Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i dansk - september 2020

Nyhedsbrevet handler om erfaringerne med den skriftlige prøve 2020 under coronapandemien, anonymisering af elevbesvarelser samt erfaringerne med dansk i SOP (studieområdeprojektet).

Den virtuelle virkelighed vendte tilbage

Bedst som vi troede, at corona og covid19 var et overstået kapitel efter sommerferien, så mødte nogle af lærerene og eleverne op til en hverdag, hvor de atter skulle have virtuel undervisning. I disse dage tyder meget på, at vi befinder os i en anden bølge med relativt mange nye smittede hver dag. Det har været lidt som at blive slået hjem i Ludo.

Sommeren 2020 var udset til at være den store prøvetest af gymnasiereformen, men det blev et ret amputeret prøve set-up, der blev afviklet i maj og juni. Hvor de skriftlige prøver delvist blev gennemført, blev de mundtlige prøver gennemført i stærkt reduceret antal. Den mundtlige dimension fik dog lov at spille en rolle, idet studieområdeprojektet SOP stod sin prøve.

Den skriftlige prøve, som blev afholdt i maj og juni 2020 blev afviklet uden tekniske problemer, og I kan på UVM´s hjemmeside se, hvordan karakterresultaterne fordelte sig

I forhold til pædagogikum, så har SDU i år oplevet en markant nedgang i antallet af tilmeldte kandidater til såvel det ordinære étårige PG forløb og suppleringsforløb. For vores fags vedkommende har vi ca. 40 deltagere på det fagdidaktiske modul i slutningen af oktober.

 

Prøvesæt

Jf. 2017 reformen var alle elever til skriftlig prøve. Grundet coronasituationen og udfordringerne med at holde afstand, så blev det besluttet, at der skulle være to prøvebegivenheder, henholdsvis medio maj og primo juni. Den 19/5 2020 var i alt 10642 elever til skriftlig prøve i Dansk A- ny ordning på Hhx/M-Eux og i alt 3764 elever til skriftlig prøve i Dansk A- ny ordning på Htx/T-Eux. Prøvebegivenhederne i starten af juni blev valgt af få skoler.

Generelt var der stor tilfredshed med opgaverne og tekstvalget, så ros til kommissionerne for arbejdet med de nye sæt. De prøvesæt, som har været anvendt kan hentes på Materialeplatformen, hvor der således nu ligger en del sæt, som kan anvendes til arbejdet med det skriftlige arbejde.

Link til Materialeplatformen.

Evalueringen af den skriftlige prøve kan tilgås på linket.

På baggrund af forcensuren kom fremkom der nedenstående opmærksomheder frem, som kunne give mening at arbejde med i den kommende tid.

 • Formalia
 • Sproglig korrekthed
 • Gamle travere
  • Skematiske besvarelser uden analyse og fortolkningsfokus
  • Berettermodeller
  • Gentagelser i sammenligningsopgaven

Arbejdet med den skriftlige dimension er et af temaerne på årets FIP kurser og naturligvis en stor del af den daglige undervisning. Til arbejde med skriftlighed vil jeg hermed anbefale følgende tre bøger. ”Skriv dig frem – også til eksamen” fra Dansklærerforeningens Forlag. ”Guide til skriftlig dansk Hhx/Eux” og ”Guide til skriftlig dansk Htx/Eux” begge fra Systime.

 

Det virtuelle censormøde

Vores traditionelle censormøde i Odense blev desværre aflyst, og vi måtte arbejde med en virtuel løsning. Det var en på mange måder udfordrende opgave, da fagkonsulenterne kom ind som et led mellem beskikkelse, allokering og censorgrupper. Hvad angår formødet blev det især for Hhx´ vedkommende tydeligt, at tekniske problemer kan forekomme også i 2020. Det gik bedre med formødet for Htx, men jeg skal stærkt beklage situationen omkring Hhx formødet. Positivt, så forløb afgivelsen af karakterer fornuftigt og eksamenskontoret kunne konstatere, at alle karakterer var indgivet sidst på eftermiddagen.

 

Anonymisering af opgaver

Der har i flere år været et ønske om at anonymisere elevbesvarelser i forbindelse med skriftlige prøver. Dette ønske opfyldes nu og til december, hvor en del Eux elever går til skriftlig prøve, afprøves anonymiseringen. Eksamenskontoret orienterer om det nye tiltag og andre forhold, som kan have interesse for jer, i dette nyhedsbrev.

 

Justering af vejledningerne

Som I nok er bekendt med, så justeres læreplanerne alene, når politikerne ønsker det, men vejledningerne kan justeres ca. 1 gang om året. Fra 2019 blev det besluttet, at der i starten med kursiv angives, hvor der er foretaget ændringer. Man behøver altså ikke læse hele vejledningen igennem, for at finde ændringen. I juni blev der således indskrevet en ændring i afsnit 3.4.4.

