb indebærer, at FGU Nordvest samler elever fra alle tre skoler og fordeler dem på hold efter fagområder for at kunne sende dem ud på samlede kombinationsforløb en uge hvert forår og efterår. På ungdomsuddannelserne står man til gengæld klar med lærerkræfter og særlige forløb til eleverne.

På EUC Nordvest er pædagogisk konsulent Jane Holm Vinther blandt dem, der planlægger forløbene. Hun pointerer, at forløbene er en investering for erhvervsskolen, for det handler om at tage ansvar:

 

”Vi har en fælles samfundsopgave i at bringe de her unge videre i uddannelsessystemet, og den skal vi alle være indstillet på at bidrage til, også når der ikke er noget kortsigtet økonomisk incitament. Vi betragter den her type forløb som en investering, der gavner både os og de unge på langt sigt.”

 

Forberedelse og overlevering

Forud for forløbene ligger en grundig forberedelse, hvor vejledere fra ungdomsuddannelserne besøger FGU Nordvests skoler og fortæller om forløbene, før eleverne melder sig til. Når eleverne starter på forløbet, møder de den samme vejleder, som også i løbet af kombinationsugen tager en snak med hver af dem om, hvad der skal til, før de eventuelt kan starte på fx EUC.

Med til snakken er også elevens FGU-vejleder, og det sikrer den vigtige overlevering af både faglige input og af relationen til eleven. Også elevernes FGU-lærere er så vidt muligt med ude på kombinationsforløbene, og får her et klart billede af, hvad uddannelsen kræver af eleven, og hvad der skal arbejdes videre på i FGU-regi, før eleven er klar til en overgang.

 

Del af en proces

Kombinationsforløbene er del af en større overgangsproces, som FGU Nordvest sammen med sine nærmeste samarbejdspartnere – de lokale ungdomsuddannelser og KUI – løbende udvikler på. I 2022 satte repræsentanter for alle institutionerne sig sammen for at udarbejde en fælles procedure (se bilag) for alle de aktiviteter, der kan indgå i elevens overgang fra FGU til ungdomsuddannelse. Anette Kjær Jensen er FGU-vejleder og har siddet med i gruppen:

 

”Vi har jo samarbejdet siden 2019, men vi havde brug for at synliggøre de tavse processer og blive helt klare på, hvem der har ansvaret for de enkelte dele af processen og for at få eleven godt videre. Med proceduren har vi fået en systematik og også tilføjet nogle tiltag, som vi manglede før,” fortæller hun.

 

Et af de nye tiltag er en overgangsplan, som eleven udfylder sammen med sin FGU-vejleder, når eleven er klar til at søge ind på en ungdomsuddannelse. Målet er, at overgangsplanen skal udarbejdes ca. fem måneder før eleven overgår til en ungdomsuddannelse – og at den beskriver de mulige aktiviteter til tre måneder efter eleven er startet på en ungdomsuddannelse, hvor FGU slipper eleven endeligt.

Overgangsplanen kan rumme aftaler om alt lige fra kombinationsforløb og erhvervstræning til indskrivningssamtaler og SPS-ansøgninger, og om ungdomsuddannelsen må ringe til FGU, hvis eleven ikke møder op den første dag på den nye skole. Eleven giver samtykke til, at planen må deles med KUI og ungdomsuddannelsen, så den kan fungere som en dynamisk køreplan for alle parter.

Særligt selve skolestarten er vigtigt, for der kan ske meget i en sommerferie, og nogle elever har brug for støtte til at holde fast i planerne. Her er det KUI, der står for at ringe til eleven og tjekke ind og give besked til EUC om at arrangere et personligt møde med en vejleder, hvis man vurderer, at eleven har brug for det. Det afgørende er at fastholde eleven og give de tilbud i hele processen, som netop denne elev har behov for, fortæller Anette Kjær Jensen:

 

”Vores procedure er tænkt som en menu over de aktiviteter før, under og efter overgangen, som vi kan tilbyde eleven – og overgangsplanen beskriver så, hvilke aktiviteter vi har aftalt med den enkelte elev.”

 

Forløb for alle en gang årligt

Som del af udviklingsarbejdet har man i efteråret 2022 også afprøvet en ny model for kombinationsforløbene. Hvor forløbene i foråret primært er rettet mod de elever, der er på vej ind i en overgang, omfattede det seneste efterårsforløb alle FGU-elever – også basiselever.

Eleverne blev inddelt i tre grupper:

 • Gruppe 1 var uafklarede, typisk nye elever, som i løbet af ugen fik en rundtur til alle de lokale ungdomsuddannelser sammen med deres lærere.
 • Gruppe 2 var de næsten afklarede elever, dvs. den gruppe, der også er i fokus i forårets forløb. Disse elever blev samlet i faggrupper – fx tømrer, murer og elektriker sammen, og smed, industritekniker og automekaniker sammen – og var samme sted hele ugen til et særligt forløb, også med lærere.
 • Gruppe 3 var de flyveklare elever, som indgik i undervisningen på EUC på lige fod med andre, og som ikke havde lærere med.

Erfaringerne var gode, og særligt de nye elever havde gavn af få konkrete indtryk af det, der venter dem efter FGU. I efteråret 2023 vil man derfor gentage forløbet, fortæller direktør Ann Hvid Skouboe:

 

”Jeg synes vi har fundet en god model for forløbene, og vi arbejder hele tiden på at styrke overgangene med dette og andre værktøjer. Det næste bliver for os at implementere overgangsplanen, og målet er hele tiden at skabe grobunden for, at så mange af vores elever som muligt fuldfører en ungdomsuddannelse,” slutter hun.

 

Elementer i den gode overgang

FGU Nordvests procedure rummer en række elementer, som kan indgå i den gode overgang (se også nedenstående bilag). Blandt elementerne er:

Før overgangen

 • Kombinationsforløb
 • Erhvervstræning
 • Vejledningssamtaler og relationsoverlevering
 • Udarbejdelse af overgangsplan for den enkelte elev
 • Støtte i sommerferien inden start på ny skole

 

Under overgangen (den første uge)

 • Beredskab på første skoledag, hvis eleven ikke kommer
 • Indslusningssamtaler
 • Opfølgning på overgangsplanen

 

Efter overgangen

 • Fælles opfølgende samtale mellem elev, FGU og ungdomsuddannelse
 • Gensynsdag på FGU

 

Du kan finde relevante bilag herunder.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.