Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i dansk - april 2022

Om BUVMs annoncerede tilsyn i undervisningen i skriftlig korrekthed, mundtlig og skriftlig eksamen, undervisningsbeskrivelsen, inspiration til inddragelse af LBGT+ i dansk samt lidt om næste skoleårs FIP-kurser

Kære kollegaer på hhx/htx/eux

Foråret er på vej med længere og lysere dage, grønne buske og træer, blomsterknopper, humlebier og fuglekvidder. I år kan vi glæde os over, at vi ikke er lukket inde med vores skærme, men i stedet både kan undervise i rigtige klasselokaler og på ekskursioner i Danmark og studieture i udlandet.

Foråret betyder også afslutning på skoleåret og eksaminer for vores elever og os. I år skal alle de elever, der afslutter dansk A på hhx/htx/eux, til skriftlig eksamen, og nogle elever får måske også udtrukket mundtlig dansk A som et af deres prøvefag. Så foråret bliver måske igen forsømt i år.

Ny fagkonsulent

Det er nu en god måned siden, at jeg tiltrådte som ny fagkonsulent for dansk hhx/htx/eux samt AP på hhx. Min forgænger, Søren Husted Pedersen, har søgt nye udfordringer, men har inden da sørget for en god og grundig overdragelse af danskfaget. Tak for det!

Til de af jer, som ikke kender mig: Jeg har ca. 20 års erfaring som gymnasielærer i engelsk og dansk på hhx, og jeg er ansat på hhx, IBC Kolding. Sideløbende med min undervisning har jeg gennem årene beskæftiget mig med danskfaget i flere forskellige sammenhænge på min egen skole, i Dansklærerforeningen, i opgavekommissionen for dansk A på hhx/eux-merkantil samt som fagdidaktisk underviser på det fagdidaktiske modul for dansk A hhx/htx/eux og på fagenes samspil.

Jeg glæder mig meget til at arbejde med danskfaget på fire forskellige uddannelser og i samspil med uddannelsernes andre fag. I er altid velkomne til at kontakte mig enten per mail eller telefon, hvis I har spørgsmål, brug for sparring eller lignende. I finder mine kontaktoplysninger nederst i nyhedsbrevet eller på UVM’s hjemmeside.

Sproglig korrekthed i skriftlig dansk A

STUK offentliggjorde tidligere på året tilsynsplanen for 2022. Et af de annoncerede tilsyn er særligt interessant for dansk på det gymnasiale område, da formålet med tilsynet er at undersøge, hvordan der undervises i sproglig korrekthed i gymnasiet (pkt. 5.6 i Tilsynsplanen for 2022).
Set fra et tilsynsperspektiv er det væsentligt, at der i undervisningen og voteringssituationen er en klar bevidsthed om sikringen af den nationale standard og læreplanernes faglige mål.
Baggrunden for tilsynet er tilbagemeldinger fra blandt andet censorer ved de skriftlige gymnasiale prøver, som peger på, at der på et antal gymnasiale institutioner er udfordringer med elevernes sproglige korrekthed. Udfordringerne viser sig blandt andet i resultaterne fra de skriftlige prøver i dansk.
Som en del af tilsynet undersøges status på undervisningen i skriftlig sproglig korrekthed. For yderligere information om STUKs tilsyn på blandt andet det gymnasiale område kan jeg henvise til tilsynsplanen, som I finder via følgende link: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er klar med tilsynsplanen for 2022 - Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (stukuvm.dk).

Sproglig korrekthed i undervisningen

Fagkonsulent for dansk stx/hf/hf-e/gif Nicolai Rekve Eriksen og jeg har ligeledes indledt et rigtig godt og udbytterigt samarbejde om danskfaget på tværs af de gymnasiale uddannelser, heriblandt undervisning i sproglig korrekthed i den daglige undervisning i skriftlig og mundtlig dansk. I den forbindelse har vi også holdt møde med Dansk Sprognævn om et videre samarbejde med fokus på kurser og undervisningsmaterialer.

Sproglig korrekthed var også et fokuspunkt på dette skoleårs FIP-kurser for dansk hhx/htx/eux, idet Marianne Rathje og Nicoline Østergaard-Nielsen fra Dansk Sprognævn holdt oplæg om emnet, ligesom de deltog i idéudveksling og diskussion om tiltag vedrørende undervisning i sproglig korrekthed i den daglige undervisning i dansk.  

