Artikel

Samarbejdet mellem faglærer og ordblindelærer styrker ordblinde elevers læring

Konkrete erfaringer fra HF Ordblind på HF & VUC København Syd viser, hvordan samarbejdet mellem faglærer og ordblindelærer kan styrke ordblinde elevers læring. 

Ordblindhed kan være en udfordring for mange elever i uddannelsesmæssig sammenhæng. Det viser sig særligt, når kravene til fagene og fagsproget stiger. En måde at komme denne udfordring til livs på er ved at uddannelsesinstitutionen styrker samarbejdet mellem faglærere og ordblindeunderviser/læsevejleder.

Om forfatterne

Signe Skøt er uddannet cand.mag. i audiologopædi og BA i dansk. Koordinator og ordblindeunderviser på HF & VUC København Syd.

Line Drejer Jensen er uddannet cand.mag. i dansk og historie og underviser til daglig på HF & VUC København Syd.

Sammen underviser de på HF Ordblind på HF & VUC København Syd.

Vi oplever i den forbindelse et fagligt løft blandt ordblinde elever, når vi arbejder systematisk med at styrke samarbejdet mellem ordblindeundervisningen og fagundervisningen på HF Ordblind.

 

Faglæreren og ordblindeunderviseren har to forskellige fagligheder, der er med til at støtte op omkring elevernes læring.

 

Eleverne engagerer sig i højere grad og ser formålet med de individuelle undervisningsmål i ordblindeundervisningen, når de kobles til deres uddannelse på HF. Vores oplevelse er, at samarbejdet mellem ordblindeundervisning og fagundervisning skaber en bro, der er med til at styrke ordblinde elevers læring.

 

Facilitering af samarbejdet

Samarbejde kræver tid. Tid som det kan være en udfordring at finde. Det er imidlertid ikke vores oplevelse, at samarbejdet nødvendigvis kræver seminardage eller lange planlægningsmøder.

Eftersom vi anvender en fælles digital platform har ordblindeunderviserne adgang til tekster, øvelser, skriveopgaver mv. i fagene, hvilket gør det muligt for ordblindeunderviseren at arbejde i forlængelse af fagene ved de individuelle mål i ordblindeundervisningen.

Uanset om det er før-læsning af en fagtekst eller efterbehandling af den, så oplever vi, at det bidrager positivt til elevernes læring og motivation, at ordblindeundervisningen og fagene samarbejder og bygger bro.

 

Konkrete eksempler på samarbejde
Læsning, skrivning og ordforråd

Læsning

  • Fagtekster bliver før-læst eller efterbehandlet i ordblindeundervisningen
  • I ordblindeundervisningen kan eleven træne nogle grundlæggende faglige færdigheder som notatteknik med udgangspunkt i fagtekster

 

Skrivning

  • I ordblindeundervisningen er der mulighed for at modellere og stilladsere skriveprocessen yderligere for eleverne
  • Skriveværksted i ordblindeundervisningen i forbindelse med større skriveopgaver i fagene - den ekstra tid og støtte bidrager til, at flere kommer i mål
  • Støtte og hjælp til skriftlige afleveringsopgaver
  • Genlæsning af engelske tekster i ordblindeundervisningen med fokus på ordforråd og inferensdragning
  • Notatskrivning i forbindelse med eksamen i eksempelvis billedkunst og matematik

 

Ordforråd

  • Træning af fagord og førfaglige ord i ordblindeundervisningen f.eks. i form af quiz og byt, ordbank og ordforrådsvæg i klassen

 

Modelleret og stilladseret skriveproces

Når man spørger elever, hvad de ønsker af støtte fra skolens side, peger de på synlighed og støtte til at nedbryde fagenes ofte komplekse opgaveformater i overskuelige enheder (Lützen, 2018). Det handler i høj grad om støtte undervejs i selve processen.

 

Eleverne ønsker støtte til at nedbryde fagenes komplekse opgaveformater

 

I ordblindeundervisningen, på mindre hold, er der yderligere mulighed for at støtte op omkring denne proces i skrivningen i form af mikrostilladsering ved at sidde individuelt med eleverne, eller i små grupper, afhængigt af elevernes faglige niveau og dele teksten ned i mindre overskuelige enheder.

 

Dybdebearbejdning af ordforrådet

Samarbejdet mellem faglærer og ordblindeunderviser kan også bidrage til at støtte ordblinde elevers tilegnelse af førfaglige ord og fagord. Undersøgelser viser gang på gang, at særligt ordforrådets dybde er afgørende elevens læring (Ouellette 2006; Tannenbaum et al., 2006).

 

Undersøgelser viser gang på gang, at ordforrådets dybde er afgørende for elevens læring

 

At eleverne både møder ordene i fagundervisningen, og samtidig møder ordene igen i ordblindeundervisningen, gør, at det styrker elevernes dybdekendskab af ordene. Dette sker eksempelvis i ordblindeundervisningen ved at bruge didaktiske greb som oprettelse af ordbank, fælleslæsning med identifikation af fagord samt ordforrådsvæg i klassen med førfaglige ord og fagord.

 

Læse, tale, lytte, skrive - repeat

I et didaktisk perspektiv er det væsentligt, at eleverne både får læst, talt, lyttet og skrevet. Samarbejdet mellem fagundervisning og ordblindeundervisning er med til at skabe rammer for, at netop alle fire færdigheder kommer i spil. Det kan eksempelvis ske ved, at eleverne ser en dokumentar i historie, og i ordblindeundervisningen dernæst skal skrive en opsummering af dokumentaren.

 

Faglæreren og ordblindeunderviseren har to forskellige fagligheder, der er med til at støtte op omkring elevernes læring.

 

Ordblindeundervisningen er med dens individuelle undervisningsmål for den enkelte elev med til at sikre, at den enkelte elev både får talt, læst, lyttet og skrevet og dermed får bearbejdet stoffet endnu mere.

 

Kreditering

Artiklen er skrevet af Line Drejer Jensen, HF-lærer i dansk og historie, HF & VUC København Syd og Signe Skøt, Koordinator AVU, FVU og OBU, HF & VUC København Syd


Lützen, P. H. (2018). At gøre det svære konkret: mini-modeller som stilladsering og respons på afsnits- og sætningsniveau. Viden om Literacy, 24, 48-53. https://www.videnomlaesning.dk/media/2575/24_peterheller-lutzen.pdf

Ouellette. (2006). What’s meaning got to do with it: The role of vocabulary in word reading and reading comprehension. Journal of Educational Psychology, 98(3), 554

Tannenbaum, K. R., Torgesen, J. K., & Wagner, R. K. (2006). Relationships Between Word Knowledge and Reading Comprehension in Third-Grade Children. Scientific Studies of Reading, 10(4), 381–398.


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.