Eksempel fra praksis

Praksisfaglighed i dansk

Denne case formidler erfaringer fra tre grundskoler og en erhvervsskoles samarbejde om praksisfaglighed. Casen giver desuden konkret inspiration til at arbejde med praksisfaglighed i dansk.

Casen introducerer en overordnet fremgangsmåde, som er udledt af samarbejdserfaringer mellem grundskoler og erhvervsskoler om praksisfaglighed i fagene. Efterfølgende kobles fremgangsmåden til erfaringer fra gennemførelsen en af et undervisningsforløb i et samarbejde mellem Risingskolen, Agedrup Skole, Ejerslykkeskolen og Syddansk Erhvervsskole.

Samarbejdet var en del af udviklingsprojektet ”Praksisfaglighed i skolen”. Ledere og lærere fra tre grundskoler og Syddansk Erhvervsskole arbejdede sammen om praksisfaglighed i dansk og andre grundfag. Eleverne arbejdede med salg af en familiebolig, som de selv havde designet og udviklet en 1:100 model af med afsæt i konkrete cases. Der var i projektet været særligt fokus på elevfremlæggelse af projekter. Afslutningsvis præsenteres tegn på praksisfaglighed hos eleverne i samarbejdet.

 

Overordnet fremgangsmåde

I forbindelse med arbejdet med praksisfaglighed i fagene i et samarbejde mellem en grundskole og en erhvervsskole har projektet ”Praksisfaglighed i skolen” udledt en overordnet fremgangsmåde:

 • Udvælg og inddrag relevante lærere og medarbejdere fra erhvervsskolen og grundskolen tidligt i forløbet.
 • Bliv enige om forløbets formål – hvad skal grundskoleeleverne have ud af undervisningen?
 • Formulér de faglige mål og afklar, hvilke tegn på praksisfaglighed I gerne vil opnå. Beslut, hvordan I vil følge op.
 • Udvælg aktiviteter, der kan understøtte de faglige mål og ønskede tegn på praksisfaglighed.
 • Planlæg aktiviteter, og sørg for tydelig rollefordeling mellem grundskole- og erhvervsskolelærere.
 • Gennemfør aktiviteterne med eleverne på grundskolen og erhvervsskolen.
 • Evaluér elevernes praksisfaglige udbytte af aktiviteterne.

 

Om forløbet

Lærere fra grundskolerne og Syddansk Erhvervsskole valgte at samarbejde om danskfaget og andre grundfag (matematik, fysik og samfundsfag) knyttet til bygning af en familiebolig. Der blev indledningsvis også taget kontakt til en ejendomsmægler og en arkitekt, der senere skulle komme og holde korte oplæg om at skrive en salgsopstilling og andet salgsmateriale. Projektet varede i en uge. To dage i forløbet skulle en lærer fra Syddansk Erhvervsskole komme på besøg for at give sparring, stille kritiske spørgsmål og hjælpe til med praktiske udfordringer.

© Børne- og Undervisningsministeriet

 

Formål og aktiviteter

Formålet med projektet var at træne eleverne i at arbejde med danskfaget og andre grundfag (matematik, fysik og samfundsfag) på en ny og virkelighedsnær måde for at styrke elevernes forståelse for, hvorfor grundfagene er vigtige. I sammenhængen skulle de få erfaringer med at koble teori med praksis og dermed arbejde ”fysisk” med deres viden.

Et mål var, at eleverne skulle arbejde med genren ”salg” og derfor lave en salgsopstilling. Derudover skulle eleverne træne deres præsentationskompetencer og gennem projektet arbejde med forskellige formidlingsformer såsom video, skriftlige leverancer og interviews.

Eksempler på elevaktiviteter

 • Forberedelse af eleverne: Inden projektet blev eleverne præsenteret for opgaven. De blev derudover bedt om at vurdere sig selv i forhold til en typologi for roller i teamsamarbejde. Ud fra elevernes og lærernes vurdering blev eleverne efterfølgende sammensat i grupper og fik tildelt den case, de skulle arbejde med. Hver dag fik eleverne i grupperne en rolle i gruppen. Det kunne være, at de skulle være leder i gruppen, eller researcher med mere.
   
