Forskning og viden

Afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov

Skoler i almenområdet har brug for at udvikle innovative og aktive indsatser, hvis de skal inkludere elever med særlige undervisningsmæssige behov.  

Formål

Formålet med projektet er at skabe overblik over dele af dansk og international forskning og praksiserfaring om inklusion og inkluderende specialpædagogik på en måde, der kan formidles og være til gavn for kommuners og skolers praksis. 

Hovedpointer

Virksomme tilgange og metoder til arbejdet med børn med særlige undervisningsmæssige behov findes især indenfor områderne:

 • Samspillet mellem social- og almenpædagogik er afgørende for vellykket inkluderende og specialpædagogisk praksis, der sikrer læring og udvikling for alle.
 • Udvikling af pædagogiske læringsmiljøer er nødvendigt for at udvikle innovative og aktive indsatser for at møde elever med særlige problemstillingers sociale og faglige behov.
 • Pædagogiske tiltag: Elever med særlige problemstillinger trives bedst i klasser, hvor der undervisningsdifferentieres og hvor lærernes opfattelser overfor elever med særlige problemer er positive.
 • Børnefællesskaber mindsker risikoen for udvikling af lav faglig og social selvopfattelse. Struktureret samarbejde mellem almenelever og elever med særlige problemstillinger har positiv effekt på alle elevers trivsel og faglige udbytte.
 • Ledelsen er afgørende for udviklingen af medarbejdernes udvikling af læringsmiljøer. Ledelsen bør være klar, autentisk, støttende og skabe struktur, visioner og forventninger for lærerne.
 • Lærersamarbejdet skal struktureres og der skal indføres en strategi for samarbejdet, herunder skabelse af værdier, målsætninger, modeller for supervision og evaluering som grundlag for at fokusere på professionel udvikling.
 • Lærernes kompetencer er afgørende for at de kan tilrettelægge læringsmiljøer for en stor forskellighed af elever. Efteruddannelse af personalet er derfor nødvendigt.
 • PPR’s rolle må basere sig på pædagogisk forskning, procesarbejde, systematisk udvikling på organisations- og individniveau.
 • Anvendelsen af særlige programmer kan have effekt for almenelevers accept af elever med indlærings- og adfærdsmæssige problemer.
 • Supplerende undervisning, fleksible holdstørrelser og tolærerordninger kan fremme skole-hjem-samarbejdet, muligheder for inklusion, undervisningsmiljø, læring og trivsel og det indbyrdes samspil mellem alle elever.
 • Forældresamarbejde kan forbedres gennem ikke-patologiserende, respektfulde og samarbejdende dialogformer.

Perspektivering

Inklusion er ikke alene skoleudvikling, men nærmere fællesskabsudvikling. Inklusion drejer sig ikke kun om en fokuseret indsats rettet mod elever, men også om tilgange, der involverer børn, personale, forældre, lokalsamfund, organisatoriske og samfundsmæssige forhold.

Uden nødvendig økonomisk og faglig støtte kan elever med særlige problemstillinger ikke deltage i almene tilbud.

Positive lærer-elev-relationer og faglige lærerforventninger til alle elever er en forudsætning for vellykket inklusion i almenklassen.

Individuelle opgaver kan med fordel udføres i samarbejde mellem elever gennem gruppediskussioner omkring deres samlede færdigheder og viden. 

Faktaoplysninger

På baggrund af Ressourcecenter for Folkeskolens arbejde er forskningskortlægningen udarbejdet af en videns arbejdsgruppe nedsat af Børne- og Undervisningsministeriet.

Forskningskortlægningen afdækker forskning og viden om særlige undervisningsmæssige behov.

Udgivelsesår: Marts 2014

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.