Eksamen sommer 2022

Igen i år har Folketingets partier indgået en politisk aftale, som udmøntes i en nødbekendtgørelse vedrørende sommerens prøver 2022. Ifølge denne skal alle elever, der afslutter dansk A i sommerterminen 2022 til skriftlig eksamen i dansk A. Herudover kan mundtlig dansk A blive udtrukket for alle elever, der afslutter dansk A. Jeg kan desuden henvise til Bekendtgørelse om visse regler om prøver og andre midlertidige foranstaltninger i sommerterminen 2022 og sygeterminen 2022 i de gymnasiale uddannelser og gymnasiale fag i eux-forløb  og Vejledning om gymnasiale prøver i sommerterminen 2022 og afsluttende standpunktskarakterer, hvor I også kan finde informationer om afgivelse af standpunktskarakterer og prøvegrundlag i forbindelse med mundtlig eksamen.

Den mundtlige eksamen 2022

I Vejledning om gymnasiale prøver i sommerterminen 2022 og afsluttende standpunktskarakterer præciseres det, at de mundtlige prøver i sommeren 2022 med udgangspunkt i læreplanen for det enkelte fag skal gennemføres på en sådan måde, at der tages højde for, at der kan være elementer i faget, som eleven ikke har gennemgået, eller hvor undervisningen har været utilstrækkelig, som følge af smittesituationen med COVID-19 og de afledte virkninger heraf.

Det betyder, at eksaminator skal sikre sig, at de prøvematerialer, der bygger på forløb, hvor undervisningen har været påvirket af smittesituationen med COVID-19 og de afledte virkninger heraf, gør eksaminanden i stand til at demonstrere udtømmende opfyldelse af fagets mål i det eller de faglige mål, der afprøves.
Hvis eksaminator vurderer, at dette ikke kan lade sig gøre, bør prøvematerialer, som ellers normalt ville skulle indgå for at leve op til læreplanens krav til materialer eller spørgsmål til prøven udelades.
Der kan fx være tale om at lempe på krav i et fags læreplan om, at der skal stilles spørgsmål i bestemte undervisningsforløb. Det skal dog understreges, at muligheden for at udelade prøvematerialer ikke giver mulighed for at aflyse prøver, og at eksaminator kun kan udelade prøvematerialer til en prøve, i et omfang så prøvematerialerne tilsammen stadig i al væsentlighed dækker fagets faglige mål.

Hvis prøvematerialer udelades, skal følgende retningslinjer overholdes:

  1. Det skal fremgå af undervisningsbeskrivelsen, hvilke temaer, emner eller forløb der evt. er udeladt af prøvegrundlaget. Dette skal offentliggøres på institutionens hjemmeside forud for prøven og være tilgængeligt frem til den 15. juli 2022
  2. Udeladelse af dele af undervisningen fra prøvegrundlaget, som vil indebære en fravigelse af læreplanens krav, kræver godkendelse af institutionens leder.
  3. Det er et særligt hensyn, at prøvematerialer skal give alle eksaminander en mulighed for at demonstrere udtømmende opfyldelse af fagets mål i det eller de faglige mål, der afprøves ved det givne prøvemateriale.

Nødbekendtgørelsen åbner således mulighed for tilpasning, men er ikke carte blanche til uden videre at ændre i prøvegrundlaget. Vi skal fortsat sikre fx spredning i genrer, områder, mv., så vi sikrer eleverne mulighed for at opfylde de faglige mål.

Den skriftlige eksamen 2022

Den skriftlige eksamen i dansk A afvikles for alle elever på hhx/htx/eux den 18. maj 2022. For de af jer, der er beskikkede som skriftlige censorer, vil det virtuelle censormøde komme til at foregå den 13. juni 2022. I vil modtage yderligere information om forcensur, det virtuelle censormøde mv. i censorbrevet, som gøres tilgængeligt på UVM’s hjemmeside forud for afholdelsen af den skriftlige prøve.

