Artikel

Skab en god prøveoplevelse – tal med censor inden prøven

En god prøveoplevelse og korrekt bedømmelse af elever på FGU kræver, at censor og lærer har talt sammen om prøvens indhold forud for selve prøveafholdelsen, så de har samme fokus. I dette materiale ser I et eksempel på, hvordan den gode kommunikation kan se ud. 

En praktisk prøve over flere dage, som materialet tager udgangspunkt i, kan indeholde flere udfordringer, som skal håndteres. Da FGU tilbyder mange forskellige fagligheder indenfor de faglige temaer og derfor også har forskellige tilgange til at opnå de faglige mål, vil lærer og censors faglighed og fokus i undervisningens ikke nødvendigvis være ens. For at sikre at lærer og censor møder op til prøven med det samme udgangspunkt, er det vigtigt, at man som lærer indvier censor i elevernes undervisningspraksis.

Hvordan den gode kommunikation kan ske, er fokus for materialet, som består af en film, et prøveoplæg, konkrete bedømmelseskriterier og refleksionsspørgsmål til brug både individuelt og i teams.

Materialet kan også anvendes i forhold til andre prøveformer på FGU.

Filmen

I filmen vises der et eksempel på, hvordan et lærer- og censorsamarbejde kan se ud i forhold til en praktisk prøve over flere dage på FGU, og hvad man skal gøre før, under og efter prøven for at skabe en god prøveafholdelse.

Det faglige tema for den praktiske prøve er Musisk og Kunstnerisk produktion, hvor værkstedet dans er brugt som eksempel.  

 

Til filmen er der udviklet refleksionsspørgsmål. Blandt linkene finder I også prøveoplægget og konkretiseringen af bedømmelseskriterierne, der passer til prøveoplægget.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Sådan bruger I materialet

Filmen varer ca. 5 min. Det tilhørende materiale tager ca. 45-60 min. at arbejde med.

Materialet kan bruges af lærerteams, på pædagogiske dage eller individuelt som forberedelse til afholdelse af de praktiske FGU-prøver. Når I anvender materialet, kan I enten vælge at se filmen først og derefter læse det tilhørende prøveoplæg og de konkretiserede bedømmelseskriterier eller omvendt. Hvis arbejdet sker i et team, kan I diskutere refleksionsspørgsmålene, der hører til filmen. Hvis der arbejdes individuelt, kan arket med ”overvejelser inden prøven” benyttes. I kan med fordel anvende jeres fagbilag undervejs og bruge dette i dialogen.

Læs mere

Materialet er 1 ud af de i alt 3 produkter fra et forsøgs- og udviklingsprojekt gennemført i 2020 i et samarbejde ml. undervisere fra FGU-sektoren og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. De øvrige projekter kan findes her [indsæt link]

Kreditering

Jane Hyldgaard Lippert, projektudvikler, lærer, Camilla Rask, projektudvikler, lærer, Sidse Carstens, videoproduktion, Thomas Smedegaard, videoproduktion, Scenekunst/dans 20/21, FGU Hovedstaden Østerbro - 2021

unpublished

Diverse bilag til materialet


 

 • Eleven kan koreografere hele musikken
 • Eleven kan lave en koreografi, der passer til arrangementets formål
 • Eleven kan finde kostumer, der passer til det valgte udtryk
 • Eleven kan gøre rede for valg af dansegenre
 • Eleven kan gøre rede for taktart, tempo, mimik og frasering i sit produkt
 • Eleven kan lave en salgbar produktion eller reflektere over forbedringer, der gør den salgbar
 • Eleven kan lave forundersøgelser af lokation, så spacing og teknik passer til forhold på stedet
 • Eleven kan bruge fagtermer i sin mundtlige præsentation
 • Eleven kan ved hjælp af dokumentation beskrive sin kreative proces

Link til fagbilagene på ministeriets website.

 

 


Når lærer og censor mødes til en prøve i et fagligt tema, kan deres daglige praksisser være meget forskellige. Dette er kun naturligt, fordi FGU spænder bredt og har forskellige tilgange til at opnå de faglige mål inden for samme faglige tema.

