Eksempel fra praksis

Praksisfaglighed i fremmedsprog

Denne case formidler erfaringer fra et samarbejde mellem 10. Aabenraa og IBC samt transport- og logistikvirksomheder i Padborg. Casen giver også konkret inspiration til arbejdet med praksisfaglighed i fremmedsprog.

Casen introducerer en overordnet fremgangsmåde, som er udledt af samarbejdserfaringer mellem grundskoler og erhvervsskoler om praksisfaglighed i fagene. Efterfølgende kobles fremgangsmåden til erfaringer fra gennemførelsen af et undervisningsforløb i et samarbejde mellem 10. Aabenraa og IBC (International Business College) samt transport- og logistikvirksomheder i Padborg. Samarbejdet var en del af udviklingsprojektet ”Praksisfaglighed i skolen”, og både medarbejdere fra grundskolen og erhvervsskolen deltog. Afslutningsvis præsenteres tegn på praksisfaglighed hos eleverne i samarbejdet.

 

Overordnet fremgangsmåde

I forbindelse med arbejdet med praksisfaglighed i fagene i et samarbejde mellem en grundskole og en erhvervsskole har projektet ”Praksisfaglighed i skolen” udledt en overordnet fremgangsmåde:

 • Udvælg og inddrag relevante lærere og medarbejdere fra erhvervsskolen og grundskolen tidligt i forløbet.
 • Bliv enige om forløbets formål – hvad skal grundskoleeleverne have ud af undervisningen?
 • Formulér de faglige mål og afklar, hvilke tegn på praksisfaglighed I gerne vil opnå. Beslut hvordan I vil følge op.
 • Udvælg aktiviteter, der kan understøtte de faglige mål og ønskede tegn på praksisfaglighed.
 • Planlæg aktiviteter, og sørg for tydelig rollefordeling mellem grundskole- og erhvervsskolelærere.
 • Gennemfør aktiviteterne med eleverne på grundskolen og erhvervsskolen.
 • Evaluér elevernes praksisfaglige udbytte af aktiviteterne.

 

Om forløbet

10. Aabenraa og IBC samarbejdede om valgfaget ”Tysk på arbejde”, hvor eleverne kom i praktik. Eleverne blev forberedt på grundskolen og på erhvervsskolen, og de blev matchet til virksomhederne. Eleverne arbejdede med portfolioer og lavede en præsentation, hvor virksomhederne var med.

På 10. Aabenraa har en leder og en lærer udviklet valgfaget ”Tysk på arbejde”. Eleverne kom i praktik hos transport- og logistikvirksomheder i Padborg seks fredage, fordelt over tre måneder. Læreren stod i forløbet for at finde virksomhederne og koordinere med IBC, som ligeledes havde en lærer tilknyttet. De to lærere og virksomhederne gennemgik eleverne sammen, hvorefter virksomhederne kunne byde ind med, hvilke elever, de mente, passede til deres virksomhed. Alle elever kom i praktik på den måde.

© Børne- og Undervisningsministeriet
© Børne- og Undervisningsministeriet

 

Formål og aktiviteter

Formålet med ”Tysk på arbejde” var at træne elevernes sprogkompetencer i en virkelighedsnær sammenhæng. Derudover skulle eleverne have indblik i, hvordan det er at være en del af en arbejdsplads. De faglige mål var, at eleverne skulle lære, hvad fagsprog er, og hvordan det adskiller sig fra det tysk, de normalt lærer i skolen. Formålet blev formuleret af læreren fra 10. Aabenraa og formidlet videre til IBC og de samarbejdende virksomheder.

Eleverne skulle også reflektere over deres egen rolle i praktikvirksomheden. De skulle under og efter deres praktik arbejde med en portfolio, der skulle være udgangspunktet for deres afsluttende præsentation. Portfolioen skulle bestå af en virksomhedspræsentation og de arbejdsopgaver eleverne havde varetaget under deres praktik. Dertil kom en analyse af en problemstilling fra praktikken og en kort film, hvor de skulle ”sælge” virksomheden til kommende medarbejdere.

