Artikel

Information om forsøg med spansk i folkeskoler, på ungdomsskoler og på frie grundskoler

Forsøget støtter skolerne i at udbyde spansk som treårigt valgfag i 7.-9. klasse. Forsøgsfaget er udformet, så eleverne opnår kompetencer, der gør, at de kan søge om spansk som fortsættersprog i gymnasiet.

Fælles Mål, læseplan og vejledning

Børne- og Undervisningsministeriet har fået udarbejdet forsøgsmål, læseplan og undervisningsvejledning til forsøgsfaget, som de deltagende skoler skal anvende - find materialet på emu.dk.

Det vejledende timetal er 240 timer fordelt over tre år. Folkeskoler, der deltager i forsøget, kan anvende timer til understøttende undervisning i 7.-9. klasse til timer i spansk som treårigt valgfag.

Skoler, der deltager i forsøget, kan melde eleverne til en afsluttende mundtlig forsøgsprøve i forsøgsvalgfaget i 9. klasse. Prøven udbydes i skoleåret 2020/2021, 2021/2022 og 2022/2023. Skolerne skal tilmelde eleverne som led i den almindelige prøvetilmelding.

Det bemærkes, at spansk som treårigt forsøgsvalgfag i grundskolen er 3. fremmedsprog, og eleverne derfor fortsat skal have haft prøveforberedende undervisning i enten tysk eller fransk som 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller prøveforberedende undervisning, der står mål med denne for at opnå retskrav på optagelse på de gymnasiale uddannelser (sammen med de øvrige krav, jf. lov om de gymnasiale uddannelser).

Ministeriet afholder en årlig temadag for de deltagende skoler, ligesom der er udarbejdet inspirationsmateriale til undervisningen, der er tilgængeligt på siden om forsøgetfaget på emu.dk.  

 

Formål og baggrund

Forsøget er en opfølgning på aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser fra juni 2016. Her blev det aftalt, at elevernes fremmedsprogskompetencer skal styrkes, og at spansk skal etableres som fortsættersprog i gymnasiet. Formålet med forsøget er at afprøve og understøtte et grundlag for, at spansk som fortsættersprog kan etableres i gymnasiet.

Forsøget blev igangsat i august 2017 og afsluttes i 2023. Daværende undervisningsminister besluttede i foråret 2019 at forlænge forsøget med to år. Forsøget er opdelt i fire runder, og fjerde og sidste runde af forsøget forløber fra august 2020 til juli 2023. Erfaringer fra forsøget opsamles og vil indgå i beslutningsgrundlaget for spansk som treårigt valgfag i grundskolen.

 

Krav til deltagende skoler

Forudsætningen for at deltage i forsøget er, at kommunen/den enkelte skole forpligter sig til at udbyde spansk som treårigt valgfag i 7.-9. klasse, anvende forsøgsmål og læseplan samt deltage i ministeriets erfaringsopsamling på forsøget. Kommunen/den enkelte skole kan selv vælge, om de vil udbyde prøven 9. klasse i forsøgsfaget. Prøven er frivillig for eleverne.

Frie grundskoler kan frit oprette faget og anvende de udarbejdede mål og læseplan til en prøveforberedende undervisning, der står mål med forsøgsfaget i folkeskolen, uden fravigelse af friskoleloven, men kun skoler, der deltager i forsøget, kan tilmelde sig forsøgsprøven.

Folkeskoler og ungdomsskolers deltagelse i forsøget forudsætter tilslutning fra kommunalbestyrelsen eller af den der er bemyndiget hertil. For alle deltagende skoler kræves opbakning fra skolebestyrelsen.

 

Lovgivning og særlige forsøgsvilkår

For folkeskoler gælder, at forsøget med udbud af spansk som treårigt valgfag og undervisning i mål, som svarer til dette, indebærer en fravigelse af § 24 og bilag 25 i bekendtgørelsen om Fælles Mål (BEK nr. 703 af 04/07/2019).

Kravet om understøttende undervisning, jf. folkeskolelovens § 16 a, er generelt fraveget i forsøget, således at skolen kan anvende timer til understøttende undervisning i 7. og 8. klasse til spansk som treårigt valgfag, hvis skolen ønsker dette. Endvidere får skolen mulighed for afholde forsøgsprøve i valgfaget og dermed tilladelse til at fravige folkeskolelovens § 14, stk. 1.  Folkeskolelovens øvrige regler skal overholdes.

For ungdomsskoler gælder, at deltagelse i forsøget forudsætter, at der er tale om undervisning i folkeskolens fag jf. folkeskolelovens § 22, stk. 7 og ungdomsskolelovens § 3, stk. 2, nummer 5.                    

For frie skoler gælder, at de frie skoler skal give undervisning inden for børnehaveklasse og 1.-9. klassetrin, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen jf. friskoleloven.  I dette tilfælde skal undervisningen stå mål med den undervisning, der gennemføres i det treårige forsøgsvalgfag i spansk i folkeskolen.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.