Forløb

Udfør og planlæg byvandring

Eleverne opbygger i dette forløb en byvandring gennem byen, hvor publikum ledes til forskellige poster og oplevelser. Målgruppen er elever i det faglige tema turisme, kultur og fritid. 

Der kan differentieres i opgavernes kompleksitet, så de tilpasses den enkelte elevs niveau. Forløbet tager ca. 4 uger.

Forløbets produktion er en byvandring gennem byen, hvor publikum ledes fra én post til den næste bemandet af 1-5 aktører (elever). Hver gruppe elever skaber en oplevelse på hver post fx. et skuespil, skyggespil, en fortælling eller anekdoter, der omhandler lokalhistorier eller en interaktiv oplevelse. Eleverne leder publikum fra én post til den næste.

Gennem forløbet lærer eleverne at arbejde med idéudvikling, research, PR/markedsføring, planlægning, produktion, afvikling, nedlukning og evaluering.

 

Planlægning/overvejelser

Byvandringens poster skal tilbyde et live publikum levende oplevelsesrum.

En post kan fx være en levende sømandshistorie, hvor en sømand (elev) fortæller om livet til søs, sejlads, fiskeri i Nyborg, skørbug, eller hvordan erhvervet er forsvundet til næsten ingenting.

En anden post kan være en munk (elev), der beretter om Danmarks spinkle bidrag til de europæiske korstog; bidraget er en øl, oprindeligt drukket i middelalderens hvælvede klostersale. Munken fortæller om øllets tilblivelse, livet i det lokale kloster, om tiden under korstogene og giver smagsprøver til publikum.

Det kan overvejes, i hvilken grad forløbet skal lærerstyres:

 • Skal eleverne selv planlægge poster ud fra en given rute?
 • Skal posterne være planlagt af lærerne, så eleverne kan vælge poster efter interesse?
 • Skal lærerne have besluttet lokationer og hvilke elever, der skal arbejde sammen på bestemte poster?

 

Arbejdsformen i forberedelserne kan skifte mellem fælles faglige oplæg, gruppearbejde, selvstændigt arbejde, interview med relevante personer og fællesmøder, hvor der gives sparring på tværs af grupperne.

Samarbejdspartnere kan være museer, lokalhistorisk arkiv, turistbureauet m.m.  

 

Turisme, kultur og fritid
I det faglige tema skal det overvejes, hvordan det forberedende arbejde i produktionen tilrettelægges. Der kan arbejdes med kulturproduktionens dele: idéudvikling, research, PR/markedsføring, planlægning, produktion, afvikling, nedlukning og evaluering. Herigennem kan eleverne få:

 • viden om kulturproduktion, oplevelse og kreative processer
 • færdigheder i at anvende lokalt netværk
 • kompetence i at planlægge og gennemføre produktion inden for turisme kultur og fritid

 

Dansk
Det skal overvejes, hvordan der samarbejdes med dansklæreren i forhold til kommunikation og formidling samt arbejde med at udtrykke sig forståeligt og klart i skrift og tale. Dansklæreren kan også inddrages i arbejde med lyd og billeder i former, der passer til situationen. På den baggrund kan der i dansk arbejdes med at analysere, fortolke og diskutere relevante tekster fra lokalhistorien.

I dansk kan eleverne arbejde med at:

 • kommunikere forståeligt, klart og hensigtsmæssigt i forhold til formål og situation.
 • udtrykke sig forståeligt og klar i skrift, tale, lyd, billede i en form, der passer til situationen.
 • analysere, fortolke og diskutere relevante tekster fra lokalhistorien.

Matematik
Det skal overvejes, hvordan der samarbejdes med matematiklæreren i forhold til statistik, fremstilling, fortolkning og vurdering af statistisk materiale. Herigennem kan eleven lære at forholde sig til kritisk og selvstændigt til arbejde med diverse matematiske metoder.

I matematik kan eleverne arbejde med:

 • Målestoksforhold på kort og konkret opmåling, tidsintervaller, estimering, måleenheder, statistik m.m.
 • Udvælgelse af relevante matematiske begreber og modeller
 • Formidling af forhold af matematisk karakter mundtligt og skriftligt
 • Kritisk stillingtagen til resultater.

 

PASE
I PASE kan der arbejdes med fx. budgetlægning og kendskab til lokale erhverv, historie, miljø m.m.

 

Tilrettelæggelse

Arbejdsforløbet kan indledes med en introduktion til forløbet, hvor rammerne og formålet præsenteres for eleverne.

Eleverne arbejder herefter i grupper med at researche på relevante historier til deres oplevelsesrum. Èn gruppe skal tale med en gammel sømand, som har erfaringer og fortællinger fra et liv på havet, mens en anden gruppe besøger det lokale kloster og lokalhistorisk arkiv for at indsamle materiale til deres post.

Der kan idéudvikles fx som cafémodel på holdet, hvor hver gruppe har et bord og fortæller om den viden og de materialer, de har indsamlet. De konkretiserer, hvilke idéer de har fået i hver arbejdsgruppe til aktiviteter på deres post. Grupperne idéudvikler så på hinandens idéer. Hver gruppe udvælger en idé til deres post, som der arbejdes videre med.

Produktionsfasen går i gang, og der skaffes fx kostumer, materialer og råvarer til smagsprøver mm. Der arbejdes med formidling i dansk både i form af markedsføring/PR og i forhold til præsentationer på de enkelte poster. I forhold til matematik arbejdes der med målestoksforhold på kort og konkret opmåling og estimering af tid på ruten. Det hele afprøves i en generalprøve, evt. med et prøvepublikum, som kan sparre med grupperne efterfølgende.

Rute og poster justeres til det endelige resultat. Byvandringen afvikles med publikum og kan evalueres både internt på holdet og med publikum. Arbejdsforløbet er ikke nødvendigvis en lineær proces, da eleverne kan bevæge sig frem og tilbage mellem de enkelte kulturproduktionsdele, som bedst hjælper dem gennem processerne.

Der arbejdes med dokumentation af forløbet, det kan være fotos og film af processen og fra afviklingen af byvandringen, fysiske artefakter m.m.

 

Evaluering

Byvandringen dokumenteres løbende gennem logbøger, fotos og film af processen såvel som afviklingen af byvandringen og diverse artefakter fra posterne.

Efter forløbet evaluerer læreren forløbet med eleverne. Eleverne vurderer selv deres gruppes resultat, deres arbejdsindsats, processen og deres oplevelser i forløbet. De giver hinanden konstruktiv feedback, og hver elev reflekterer over, hvad de har lært af projektet. Hver elev udarbejder en portfolio med materiale fra dokumentationen. Lærerteamet evaluerer til slut forløbet og drøfter, hvad de kan lære i forhold til fremtidige forløb.

Byvandringsforløbet kan munde ud i et nyt projekt, der eventuelt kan være en hypertekst til internt brug, eller eleverne kan i fællesskab udarbejde en virtuel platform, hvor de selv og evt. gæster kan bevæge sig rundt i et landskab, der svarer til selve byvandringen, hvor eleverne optræder med deres poster via filmklip eller lignende.   

 

Kreditering

 Forløbet er udarbejdet af Anna Margrethe Andersen, Thomas Frederiksen og Trine Asmussen

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.