Forskning og viden

Vidensopsamling om praksisfaglighed

Vidensopsamlingen indkredser, hvad der kan forstås ved begrebet "praksisfaglighed", og hvordan praksisfaglighed kan bringes i spil i undervisningen.

Baggrund

I juni 2018 blev der indgået en aftale om styrket praksisfaglighed i folkeskolen. Aftalen skal være med til at sikre, at alle elever får mulighed for at arbejde med deres praksisfaglige kompetencer i folkeskolen.

I lovgivningen om styrket praksisfaglighed i folkeskolen findes denne definition af praksisfaglighed i afsnit 1:

Ved praksisfaglighed forstås:

  • praktiske færdigheder og kreativitet,
  • arbejdskendskab, arbejdspladsfærdigheder og virketrang,
  • værkstedsfærdigheder,
  • færdigheder i at kunne skifte perspektiv mellem del og helhed samt
  • færdigheder i at kunne anvende teorier i praksis.

 

Praksisfaglighed i skolen

Denne forsknings- og erfaringsbaserede vidensopsamling er udarbejdet i forbindelse med udviklingsprojektet ”Praksisfaglighed i skolen”, som blev gennemført i 2019. I projektet samarbejdede 50 grundskoler og erhvervsskoler om at udvikle og afprøve måder at arbejde med praksisfaglighed i fagene og tværfagligt. På den baggrund er der udviklet et samlet inspirationsmateriale, som denne vidensopsamling er en del af.

Formålet med vidensopsamlingen er at indkredse, hvordan praksisfaglighedsbegrebet kan forstås i lyset af de fælles erkendelser i udviklingsprojektet. Herunder med særligt fokus på, hvordan praksisfaglighed kan forstås som en kompetence hos eleverne og en tilgang i undervisningen.

 

Hovedpointer

Vidensopsamlingen præsenterer bud på, hvad der kan forstås ved begrebet ”praksisfaglighed” og beskriver praksisfaglighed som elevernes kompetence til at koble ”Teori og fag” med ”Krop og erfaring” i udførelsen og udarbejdelsen af ”Handlinger og produkter” så tæt på en praksis som muligt. Koblingen er også illustreret i den praksisfaglige refleksionsmodel.

Derudover giver vidensopsamlingen  redskaber til, hvordan læreren kan vurdere elevernes praksisfaglighed, og hvordan der kan tilrettelægges praksisfaglige undervisningsforløb ved at tilstræbe praksisnærhed, relevans og kropslig erkendelse gennem iscenesættelse af læringsrummet.

 

Kreditering

Vidensopsamlingen er udviklet i forbindelse med udviklingsprojektet "Praksisfaglighed i skolen". Projektet er gennemført af Pluss og Aalborg Universitet.

Læs mere om projektet og find vejledninger og eksempler fra praksis her: Praksisfaglighed

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.