 • Værkstedsopgaver til eleverne: Opgaverne knyttede for det første an til at bruge dansk i udarbejdelsen af salgsmaterialer. For det andet til at udarbejde en model af en familiebolig, som det skriftlige salgsmateriale skulle målrettes. Eleverne fik stillet et værksted og materialer til rådighed. Det var op til dem at fordele opgaverne imellem sig, så nogle byggede, mens andre skrev og tegnede. To gange i løbet af ugen fik eleverne besøg af en lærer fra Syddansk Erhvervsskole, der gav dem sparring og rådgivning.
   
 • Opfølgning på værkstedsbesøg: Elevernes dansksprogede salgsmaterialer og modellen blev præsenteret på en dag, hvor hele skolen kom og så, hvad de havde lavet, og hvor grupperne på skift skulle give en mundtlig præsentation af deres designs og tankerne bag.

Konkret skulle alle elever i grupper bygge en model af et hus til en familie. Huset skulle være 64 M2 med køkken og bad. Grupperne havde forskellige cases med familietyper – herunder familier med flere børn end rum, familier med handicappede familiemedlemmer med mere. Disse cases fungerede som benspænd i forløbet.

En ejendomsmægler kom på besøg for at fortælle om, hvordan man skriver en salgsopstilling, og hvad man skal være opmærksom på i den genre. Som en del af opgaven skulle eleverne lave research på internettet, videodagbøger, skrive en salgsopstilling og overveje, hvordan de kunne præsentere deres produkt til forskellige målgrupper.

En særlig elevgruppe fik tildelt rollen som ”journalistgruppe”. Gruppen skulle lave interviews på og udenfor skolen for at udarbejde en sammenklippet video, der præsenterede projektet og elevernes arbejde, herunder hvad folk på gaden tror, at praksisfaglighed er.

 

Samarbejde og tværfaglighed

Grundskolelærerne og erhvervsskolelærerne havde planlagt undervisningen sammen og udarbejdede en projektoversigt og opgaver i form af cases. Eleverne oplevede projektet som lærerigt. De kunne godt lide at kombinere det fagfaglige med det praktiske.

Eleverne så det som en fordel at skulle arbejde med dansk og andre grundfag samtidig for at løse opgaverne. Alle eleverne havde forskellige kompetencer indenfor forskellige fag, og de oplevede, at de kunne lære en masse af hinanden. Flere af eleverne fortalte, at de havde fået meget ud af at fremlægge deres projekt flere gange og til forskellige målgrupper. De oplevede, at det blev nemmere hver gang.

 

Evaluering

Projektet blev evalueret med eleverne i klasserne, og af lærere og ledere fra grundskolerne og Syddansk Erhvervsskole. Flere af lærerne oplevede, at de var overflødige i undervisningen, fordi eleverne selv arbejdede i grupper med deres projekter. Lærerne blev mere vejledere og hjælpere end undervisere.

Flere af eleverne udtrykte, at de var stolte af deres model, salgsmateriale og selve præsentationen. Lærerne oplevede, at eleverne hurtigt fik et stort ejerskab til projektet.

 

Tegn på praksisfaglighed

Eleverne formåede at forbinde en introduktion til anvendelse af det danske sprog i en ”salgsgenre” med udarbejdelse af en fysisk model af en familiebolig.

Alle eleverne fik produceret en dansksproget salgsopstilling – herunder med beskrivelse af arkitektoniske perspektiver. Derudover udarbejdede eleverne en plantegning og en 1:100 model af deres hus. Flere af eleverne måtte lave om i deres designs og lave nye beregninger og sproglige formuleringer på grund af fejl. Det blev ikke oplevet som frustrerende, og eleverne kunne hurtigt finde ud af, hvor der var fejl, fordi de arbejdede med en model i kombination med skriftlige salgsmaterialer.

 

Refleksionsmodel

I forbindelse med projektet er der udviklet en praksisfaglig refleksionsmodel, der kan anvendes i arbejdet med praksisfaglighed i fagene og tværfagligt.

 

Kreditering

Casen er udviklet i forbindelse med udviklingsprojektet "Praksisfaglighed i skolen". Projektet er gennemført af Pluss og Aalborg Universitet.

Læs mere om projektet og find vejledninger og flere eksempler fra praksis her: Praksisfaglighed

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.