Artikel

Evaluering i billedkunst

Denne artikel ser nærmere på evaluering i billedkunst ved brug af portfolio. Der tages udgangspunkt i valgfaget.

Evaluering i valgfaget billedkunst kan anvendes aktivt og biddrage til at kvalificere elevernes billedprojekter. Over den to-årige periode, som undervisningen i valgfaget er beregnet til, kan det være relevant at udvælge tre eksemplariske undervisningsforløb, som eleverne skal forholde sig evaluerende og reflekterende til. Det kan være tre forløb, der hver for sig repræsenterer henholdsvis det rummelige, det plane og det digitale undervisningsforløb.

 

En digital portfolio

En måde at arbejde med evaluering på i billedkunst, som samtidig kan stilladsere eleverne frem mod prøven, er ved at bruge en digitale portfolio, eksempelvis i Power Point, Padlet, Book Creator eller andre programmer, hvor det er muligt at indsætte fotos, tekst og lyd. I en digital portfolio kan  eleverne lære at forholde sig reflekterende til deres egen billedproces i et givent forløb inden for følgende fire områder:Inspiration, Skitser/eksperimenter, Arbejdsproces og Evaluering.

Ved brug af en digital portfolio skal eleverne tage billeder undervejs i deres billedproces. Billederne skal  løbende sættes ind i den digitale portfolio under de nævnte fire områder.  Eleverne kan så skrive deres refleksioner i portfolioen. Det er vigtigt at pointere, at den skriftlige del ikke må blive en uoverkommelig opgave. Den skal  holdes på et niveau og omfang, som tilpasses den enkelte elev.

Forsalg med punktoversigt over de fire områder til slide 1 i elevens online portfolio
© Børne- og Undervisningsministeriet

 

En model for egen evaluering

I det følgende skitseres en model for elevernes egen evaluering og refleksion ved hjælp af en digital portfolio. Eleverne kan undervejs, for at minimere tidsforbruget i undervisningen, i første omgang indtale deres refleksioner og evalueringer på mobilen. Herefter kan de skrives ind i portfolioen under de enkelte områder. Det kan eventuelt gøres som hjemmearbejde. 

Eleverne lærer undervejs i dette arbejde at sætte ord på de overvejelser og valg, de gør sig undervejs i deres billedproces inden for områderne Inspiration, Skitser/eksperimenter, Arbejdsproces og Evaluering. Herunder gennemgås det, hvordan eleverne kan arbejde med at gemme billeder og nedskrive egne refleksioner inden for hvert af de fire områder.

1. Inspiration

Elevernes inspiration kan være billeder, de har fundet på nettet, som har inspireret til deres ideudvikling, eller det kan være lærerens oplæg til forløbet, som har sat ideer i gang. Det kan handle om alt, eksempelvisteknikker, reklamer, farver og kunstnere. Det kan også være, at eleverne har fundet fysiske materialer, som ting de har fundet på gaden eller i skuffen, eller måske er det noget slikpapir, som har sat ideerne i gang. Det er derfor vigtigt, at eleverne gemmer både billeder, de har fundet på nette og de fysiske inspirationsmaterialer - eller som minimum tager fotos af de fysiske materialer. Eleverne skal i deres portfolio sætte ord på det, som har fanget deres interesse ved de enkelte inspirationskilder.

Forslag til spørgsmålet, eleverne kan besvare under inspiration:  

 • Beskriv hvorfor og hvad, du blev fanget af i forhold til et udvalg af dine inspirationskilder?
 • Er det for eksempel farven, udtryksformen, materialet, ideen eller kunstnerens særlige udtryk?

 

2. Skitser og eksperimenter

Elevernes fysiske skitser og eksperimenter skal selvfølgelig gemmes til udstillingen til prøven, men i forbindelse med den digitale portfolio, skal eleverne tage fotos af disse og sætte dem ind i portfolioen.