Eleverne modtog i forløbet to dages undervisning på IBC, hvor de lærte om virksomhedskommunikation og organisationsteori. Derudover var den primære aktivitet elevernes praktikdage. Når eleverne startede deres praktik, lavede de sammen med virksomheden en plan for, hvad de skulle nå, så alle parter var klar over, hvad der skulle ske under praktikken. Her havde eleverne også mulighed for at påvirke, hvilke opgaver de fik.

Læreren fra 10. Aabenraa sørgede for at kontakte virksomhederne og booke møder med dem og IBC. Hun lavede en læreplan, opgavebeskrivelse til eleverne og en beskrivelse af en ny prøveform (præsentationen), som eleverne skulle igennem. Derudover har hun lavet en vurderingsbeskrivelse til virksomhederne, så de bedre kunne være med til at vurdere eleverne til deres mundtlige præsentationer, hvor de fik lov til at deltage.

Eksempler på elevaktiviteter

 • Forberedelse af eleverne: Inden eleverne skulle i praktik, modtog de undervisning på IBC. Her lærte de om, hvordan man kommunikerer i virksomheder, og de blev introduceret til organisationsteori.
   
 • Praktikopgaver til eleverne: Eleverne var i praktik seks fredage fordelt over tre måneder. Her varierede elevernes opgaver. Nogle skulle tage telefonen og vejlede chauffører, mens andre lærte om logistik og planlægning.
   
 • Opfølgning på praktikforløb: Efter praktikken skulle eleverne arbejde med deres portfolio, som de senere skulle præsentere. Under præsentationen var deres lærer og en virksomhedsrepræsentant til stede.

I løbet af de seks dages praktik fik eleverne lov til at bidrage til forskellige arbejdsopgaver. For eksempel hjalp nogle af eleverne til på lageret eller tog telefonen i receptionen, når chaufførerne ringede. Andre bidrog til at lægge budgetter og skrive tilbud. De fleste af eleverne fik lov til at prøve forskellige typer af opgaver i de virksomheder, de var i praktik hos. Det hele var aftalt mellem eleven og virksomheden ved praktikkens opstart.

 

Evaluering

Lærere og elever oplevede, at eleverne fik meget ud af praktikforløbet. En elev fortæller, at det var fint at få undervisning på IBC, fordi de blev forberedt på, at det var en anden type af tysk, som virksomhederne brugte sammenlignet med, hvad eleverne var vant til. Flere elever kunne godt lide, at de skulle lave konkrete opgaver under deres praktik, og de tænkte ikke meget over, at de brugte deres tysk til at løse dem. Både elever og lærere vurderer, at elevernes tyske ordforråd er blevet større efter praktikken. Læreren fra 10. Aabenraas vurderer, at undervisningskonceptet fra ”Tysk på arbejde” med fordel kan overføres til andre sprogfag, eksempelvis engelskfaget.

Projektet er blevet mundtligt evalueret. Læreren fra 10. Aabenraa har snakket med virksomhederne efter endt praktikforløb. Alle virksomheder ønsker at fortsætte samarbejdet. Derudover har 10. Aabenraa og IBC evalueret, og parterne er enige om, at de også gerne vil fortsætte samarbejdet. Evaluering med eleverne skete gennem deres portfolio og præsentationen.

 

Tegn på praksisfaglighed hos eleverne

Flere af eleverne, der tog valgfaget ”Tysk på arbejde”, havde gået i tysk skole. Eleverne havde derfor gode forudsætninger for at bruge det tyske sprog i hverdagen. Flere elever pointerede imidlertid, at de lærte noget nyt ved at komme i praktik, da det var andre ord og en anden måde at kommunikere på, end de var vant til. En elev lavede en ordbog som en del af sin portfolio med nye ord, hun havde lært under praktikken.

Læreren påpeger desuden, at eleverne fik forståelse for, hvad det vil sige at være en del af en arbejdsplads, særligt i forhold til mødetider og kollegialt samarbejde.

 

Refleksionsmodel

I forbindelse med projektet er der udviklet en praksisfaglig refleksionsmodel, der kan anvendes i arbejdet med praksisfaglighed i fagene og tværfagligt.

 

Kreditering

Casen er udviklet i forbindelse med udviklingsprojektet "Praksisfaglighed i skolen". Projektet er gennemført af Pluss og Aalborg Universitet.

Læs mere om projektet og find vejledninger og flere eksempler fra praksis her: Praksisfaglighed

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.