Forløb

PR-materiale for bandet ”THE FGUTHS”

I dette forløb udarbejdes der en musikvideo samt fotografisk billedmateriale til plakater og øvrigt PR-materiale for et band.

Målgruppen er elever indenfor det faglige tema kommunikation og medier eller indenfor faget teknologiforståelse med særligt fokus på foto og film. Forløbet varer fem uger.

Gennem forløbet opnår eleverne mulighed for at afprøve deres faglige kunnen indenfor fotografi og film. De styrker deres viden om og færdigheder i kommunikation med samarbejdspartnere og kunder, anvendelse af faglige ord og vendinger fagsprog og udførsel af fagets arbejdsprocesser.

Endvidere styrkes elevernes brug af udstyr og materialer i relation til fagområdet. Indenfor faget teknologiforståelse styrkes elevernes viden om og færdigheder i at anvende it som værktøj.  

 

Planlægning/overvejelser

Et band ønsker at få fremstillet en musikvideo i forbindelse med udgivelse af en ny single. Desuden skal de bruge fotos til plakater og andet PR-materiale. Eleverne arbejder i to hold, hvor det ene hold primært arbejder med foto, og det andet hold primært arbejder med film.

Forud for forløbet forbereder faglærerne forløbet sammen med teknologiforståelse-, dansk- og matematiklærerne. Lærerne aftaler indbyrdes, hvilke faglige synergier der skal opnås gennem forløbet, og udarbejder en tidsplan for de forskellige fags bidrag og medvirken.

 

Tilrettelæggelse

Forløbet indledes med en række fælles oplæg med fokus på de faglige færdigheder, der er nødvendige for at levere produktet. Her bidrager både lærere og elever med inspirationsoplæg, hvor der fx vises eksempler på musikvideoer, og der vises eksempler på fotos af musikere og bands, hvor bl.a. form og virkemidler debatteres med eleverne.

Som en del af introduktionen til opgaverne mødes eleverne med bandet, hvor de hører om bandets forventninger til musikvideoen, og det udtryk som bandet ønsker i de færdige fotos. Endvidere kan der være besøg af eller hos en professionel musikfotograf, som fortæller om sit arbejde.

Der arbejdes med at skabe ejerskab til projektet hos eleverne ved eksempelvis at udføre opgaven for et band i elevernes omgangskreds. Desuden kan ejerskabet styrkes ved at have fokus på særlige faglige elementer, som har elevernes interesse. Hvis det er muligt, inddrages også lokale samarbejdspartnere i projektet.

Forløbet gennemføres i tre faser: præproduktion (2 uger), optagelse (1 uge) og postproduktion (2 uger).

 

Præproduktionsfasen

I præproduktionsfasen omsætter eleverne deres viden om fagområdet til konkret planlægning af arbejdsforløbet, og de inddrager deres forståelse for brug af udstyr, materialer og locations. Eleverne arbejder med mediers grundlæggende virkemidler, herunder komposition og perspektiv, og de udarbejder drejebog/storyboard for filmen, planer for fotografering og skitser til PR-materiale.

I dansk arbejdes der med fortællerforhold og analysemetoder i forhold til bandets tekster. FilmTV-læreren introducerer til filmdramaturgi og drejebog og inddrager eventuelt analyser af de musikvideoer, som vistes i inspirationsoplæggene.

I matematik arbejdes der med produktionsbudget og pixel-beregninger ift. billedopløsning for foto- og videokvalitet, herunder billedstørrelseskrav i relation til slutprodukter (tryk, web, film).

 

Optagelsesfasen

I optagelsesfasen gennemføres de konkrete videooptagelser og fotosessions. Gennemførelsen er baseret på, at eleverne har en del erfaring og er fortrolige med udøvelsen af deres fag.

 

Postproduktionsfasen

I postproduktionsfasen redigerer og færdiggør eleverne produktionerne. Her medtænkes kvalitetskrav og standarder, sådan at produktionerne lever op til de normer, som er gældende indenfor det faglige tema.

I dansk arbejdes der med udarbejdelse af tekster til PR-materialet.

I matematik arbejdes der med opfølgning på produktionsbudgettet. Såfremt eleverne fra tidligere projekter har kendskab til principper for billedkomposition, kan sammenhængen med matematik belyses i denne fase (eksempelvis det gyldne snit og den bagvedliggende teori).

Opgaven afsluttes med visning og aflevering af materialet til bandet. Produkterne vises for hele skolen i forbindelse med en fælles samling.

Eleverne lægger dokumentation for forløbets faser og produkter i deres individuelle arbejdsportfolio eller arkiverer dokumentation på anden vis.

 

Evaluering

Ved den afsluttende visning for bandet foretages en evaluering med ”kundesynspunkter” vedr. den arbejdsproces, som bandet har medvirket i, og det færdige produkt.

Både elever som lærere deltager i evalueringen, der har fokus på tilfredshed med og udbytte af forløbets arbejdsprocesser og produkter. Evalueringen tager udgangspunkt i udvalgte faglige mål indenfor kommunikation og medier og/eller teknologiforståelse. Lærerteamet evaluerer afslutningsvis hele forløbet med fokus på elevernes læringsudbytte.

 

Kreditering

Forløbet er udarbejdet af Dennis Gravgaard, Maria Jacobsen, Søren Janns, Verner Lynge og Peter Vejleborg - 2019.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.