Forslag til spørgsmål, eleverne kan forholde sig til:

 • Beskriv hvilke tanker, der ligger bag dine skitser og eksperimenter:
 • Hvorfor har du for eksempel så mange skitser?
 • Er der noget særligt, du har været optaget af at finde ud af?
 • Hvilke erfaringer har du gjort dig gennem dine skitser og eksperimenter?
 • Hvad besluttede du dig for på baggrund af dine skitser og eksperimenter?
Figuren forestiller et forslag til, hvordan området Inspiration kan opstilles i elevens online portfolio
© Børne- og Undervisningsministeriet
Figuren forestiller et forslag til, hvordan skitser og eksperimenter kan opstilles i elevens online portfolio
© Børne- og Undervisningsministeriet

 

3. Arbejdsprocessen

Arbejdsprocessen handler om den proces, der igangsættes, når eleverne på baggrund af inspiration, skitser og eksperimenter, har besluttet sig for vejen frem mod det færdige billedprojekt. Eleverne tager for eksempel fotos af materialer, redskaber og herefter tre til fire fotos undervejs i tilblivelsen af det endelige billedprojekt. Det kan være, at eleverne ændrer kurs og foretager nye valg undervejs. Hvis det sker, er det vigtigt at tage fotos, så de senere kan forklare deres valg. Det kan eksempelvis være, at farven eller materialet, som var valgt, alligevel ikke fungerede.

Forslag til spørgsmål eleverne kan forholde sig til:

 • Beskriv, hvordan du har grebet opgaven an. Hvad begyndte du med? Hvad gjorde du efterfølgende?
 • Hvilke udfordringer er du stødt på undervejs i processen? Hvordan har du løst dine udfordringer?
 • Hvilke materialer, teknikker, farver og komposition har du brugt og hvorfor?
 • Hvis du har foretaget ændringer undervejs i forhold til din oprindelige ide, så forklar hvorfor.

 

4. Evaluering

Her handler det om, at eleverne summerer op i forhold til det endelige resultat. Det kan både bestå af elevernes egen subjektive evaluering, men også af lærerens feedback og dialog med eleverne om det endelig resultat. Evalueringen kan også indeholde de andre elevers feedback under en fælles billedsamtale. Fotos af det færdige resultat indsættes også her.

Forslag til spørgsmål som eleverne kan forholde sig til:

 • Er du nået i mål med dit billedprojekt i forhold til hvad du havde forestillet dig?
 • Hvad er du især tilfreds med og hvorfor? Er der noget, du ville gøre anderledes, hvis du skulle lave noget lignende? Det kunne være i forhold til temaet, farvevalg, materiale, teknik, håndværksmæssige kunnen, arbejdsindsats, søgning efter inspiration, spørge om hjælp eller samarbejdet i gruppen.
 • Det er også relevant at forholde sig til perspektiveringer til temaet, hvis undervisningsforløbet lægger op til det.
Figuren forestiller et forslag til, hvordan arbejdsprocessen kan opstilles i elevens online portfolio
© Børne- og Undervisningsministeriet
Figuren forestiller et forslag til, hvordan evalueringen kan opstilles i elevens online portfolio
© Børne- og Undervisningsministeriet

 

Fagord

Det er oplagt, at eleverne til hvert forløb får noteret sig de vigtige fagord. Fagordene kan indgå i portfolioen som en selvstændig slide, men de kan også stå som et punkt under hver af de fire områder. Læreren kan udpege de vigtige fagord, som eleverne så kan notere sig.

Figuren forestiller et forslag til, hvordan fagordene kan opstilles i elevens online portfolio
© Børne- og Undervisningsministeriet

 

 

 

 

 

 

 

 

Både formativ og summativ evaluering

Med denne portfoliomodel arbejdes der både med den formative(løbende) og summative (afsluttende) evaluering, hvor eleverne får øvet sig i at reflektere og sætte ord på deres refleksioner under deres arbejdsproces. De bliver desuden bevidste om at tage fotos undervejs som dokumentation af deres billedproces. Samtidig er de tre eksemplariske evalueringsforløb en vigtig databank, som der kan trækkes på, når eleverne skal præsentere deres årsudstilling. Den digitale portfolio kan printes ud og hænge ved siden af den fysiske udgave af det aktuelle billedprojekt. Censor vil til prøven kunne stile spørgsmål med afsæt portfolioen og eleverne kan, selvom det måske er længe siden, de arbejdede med forløbet, trække på sine noter i portfolioen.

 

Kreditering 

Artiklen er udarbejdet af Lykke Østrup Andersen, billedkunstlærer i folkeskolen og landsformand i Danmarks Billedkunstlærere.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.