Forskning og viden

Basisundervisning i dansk som andetsprog på seks skoler

Denne undersøgelse tegner et billede af, hvordan seks udvalgte skoler arbejder med basisundervisning i dansk som andetsprog.

Formål

Formålet med undersøgelsen er at bidrage til at skabe et samlet vidensgrundlag om praksis i forbindelse med basisundervisningen.

 

Hovedpointer

Stor spredning i elevernes forudsætninger og faglige niveau præger de overvejelser,
lærerne gør sig om basisundervisningen

Hvordan kan man tage højde for en stor spredning i elevernes forudsætninger og faglige niveau? Dette tema er genstand for en helt særlig opmærksomhed blandt lærerne på de seks skoler. Opmærksomheden med hensyn til spredning inden for elevgruppen synes at være et overordnet tema for en række af de konkrete overvejelser, som lærerne gør sig, når de tilrettelægger basisundervisningen.

Lærere oplever det vanskeligt at nå de øvrige alderssvarende fag i basisundervisningen
Selvom der stilles krav om, at man i basisundervisningen ud over undervisning i dansk som andetsprog i videst muligt omfang skal inddrage elementer fra Fælles Mål i de øvrige alderssvarende fag, beskriver nogle lærere, at de sorterer både obligatoriske fag og indhold fra, når de underviser elever i basisundervisningen. Baggrunden for dette er en oplevelse af, at det kan være svært for eleverne at overkomme både at lære et nyt sprog og at lære, hvad der derudover fagligt forventes på det pågældende klassetrin.

Lærerne efterspørger bedre støtte til at imødekomme elever, der har andre behov end
kun de sproglige

Der efterspørges støtte til at imødekomme elever, der har generelle indlæringsvanskeligheder samt adfærdsmæssige og/eller følelsesmæssige forstyrrelser. Lærerne udtrykker bekymring for, at disse behov let kan blive overset i gruppen af elever i basisundervisningen, og de vurderer, at det i praksis kan betyde, at nogle elever forbliver i basisundervisningen i længere tid, end det er nødvendigt.

Lærerne efterlyser gode læremidler til brug i basisundervisningen
Udfordringen er særligt tydelig i udskolingen, hvor lærerne efterlyser læremidler, der kan motivere eleverne, og som samtidig har en passende sproglig og faglig sværhedsgrad. Som et resultat af manglen på målrettede læremidler gør lærerne brug af en bred vifte af læremidler, de bruger mange selvproducerede læremidler, de bruger grundbøger og andre læremidler, der er målrettet mod en yngre målgruppe, og de er gode til at bruge it, der på forskellig vis kan understøtte elevernes arbejde.

Lærere i den almindelige undervisning er positive med hensyn til at modtage elever fra
basisundervisningen

De lærere, der modtager eleverne i den almindelige undervisning, er på tværs af de seks skoler både åbne og positive med hensyn til at få de nye tosprogede elever ind i de nye klasser. Samtidig er det imidlertid tydeligt, at de ikke altid oplever at have tid i hverdagen til at gøre en ekstraordinær indsats for de nye elever.

 

Kreditering 

Rapporten er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut og udgivet i 2016. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.