Artikel

Tværprofessionelt samarbejde om overgange fra et ungeperspektiv

Gry Tybjerg, lærer, lektor og ph.d., har udforsket unges perspektiver på overgange fra grundskole til videre uddannelse. I denne video og artikel deler hun vigtige pointer fra sin forskning. 

© EMU Video
Gry Tybjerg fortæller om, hvordan udskolingselever oplever skolens opgave om at gøre dem klar til videre uddannelse og arbejdsliv. Tybjerg understreger vigtigheden af at tage højde for, at unge har brug for hinandens ressourcer. .

Om forfatteren

Gry Tybjerg er lærer, lektor og ph.d. Hun har udforsket unges perspektiver på overgange fra grundskole til videre uddannelse. Tybjergs forskning har givet indblik i betydningen af fællesskaber og tværprofessionelt samarbejde om unges deltagelsesmuligheder med særligt fokus på unge i udsatte positioner.

Unges betingelser for at deltage i udskolingens fællesskaber har betydning for, hvilke forestillinger især unge, der er sat uden for fællesskaberne gør sig om deres fremtid. Det betyder, at mange professionelle må samarbejde om unges deltagelsesmuligheder i fællesskabet med henblik på at understøtte overgange

 

Udskolingens parathedsopgave til videre uddannelse

Fra et ungeperspektiv udgør udskolingen fra 7. – 9. kl. en kontekst, hvor en uddannelsespolitisk opgave om at blive parat til videre uddannelse tilspidses og sættes i fokus. Som en del af den opgave flytter bevidstheden om fremtiden helt naturligt ind hos de unge: Fremtiden er noget de orienterer sig mod og skaber forestillinger om, men også som noget unge kan opleve, at de skal gøre sig fortjent til. 

Undersøgt fra et ungeperspektiv kan udskolingens parathedsopgave med de bedste intentioner komme til at spænde ben for sig selv, hvis deltagelsesmuligheder for unge i udsatte positioner begrænses.  Det kan vanskeliggøre de unges overgange til videre uddannelse.

Lærere kan også med udskolingens parathedsopgave opleve en ophobning af opgaver og et pres i forhold til at få unge videre, hvorfor arbejdet med unges sociale deltagelsesmuligheder kan glide i baggrunden. Fællesskaberne i udskolingen er derfor ofte noget unge overlades til at håndtere selv, og det kommer til både at få betydning for udvikling af deres ungeliv med hinanden og for forestillinger om deres fremtidsmuligheder.

 

Unge har brug for hinanden

For nogle unge kan betingelser for deltagelse opleves som smertefulde og ensomme, og føre til mistrivsel. Mistrivslen betyder at den unge kan opleve, at det er nødvendigt at trække sig fra andre for at passe på sig selv. Dette kan give sig til udslag i at unge bliver væk fra skolen eller vælger at skifte skole.

Læs også artiklen Er du på vej? hvor Helle Rabøll fortæller om skolefravær

 

Unge vil gerne lære noget i skolen og komme videre i uddannelse, men deres adgang til og position i fællesskaberne har betydning for, hvordan de udvikler forestillinger om fremtiden og dermed deres overgange.

 

Tværprofessionelt samarbejde om unges overgange

Ofte peger tværprofessionelle indsatser ind i den unge og håndteres med individuelle løsningstiltag væk fra fællesskabet. Det får betydning for, at den konkrete sammenhæng, hvor de unges liv leves, kommer i baggrunden i indsatserne.

Det løser ikke det forhold, at måder at kunne deltage i fællesskaber omkring udskolingens parathedsopgave også er forbundet med udvikling af unges fremtidsforestillinger og overgange.

Lærere, pædagoger, ledere, UU-vejledere, læringsvejledere og PPR må derfor samarbejde om at understøtte deltagelsesmuligheder i de konkrete klassefællesskaber som en del af undervisnings- og vejledningsopgaven rettet mod at få alle unge godt på vej.

 

Kreditering

Artiklen er skrevet af Gry Tybjerg, lærer, lektor, ph.d., og samler op på vigtige pointer fra af et oplæg på Informationsmøde vedrørende specialeundervisning, der blev afholdt af STUK i december 2023. 

 

Videre læsning

Gry Tybjergs afhandling Unge og ulige deltagerbetingelser i udskolingen kan findes på Roskilde Universitets hjemmeside.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.