Et eksempel kan være, at censor i sin dagligdag underviser i billedkunst, men skal være censor på et dansehold, fordi de to fag hører under det samme faglige tema: Musisk og kunstnerisk produktion. Når denne faglighed er så forskellig, er kommunikationen inden prøven vigtig, så censor er klædt på til kunne bedømme eleverne på et ordentligt grundlag.

For at skabe denne fælles forståelse af elevernes praksis er det en nødvendighed, at lærer og censor er godt forberedte til den samtale, der kan finde sted før prøven. Nedenfor er der eksempler på spørgsmål, lærer og censor kan forberede sig på.

Spørgsmål læreren kan forberede sig på inden samtalen

 1. Hvilke fagtermer er det vigtigt, censor kender til inden for det faglige tema, eleven eksamineres i?
 2. Hvordan sikrer jeg, at censor har de samme bedømmelseskriterier for øje, som jeg har?
 3. Hvordan er henholdsvis arbejdsdagene og prøvedagene tilrettelagt?

Spørgsmål censor kan forberede sig på inden samtalen

 1. Hvad er der særligt lagt vægt på i undervisningen?
 2. Er der uklarheder i forholdt til prøveopgaven og bedømmelseskriterierne?
 3. Er jeg klar over, hvor og hvornår vi mødes til prøven, og hvordan dagen skal forløbe?

I er blevet ringet op af i Imperial biografen og er blevet tilbudt at lave en koreografi til premieren på den nye Sherlock Holmes film. Dansen skal vises i biografens foyer på premiereaftenen. De har bedt om, at I bruger et bestemt stykke musik, som I får udleveret sammen med dette oplæg. Musikken skal koreograferes fra start til slut.

 • I skal koreografere og bruge en eller flere af følgende genrer: moderne, hiphop, jazz eller klassisk dans
 • I må gerne bruge delelementer fra koreografier I har lavet /lært i løbet af året
 • I må gerne bruge andre dansere
 • I skal finde kostumer (I må gerne bruge skolens), der passer til produktionen
 • I får adgang til musik, musikanlæg og træningslokale, hvor I kan arbejde under hele prøveforløbet
 • I skal dagligt dokumentere jeres proces i form af video, billeder eller logbog

Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på, at du kan…

koreografere hele musikken

lave en koreografi, der passer til modtagerne

finde kostumer, der passer til det valgte udtryk

gøre rede for valg af dansegenre

vise viden om taktart, tempo, mimik og frasering i dit produkt

lave en salgbar produktion eller reflektere over forbedringer, der gør den salgbar

lave forundersøgelser af lokation, så spacing og teknik passer til forhold på stedet

bruge fagtermer i din mundtlige præsentation

ved hjælp af dokumentation beskrive din kreative proces


Det er vigtigt for dig som lærer at klæde censor på til at kunne bedømme dine elevers præstation til prøven. For selvom censor kommer fra samme faglige tema, har vedkommende ikke nødvendigvis samme faglighed. I filmen sker det ved den gode kommunikation mellem lærer og censor forud for prøve, hvor censor indvies i elevernes daglige undervisning og de konkrete bedømmelseskriterier.

Som inspiration til dit fremtidige møde med censor er der udviklet fire spørgsmål, der kan være med til at skabe den fælles forståelse mellem lærer og censor inden prøven. Du kan bruge spørgsmålene individuelt, eller i jeres lærerteam eller med andre kollegaer.

 1.  Hvad skal censor informeres om forud for prøven for at kunne agere i dit værksteds faglighed?
 2. Hvordan formidler vi præcist hvilken faglighed og hvilke kvaliteter, der er blevet lagt vægt på i den daglige undervisning?
 3. Hvordan sikrer vi, at bedømmelseskriterierne er klare for censor?
 4.  Er der andre praktikaliteter, vi skal være opmærksomme på i forbindelse med telefonsamtalen med censor?

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.