Forskning og viden

Notat om børn og unges brug af fritids- og klubtilbud

Kvalitet i fritids- og klubtilbud er kendetegnet ved mulighed for inkluderende fællesskaber, børn og unges medindflydelse og tid til fri leg viser et notat udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Formål

Børne- og Undervisningsministeriet har bedt EVA udarbejde en undersøgelse af ’Børn og unges brug af fritids- og klubtilbud’, som skal bidrage med viden om udviklingen af både børn og unges brug og kvaliteten af fritids- og klubtilbud efter folkeskolereformen trådte i kraft i 2014. EVA’s notat afdækker, hvad der ifølge forskning og faglitteratur på området kendetegner fritids- og klubtilbud af god kvalitet med fokus på, hvad der skal til for, at tilbuddene kan skabe trivsel og udvikling hos børn og unge.

 

Hovedpointer

Fem kendetegn ved kvalitet i fritids- og klubtilbud

Kvalitet i den pædagogiske praksis i fritids- og klubtilbud kan beskrives ved hjælp af fem kendetegn, der har en positiv betydning for børn og unges trivsel og udvikling: 

  1. Alle børn og unge har mulighed for at deltage i inkluderende fællesskaber.
  2. Den pædagogiske praksis giver mulighed for fri tid med legende samvær og lærende processer.
  3. Børn og unge har medindflydelse på organiseringen af hverdagen i tilbuddene.
  4. Personalet indsamler systematisk viden om børn og unges trivsel og perspektiver og deler den med hinanden.
  5. Personalet samarbejder med andre fagprofessionelle og forældre på tværs af børn og unges livsarenaer.

 

Strukturelle forholds betydning for kvaliteten i fritids- og klubtilbud 

Forskning på dagtilbuds- og skoleområdet peger desuden på, at strukturelle faktorer har betydning for kvalitet. På baggrund af perspektiver fra denne forskning kan følgende strukturelle forhold formodes at have betydning for kvalitet i fritids- og klubtilbud:

  • Normering og gruppestørrelse/klassestørrelse
  • Fysiske rammer
  • Personalets efter- og videreuddannelse 
  • Pædagogisk ledelse

 

Perspektivering

Notatet indgår som en del af en større undersøgelse om børn og unges brug af fritids- og klubtilbud, som EVA foretager for UVM. Undersøgelsen skal bidrage med viden om udviklingen af både elevers brug og kvaliteten af fritids- og klubtilbud efter folkeskolereformen trådte i kraft i 2014. Undersøgelsen omhandler udviklingen i børnenes brug af fritids- og klubtilbud, tilvalg og fravalg af fritids- og klubtilbud samt indholdet i og kvaliteten af fritids- og klubtilbud.

Den endelige rapport offentliggøres primo 2018.

 

Find rapporten

Find rapporten på eva.dk

Faktaoplysninger

Notatet bygger på skandinavisk forskning og faglitteratur fra de seneste 20 år. En ekspertgruppe med viden om pædagogisk praksis i fritids- og klubtilbud har bidraget til udvælgelse af litteratur samt kvalificeret identifikation af kendetegn ved kvalitet i fritids- og klubtilbud.

Notatet er udgivet i 2017.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.