Artikel

Valg af digitale og analoge læremidler

Stig Toke Gissel giver her tips til, hvad du kan kigge efter i din vurdering af to typer læremidler.

Lærerens valg af læremidler har betydning for, hvordan eleverne møder det faglige stof og deres muligheder for at lære. Du kan som lærer sandsynliggøre, at du træffer et godt valg ved at undersøge læremidlet før brug samt undersøge elevernes brug af det i undervisningen.

Denne artikel præsenterer nogle fokuspunkter i forhold til at vurdere læremidler. Disse punkter kan eventuelt danne afsæt for en dialog i jeres fagteam. I artiklen behandles dels læremidler produceret med henblik på undervisning, didaktiske læremidler, og dels værktøjer, der kan gøre processer i undervisningen mulige og nemmere – funktionelle læremidler. Artiklen handler både om digitale og analoge læremidler.

 

Hvordan vælger jeg det gode, didaktiske læremiddel?

Didaktiske læremidler er produceret med henblik på at blive brugt til undervisning. Det kan være forlagsproducerede systemer og fagportaler eller forløb produceret af en lærer. I et didaktisk læremiddel er der en række elementer, som har til formål at gøre læremidlet egnet og nemt at bruge i undervisningen. Det kan for eksempel være lærervejledning, mål, elevaktiviteter og evalueringstiltag.

Du kan dels vurdere det didaktiske læremiddel på, om det har værdi for dig som underviser:

 • Gør læremidlet det nemmere for dig at planlægge, gennemføre og evaluere god undervisning?
 • Giver læremidlet dig faglig inspiration, og bringer det metoder i anvendelse, du vurderer som hensigtsmæssige?
 • Er læremidlet i overensstemmelse med Fælles Mål, så du med læremidlet kan give dine elever gode betingelser for at nå fagets kompetencemål og fagformålet, og kan læremidlet bidrage til at opfylde folkeskolens formål?

Dels kan du vurdere, i hvor høj grad læremidlet har kvalitet for dine elever:

 • Er læremidlet til at gå til for eleverne?
  • Er indholdet aktuelt, motiverende, forståeligt og meningsfuldt for eleverne?
  • Er aktiviteterne forståelige, meningsfulde og varierede?
  • Hjælper layout og design eleverne med at navigere i teksten? Spiller forskellige udtryksformer sammen på en hensigtsmæssig måde?
  • Er indholdet formidlet i et for eleverne forståeligt og klart sprog?
 • Har læremidlet bud på tiltag til at differentiere undervisningen? Giver læremidlet mulighed for, at klassen kan fungere som et dialogisk fællesskab, samtidig med at elever med forskellige forudsætninger, behov og interesser kan koble sig på indholdet og aktiviteterne?
 • Hvis læremidlet består af flere forløb, er det relevant at vurdere, om der i læremidlet sker en tilstrækkelig progression for eksempel i sværhedsgrad og kompleksitet.

Har du med et analogt system at gøre, vil der ofte være en høj grad af ensartethed fra forløb til forløb. Dermed kan du vurdere læremidlets kvalitet ud fra et enkelt eller to eksempler på forløb.

Skal du derimod vurdere en digital fagportal, er det straks sværere at danne sig et overblik. Her ligger ofte en masse forløb, som du selv kan sammensætte efter eget ønske. På digitale fagportaler skal du derfor være opmærksom på, at du selv skal tilrettelægge progressionen, og at indholdets og aktiviteternes tilgængelighed kan variere fra forløb til forløb.

Naturligvis er din iagttagelse af elevernes brug af læremidlet den vigtigste prøve på læremidlets kvalitet.

Du kan i den forbindelse overveje:

 • Kan eleverne udnytte det potentiale for læring, som du så i læremidlet?
 • Har dine tiltag for at kompensere for læremidlets mangler eller svagheder fungeret?

 

Værktøjer i undervisningen – valg af funktionelt læremiddel

Funktionelle læremidler er værktøjer, der gør processer i læring og undervisning nemmere - eller mulige. Det kan eksempelvis være en kridttavle, et filmredigeringsprogram eller regneark. Funktionelle læremidler er ikke altid produceret med henblik på undervisning. Det betyder, at du som underviser skal opdage det didaktiske potentiale i et analogt eller digitalt værktøj og aktivt didaktisere det. Det vil sige, at du skal rammesætte brugen af læremidlet, så det bliver anvendeligt i din undervisning.

Problemet er, at du som lærer skal kende værktøjet for at kunne se, hvor dets funktioner kan have værdi i din undervisning. Hvis du for eksempel ikke har hørt, at der findes digitale programmer, hvor eleverne i klassen kan poste sticky notes på en fælles, digital opslagstavle, så vil du udføre denne aktivitet på en anden måde, end programmet gør muligt.

Der er myriader af funktionelle læremidler, ikke mindst digitale. Det kan gøre det uoverskueligt at navigere i junglen af funktionelle læremidler. Ofte er disse læremidler udviklet af mindre firmaer, der udbyder et enkelt produkt, som opnår udbredelse blandt undervisere, fordi redskabet faciliterer en bestemt proces eller opfyldelsen af et bestemt didaktisk formål.

Da det funktionelle læremiddel ofte har flere didaktiske anvendelsesmuligheder, må vurderingen af dets kvalitet ske i forhold til den kontekst, hvori læremidlet bruges, og de mål, du som lærer har for anvendelsen.

Kvaliteten af et funktionelt læremiddel kan vurderes ud fra disse kriterier:

 • Brugervenlighed: Er det nemt for dig og dine elever at lære at bruge redskabet og udføre de funktioner, som det skal bruges til
 • Pædagogisk funktionalitet: Kan læremidlet bidrage til, at eleverne når de faglige mål bedre eller mere effektivt end ved brug af andre løsninger?

 

Inspiration

Der findes ikke en central oversigt over værktøjer, der er velegnede til undervisning. Desuden vil den enkelte underviser oftest finde redskaber på egen hånd eller gennem tip fra kolleger. Derfor er videndeling i lærerkollegiet vigtigt. Der findes også flere private blogs med lister over funktionelle læremidler, som afsenderen finder anvendelige til didaktiske formål.

Læremiddeltjek er en model til vurdering og sammenligning af læremidler. Her vurderes læremidler ud fra seks centrale parametre. Vurderingerne vises først i en synlig, målbar bedømmelse og dernæst i en kvalitativ bedømmelse med en karakteristik af det enkelte læremiddel: Læremiddeltjek.dk

Vurdigi er et værktøj til at vurdere kvaliteten af forskellige digitale læremidler: vurdigi.dk

Kreditering

Artiklen er udarbejdet af Stig Toke Gissel, der er leder af Læremiddel.dk og forsker ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Artiklen er udviklet i samarbejde med en redaktionsgruppe på DPU (AU), der har kvalitetssikret teksten ved at inddrage undervisere på grundskoleområdet i gennemlæsning og kommentering.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.