Artikel

FGU-niveau 3 prøver

FGU-elever, der når niveau 3 i deres faglige tema, går til prøve. Prøven giver både eleven en god afslutning på elevens forløb på FGU og mulighed for at forberede sig til deres videre uddannelse.

For elever, der følger et af de faglige temaer på FGU, er det muligt at komme til en afsluttende prøve - Betinget af, om eleven bliver klar til prøven. 

Det er forskelligt, hvilke prøveformer, der er i de faglige temaer. Alle kan afsluttes med en portfolioprøve, og for mange af de faglige temaer er der også mulighed for at afslutte med en praktisk prøve.

Ved at gå til prøve, når et fagligt tema på FGU-niveau 3 afsluttes, bliver eleverne forberedt til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det vil være forskelligt, hvad eleverne konkret får ud af at gå til prøve. Eleverne kan blandt andet opleve, at prøven:

  • Er en god afslutning på deres forløb i FGU.
  • Giver mulighed for at opfylde personlige og sociale mål.
  • Er en tryg mulighed for at træne at gå til prøve.
  • Er motiverende i forhold til at opnå faglig progression.

 

Fra hverdag til prøve

I forbindelse med den daglige undervisning i FGU arbejder eleverne med det faglige tema og har undervisning i forhold til de faglige mål, der er beskrevet i fagbilaget. Samtidig kan læreren med fordel sikre, at hverdagen kommer til at spejle den afsluttende prøve.

Afsluttes faget for eksempel med en portfolioprøve, vil det være naturligt, at eleverne løbende får mulighed for at øve sig i at gå til prøve ved at fortælle om deres arbejde. På den måde får eleverne træning i at bruges fagets sprog og lave en præsentation.

Afsluttes det faglige tema med en praktisk prøve, kan eleverne også øve sig i, hvordan en sådan prøve foregår, ved at løse tilsvarende opgaver som til prøven – og for eksempel vende sig til, at de undervejs har en faglig dialog med deres lærer om, hvad de laver.

Det er også afgørende, at lærer og elev har en løbende dialog om elevens faglige niveau – og den progression, som sker i forhold til de faglige mål. Dette kan ske med udgangspunkt i elevens arbejdsportfolio, der fungerer som dokumentation for deres arbejde med faget og deres læring. Heri kan der for eksempel være noter fra undervisningen, billeder af arbejdet med forskelige produkter og elevens egen refleksion over læringsprocessen og arbejdet med produkterne.

Udover at være grundlag for den faglige dokumentation, kan arbejdsportfolioen blandt andet hjælpe lærer og elev i forhold til arbejdet med synlige læringsmål og evaluering. Samtidig vil elevens arbejdsportfolio udgøre et naturligt afsæt for at vurdere elevens faglige niveau og dermed indgå i vurderingen af, om eleven er klar til prøve.

 

Klar til prøve

For at vurdere, om eleven er klar til prøve på FGU-niveau 3, kræver det, at læreren har et sikkert fagligt blik for elevens niveau i forhold til de faglige mål, som eleven skal kunne opfylde for at bestå prøven. Det vil også være naturligt at tage højde for elevens samlede FGU-forløb. Derudover kan elevens personlige og sociale mål også indgå i vurderingen – for eksempel i forhold til at forberede eleven til videre uddannelse, hvor træning i at gå til prøve kan være afgørende for eleven senere hen.

I vurderingen af elevens faglige niveau, skal læreren huske på, at eleven ikke nødvendigvis skal opfylde alle de faglige mål fuldt ud for at komme til prøve. Det kan sammenlignes med de almene fag, hvor der gives karakterer til prøven. Her kan elever godt være klar til prøve, selvom deres karakterer kan variere fra den fremragende præstation som vurderes til 12 og den tilstrækkelige præstation, der vurderes til 02. Det samme spænd i fagligt niveau vil også findes til prøver, der bedømmes bestået/ikke bestået.

I FGU har eleverne god tid til at arbejde med gradvis progression hen imod den afsluttende prøve på niveau 3, mens de på et grundforløb på en erhvervsuddannelse eksempelvis har 20 uger til at opnå de nødvendige kompetencer. For selvom enkelte elementer i faget kan være på niveau med undervisningen i begyndelsen af en erhvervsuddannelse (eud), har det faglige tema samlet set ikke et niveau, der kan sammenlignes 1:1 med for eksempel, hvad en elev på eud skal kunne for at bestå et grundforløb.

Endelig vil en afsluttende prøve i et FGU-niveau støtte eleverne i overgangen til eud, hvor de vil møde tilsvarende prøveformer.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.