Forskning og viden

Varieret læring, udeskole, bevægelse og lektiehjælp

Publikation har fokus på indsatser, redskaber og undervisningsmetoder, som bidrager til at skabe en motiverende, stimulerende og varieret skoledag, hvor alle elever kan dygtiggøre sig og trives med at lære.

Formål 

Formålet med denne publikation er at bidrage til udviklingen af en bedre folkeskole ved at inspirere og understøtte arbejdet med at sikre evidensinformerede undervisningsformer og læringsmiljøer. Publikationen formidler indsamlet viden fra en række omfattende forskningskortlægninger på skoleområdet og ser på, hvordan denne viden aktivt kan bruges i den danske folkeskole.

 

Sådan læser du publikationen 

Publikationen kan anvendes af den enkelte lærer eller pædagog som inspiration til at igangsætte nye initiativer eller forberede, gennemføre og evaluere undervisningen på nye måder. Den kan også bruges som dialogværktøj i de faglige fora på skolerne til fælles drøftelser af, hvordan forskningsbaseret viden yderligere kan kvalificere undervisningen og læringsaktiviteter på skolen.

I publikationen optræder en række faktabokse, som i kort form sammenfatter de vigtigste pointer fra forskningen på området. Vi har også udvalgt eksempler på indsatser, der har en positiv betydning for elevernes faglige, trivselsmæssige og alsidige udvikling. Casene illustrerer de vigtigste pointer fra forskningen og skal samtidig tjene til inspiration, når I arbejder med at udvikle skolens praksis.

Hvert delafsnit præsenterer derudover en række refleksionsspørgsmål, som kan inddrages i jeres drøftelser om og arbejde med brugen af varierende undervisningsformer på skolen.

 

Publikationens hovedpointer

  • Udendørsundervisning giver mulighed for, at eleverne kan skabe deres egne praktiske erfaringer i et virkelighedsnært miljø.

  • Praktiske læremidler i undervisningen giver plads til flere læringsveje og kan styrke den faglige udvikling.

  • Anvendelsesorienteret og elevaktiverende undervisning kan præge elevernes motivation positivt.

  • Gruppearbejde, teambuilding og elev-til-elev-læring er centrale elementer i udendørsundervisning, som alle har potentiale til at præge elevernes udvikling.

Afslutningsvis kan du læse nærmere om forskningskortlægningerne og finde henvisninger til synteser og andet materiale inden for de enkelte temaer. Du kan også læse hele forskningskortlægnigen, som præsenterer resultaterne af en systematisk kortlægning og syntese af forskningen inden for varieret læring, bevægelse, udeskole og lektiehjælp.

 

Kreditering 

Publikation og forskningskortlægning er udarbejdet i 2014 af Rambøll Management Consulting, Aarhus Universitet, Professionshøjskolen Metropol, UCC Professionshøjskolen og VIA University College.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.