Forskning og viden

Faglige anbefalinger for udvikling og implementering af lettere behandling i PPR

Anbefalingerne beskriver den faglige retning for kommunernes tilbud om lettere behandling, der er målrettet børn og unge i psykisk mistrivsel.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Som led i initiativet ”En styrket indsats i PPR” er der udarbejdet en række anbefalinger til en faglig retning og ramme for implementeringen af lettere behandlingsindsatser i regi af kommunernes Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Anbefalingerne har til formål at være et redskab til kommuner, som ønsker at implementere lettere behandlingsindsatser i regi af PPR til børn og unge i psykisk mistrivsel. Derudover kan tilgrænsende fagområder i kommunen og fra regionen, som PPR samarbejder med, inddrages i arbejdet.

Anbefalingerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe på tværs af Sundhedsstyrelsen, Socialstyrelsen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

 

Hvad er lettere behandling?

Målgruppen for den lettere behandling er børn og unge i alderen 6-18 år i psykisk mistrivsel, i risiko for at udvikle en psykisk lidelse eller med begyndende symptomer på en psykisk lidelse, og som har behov for en lettere behandlingsindsats i et kortere forløb.

 

Lettere behandling forstås som en helhedsorienteret indsats med en indledende tidlig vurdering af barnet efterfulgt af en lettere behandlingsindsats, der matcher behov og ressourcer hos barnet/den unge, herunder graden af problemudviklingen.

 

Den lettere behandlingsindsats ”går på to ben”, så der er mulighed for, at der både ydes en individuel lettere behandlingsindsats målrettet det enkelte barn/den unge og i udgangspunktet en understøttende indsats i barnets/den unges omgivende miljø.

Den lettere behandlingsindsats målrettes individuelle psykiske problemstillinger/vanskeligheder ved det enkelte barn/den unge med henblik på at forebygge udviklingen af disse vanskeligheder og øge barnets/den unges trivsel.

Lettere behandling skal være vidensbaseret og bør tage udgangspunkt i en terapeutisk baseret indsats, som på struktureret vis hjælper barnet/den unge med at håndtere psykiske vanskeligheder, fx indsatser baseret på kognitiv adfærdsterapi, narrativ terapi eller mentaliseringsbaseret terapi.

 

Faglige anbefalinger for lettere behandling i PPR

På baggrund af en kortlægning og analyse af PPR-området (Deloitte 2020) er der udarbejdet en række faglige anbefalinger, der henvender sig til kommuner, der ønsker at implementere lettere behandling i PPR. Anbefalingerne er sammenfattet herunder. For uddybning af anbefalingerne – og vidensgrundlaget bag disse – henvises til det samlede materiale, der også findes her på siden.

 

Den samlede tilbudsvifte

 • Lettere behandlingsindsatser i PPR skal være en integreret del af en strategisk og faglig udvikling af en differentieret kommunal tilbudsvifte, som samlet set dækker de forskellige behov og forskellige grader af problemstillinger, som målgruppen har.

 

Indgang til PPR og faglig vurdering som adgang til lettere behandling

 • Der skal sikres en tydelig og let indgang til PPR for fagprofessionelle, og i relevant omfang børn, unge og deres familier samt sikres kendskab til PPRs virke, placering og indsatser.
 • Adgangen til lettere behandling skal foregå ved visitation, baseret på en systematisk faglig vurdering afstemt efter barnets/den unges behov med brug af standardiserede og vidensbaserede1 redskaber.
 • Der skal sikres en systematisk procedure for en smidig adgang til lettere behandling i PPR, relevant faglig vurdering, løbende opfølgning og viderehenvisning ved behov

 

Lettere behandling

 • Lettere behandling skal tilbydes og tilpasses med afsæt i barnet/den unges behov og problemudvikling, og skal i udgangspunktet inddrage barnet/den unges omgivende miljø.
 • Lettere behandlende indsatser skal være vidensbaserede.

 

Mål, opfølgning og dokumentation af indsatsen

 • Ved iværksættelse af en lettere behandlingsindsats skal der opstilles klare mål for den konkrete indsats, som opstilles i samarbejde med barnet/den unge og forældrene.
 • PPR skal som led i indsatsen kunne sikre systematisk og løbende opfølgning på det enkelte barn/den unge med henblik på vurdering og evt. tilpasning af indsatsen.
 • PPR bør understøtte en tilstrækkeligt systematisk dokumentationspraksis, som kan følge og vise udviklingen hos det enkelte barn/den unge såvel som på aggregeret niveau.

 

Samarbejde og koordinering på tværs

 • Den lettere behandlingsindsats bør tage udgangs- punkt i en tværfaglig og helhedsorienteret indsats med et tæt og koordinerende samarbejde på tværs af relevante fagprofessionelle.
 • Der bør sikres systematiske procedurer for det tværfaglige samarbejde internt i kommunen og på tværs af kommune og region.

 

Kompetencer

 • PPR skal have eller udvikle kompetencer og erfaringer, der matcher lettere behandlingsindsatser til målgruppen.
 • PPR skal have eller udvikle kompetencer og erfaringer, der matcher understøttende indsatser målrettet det omgivende miljø.
 • PPR skal have eller udvikle kompetencer til at sikre en kvalificeret og dækkende faglig vurdering af børn og unge i målgruppen
 • Som led i implementeringen af lettere behandlingsindsatser bør PPR sikre, at der er eller opbygges et velstruktureret og professionelt fagligt læringsmiljø i PPR.
unpublished

Hvis du vil vide mere


Deloitte, Professionshøjskolen UCN og Professionshøjskolen Absalon har gennemført en undersøgelse af kommunernes pædagogiske psykologiske rådgivning (PPR) for Børne- og Undervisningsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Social- og Indenrigsministeriet samt Finansministeriet.

Denne undersøgelse giver en bred indsigt i den nuværende situation for kommunernes PPR og præsenterer 8 pejlemærker for god praksis og forudsætninger for implementering af lettere behandlingstilbud.

Formålet er, at PPR’s potentiale til at observere og reagere på børn og unge i psykisk mistrivsel eller tegn herpå udnyttes bedre ved at styrke PPR’s mulighed for at tilbyde lettere behandling.

Find rapporten Undersøgelse af kommunernes pædagogiskpsykologiske rådgivning (PPR) på uvm.dk  


I Aftalen om statspuljen for 2019-2022 blev der afsat midler til initiativet ”En styrket indsats i PPR”, hvor formålet er at styrke indsatsen i kommunernes PPR gennem afprøvning af udvikling og forsøg med implementering af lettere behandlingsindsatser målrettet børn og unge, der mistrives eller har/er i risiko for at udvikle en psykisk lidelse.

Initiativet består af følgende elementer:

 • En kortlægning og analyse af kommunernes nuværende PPR samt pejlemærker vedr. god praksis, som er gennemført af Deloitte i samarbejde med professionshøjskolerne Absalon og UCN (2019-2020).
 • Et fagligt arbejde forankret på tværs af Socialstyrelsen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Sundhedsstyrelsen, KL og Danske Regioner, som sammen med analysen af PPR bl.a. skal danne grundlag for udvikling og implementering af lettere behandlingstilbud i PPR (2019-2020).
 • Implementering af lettere behandlingstilbud i 37 kommuner (2020-2022).
 • Evaluering af de udvalgte kommuners lettere behandlingstilbud (2020-2023).

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.