Forskning og viden

Evaluering af folkeskolens nye fag madkundskab samt håndværk og design

Evalueringen af de to fag, madkundskab og håndværk og design, viser, at skolerne er godt i gang med implementeringen, men der er forskel på, hvilke muligheder og udfordringer implementeringen af fagene rummer.

Formål

De to nye fag blev indført for at understøtte elevernes faglige udvikling som led i aftalen om det faglige løft af folkeskolen. Formålet med evalueringen er at indhente viden om, hvordan de to nye fag er blevet implementeret, og hvordan der arbejdes med fagene på skolerne. Desuden har EVA udarbejdet inspirationshæfter, der samler hovedresultaterne fra evalueringerne af hver af de to fag med det formål at klæde ledere og lærere på til at udvikle fagene på skolerne. 

 

Hovedpointer

Hovedresultater fra begge fag

 • På tværs af skolerne bliver undervisningen i de to fag organiseret på meget forskellige måder. Der er bl.a. forskel på, hvor stort timetallet er, på hvilke årgange fagene placeres m.m.
 • Andelen af lærere, der har haft madkundskab eller håndværk og design som linjefag på læreruddannelsen eller har tilsvarende undervisningskompetence i det pågældende fag, ligger under den politiske målsætning og under det samlede gennemsnit for alle skolens fag. 
   

Hovedresultater fra madkundskab

 • Interviewene viser, at fokus i det nye fag er flyttet fra hjemmet og køkkenet til samfundet og omverdenen, og nogle oplever, at madkundskab er mere aktuelt og relevant for eleverne. 
 • Lærerne har øget fokus på teori og eksperimenter. Samtidig vil nogle lærere gerne bevare den praktiske karakter i faget, hvor madlavningen er det bærende element. Dette bl.a. fordi faget ses som et frirum og et alternativ til de mere boglige fag.
 • Eleverne udtrykker begejstring for den sociale og praktiske arbejdsform, som er med til at variere skoledagen. 
   

Hovedresultater fra håndværk og design:

 • For håndværk og design sammensætter lederne ofte lærerteams med forskellige kompetencer, så de tilsammen dækker kompetenceområderne i faget. Ifølge lærerne kan disse lærerteams dog rumme udfordringer, f.eks. en afhængighed af kollegaer og en følelse af faglig begrænsning ved ikke selv at kunne dække alle fagets kompetenceområder.
 • Lærerne opfatter det nye fag håndværk og design som mere kreativt og problemorienteret end de tidligere fag sløjd og håndarbejde. Dog oplever nogle lærere, at eleverne får færre håndværksfaglige kompetencer i det nye fag sammenlignet med tidligere. 
 • Eleverne motiveres af at arbejde kreativt. Dog fortæller lærere, at det er en udfordring at inkludere elever, der har svært ved at fungere i frie og flydende rammer.

 

Perspektivering

Rapporten er udarbejdet som led i Børne- og Undervisningsministeriets følgeforskningsprogram til folkeskolereformen, der har til formål at følge implementering, fremdrift og resultater af reformen.

 

Find rapport og inspirationshæfter

Find rapport og inspirationshæfter på eva.dk

 

Kreditering

Evalueringen er foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Evalueringen bygger på kvalitativt data indsamlet via casestudier på 10 skoler med observation af undervisning og interview med skoleledere, lærere og elever. Derudover er der gennemført fokusgruppeinterview med i alt 28 lærere fra 28 forskellige skoler, og der er foretaget en beskrivende registeranalyse af kompetencedækning. Datamaterialet er ikke repræsentativt for folkeskoler på landsplan, men giver et dybdegående indblik, i hvordan nogle skoler har arbejdet med implementeringen af de nye fag. Rapporten bliver udgivet den 27. september 2019.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.