Hjælpemidler til den mundtlige og skriftlige prøve

For begge prøveformer gælder, at adgang til internettet under prøven ikke er tilladt for eksaminanden. Eksaminanden kan dog under en prøve anvende internettet, for så vidt angår digital adgang til undervisningsmateriale, der på institutionens foranledning er blevet anvendt i undervisningen, og som fremgår af undervisningsbeskrivelsen, såfremt det ikke kan medbringes og opbevares lokalt. Egne notater og egne arbejder skal medbringes og opbevares lokalt under prøven. Eksaminanden har dog i tilfælde, hvor materialet har en sådan karakter, at det ikke kan opbevares lokalt, adgang til at tilgå materialet via internettet under prøven (jf. § 6 i Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser).

I vejledningen til denne bekendtgørelse er der givet eksempler på, hvilke hjælpemidler der må, og hvilke der ikke må tilgås via internettet. For eksempel må ibøger og litteraturportalen.dk gerne tilgås, hvis de har været brugt i undervisningen og fremgår af undervisningsbeskrivelsen, mens websteder som fx denstoredanske.dk, forfatterweb.dk og gymdansk.dk ikke må tilgås til eksamen. Her har eleverne i stedet mulighed for på forhånd at hente og gemme sider, som de ønsker at medbringe til prøven.

Jeg kan i øvrigt henvise til gældende eksamensbekendtgørelse samt vejledning: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/regler-og-orienteringer

Undervisningsbeskrivelsen

Undervisningsbeskrivelsen er et vigtigt redskab i forbindelse med afvikling af både den mundtlige og skriftlige eksamen i dansk. Til den mundtlige eksamen skaber den overblik over de gennemgåede forløb og de dertilhørende læste materialer, enkelt- som flerfagligt, og den hjælper således eleverne med overblik og fokus for forløbene. Herudover sikrer undervisningsbeskrivelsen censor den rette information om grundlaget for målopfyldelsen i faget.

Også i forbindelse med den skriftlige eksamen har undervisningsbeskrivelsen betydning. Hvis eleven fx anfører digitale lærebøger eller andre materialer, der ikke kan opbevares lokalt på eksaminandens egen computer som referencer, skal undervisningsbeskrivelsen kunne dokumentere, at materialet har været anvendt i undervisningen. Det er derfor vigtigt, at I er grundige med udformningen af denne, skulle det komme til en sag, hvor eleven skal kunne dokumentere brugen af en digital lærebog.

Når I udfylder den, anbefales I at sikre en fyldestgørende og overskuelig undervisningsbeskrivelse, hvor I udover præcis angivelse af kildeoplysninger angiver omfanget af fagligt stof normalt med en sådan detaljeringsgrad, så det fremgår, hvorledes det faglige stof har været vægtet i undervisningsforløbet. Dette kan fx ske ved at angive et skønsmæssigt sidetal eller en procentvis fordeling af stoffet.

Fokus på LGBT+

Tidligere på året lancerede Dansk Center for Undervisningsmiljø en serie værktøjer og inspirationsmateriale til fremme af trivsel og tryghed for LGBT+-elever på grundskoler og ungdomsuddannelserne.

Materialet indeholder både gode råd til ledelse og medarbejdere, en guide til håndtering af mistrivsel hos elevgruppen, viden og fakta om LGBT+, et dialogværktøj til medarbejdere samt en øvelse (mangfoldighedskampagne til eleverne).

I kan finde materialet her: https://dcum.dk/grundskole/vaerktoejer-og-inspiration/trivsel-og-tryghed-for-lgbtplus-elever. På siden er er der også linket til et webinar, hvor der både er fokus på området og det specifikke materiale.

Materialet er ikke udviklet direkte til danskfaget, men kan måske inspirere til inddragelse i jeres undervisning.

Næste skoleår…

Næste skoleårs FIP-kurser har fokus på overgange i uddannelsessystemet, ligesom jeg i samarbejde med fagkonsulent Nicolai Rekve Eriksen vil have fokus på sproglig korrekthed i dansk. Det endelige program samt datoer følger i begyndelsen af næste skoleår. Jeg håber at møde mange af jer på kurserne.

 

Jeg ønsker jer alle en god eksamensperiode.

Med venlig hilsen

 

Sara Krogh

Fagkonsulent i dansk hhx/htx/eux samt AP på hhx
E-mail: sara.krogh@stukuvm.dk
Direkte tlf.: +45 23 84 78 14

 

 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.