Følgende ændringer er foretaget i vejledningen i juni 2020: 

- Under 3.4.4. Studieområdeprojektet (SOP)

Det udfordrer mange, når elever insisterer på, at de vil arbejde med en engelsksproget tekst. Læreplanen er her tydelig, idet tekstgrundlaget skal være dansksproget. En mulig tilgang til denne problemstilling, hvis ikke eleven ændrer sig fagvalg til engelsk, kan være, at få eleven til at arbejde med en eller flere paratekster, som belyser emnet fra det andet fag. Parateksten/-teksterne kan være sagprosatekster, der med danskfaglige begreber analyseres og vurderes.

Dette fører mig frem til næste afsnit om netop SOP.

 

Erfaringer med første SOP eksamen

På trods af den særlige situation omkring corona og det stærkt reducerede antal af eksaminer i foråret 2020, så blev det besluttet, at den mundtlige prøve i SOP skulle gennemføres. De første erfaringer viser, at der generelt er tilfredshed med forløbet omkring SOP´en, der jo samtidig er kulminationen på hele studieområdet og de 7 obligatoriske SO-forløb for Hhx´ vedkommende og 6-7 obligatoriske SO-forløb for htx´ vedkommende. Den endelige statistik, på fagkombinationer og karakterstatistikken, er endnu ikke færdiggjort og frigivet, men de foreløbige tal viser, at dansk er godt repræsenteret. Et billede vi, særligt på Hhx,  kan nikke genkendende til fra tiden med SRP. Rigtig mange melder tilbage, at telefonsamtalen mellem eksaminator og censor fungerer efter hensigten, og det giver et godt udgangspunkt for den efterfølgende eksamination. For de af jer, der har særlig interesse i studieområdet, så kan jeg oplyse, at der er FIP i studieområdet for Hhx den 10/12 2020 på Tietgen Business, Lerchesgade 29, 5000 Odense C og for FIP i studieområdet på Htx den 18/3 2020 på Tietgen Business, Lerchesgade 29, 5000 Odense C.

Tilmelding foregår via GL

 

GDPR og elevproduktioner

Der er udarbejdet en vejledning ang. persondatabeskyttelse i forbindelse med elevproduktioner. Når elever, som led i undervisningen i gymnasiet, producerer digitale produkter og produktioner, hvori der indgår billeder, lyd, video m.v. af personer, som kan identificeres, er dette ligestillet med behandling af personoplysninger om disse personer. Det betyder også, at elevproduktioner er omfattet af reglerne i databeskyttelseslovgivningen, og at det enkelte gymnasium er dataansvarlig for den behandling af personoplysninger, der sker i produktionen. Gymnasiet er derfor også ansvarlig for, at lærerne og eleverne er klædt på til at overholde reglerne i databeskyttelseslovgivningen i forbindelse med elevproduktioner.

STUK og STIL har i samarbejde udarbejdet Vejledning om persondatabeskyttelse i forbindelse med elevers medieproduktioner.

På EMU’en findes yderligere oplysninger samt printbare skabeloner til oplysningspligt og samtykke-erklæring, som ganske nemt kan downloades. 

 

Pædagogikum og teo-pæd temaer

SDU oplever i år en mærkbar nedgang i antallet af PG kandidater. Såvel antallet af de ordinære étårige kandidater som antallet af suppleringskandidater er faldet. Det er utvivlsomt et udtryk for arbejdsmarkedssituationen for gymnasielærere, hvor de løbende besparelser for alvor slår igennem, hvad angår nyansættelser. Coronasituationen kan også spille ind, da nogle skoler holder sig tilbage med at lade lærere rejse ”udenbys”.

En af nyskabelserne med justeringen af pædagogikum er det fagdidaktiske projekt og den såkaldte fjerdedag. Begge dele er evalueret og fortsætter. Det store møde på fjerdedagen bliver som sidste år i Billund.

Temaerne for dette års opgave i teoretisk pædagogikum er:

  • Virtuel undervisning
  • Multimodale elevproduktioner

 

FIP 2020/2021

Overskriften for året FIP kurser på tværs af alle fagene er mundtlighed og skriftlighed. På kurserne bliver der oplæg, som på forskellig vis tematiserer mundtlighed og skriftlighed. Jeg vil sige noget om prøveformerne og erfaringerne med de nye skriftlige prøver. Der vil bl.a. blive rettet fokus på opmærksomhedspunkter i forbindelse med bedømmelse. Herudover vil der være fokus på, hvordan vi tænker danskfaget ind i studieområdeprojektet (SOP). Datoerne for FIP kurserne i Dansk på Hhx er henholdsvis den 4/2-2020 på Rysensteen Gymnasium og 10/2-2021 på Handelsgymnasiet i Viby. Når programmerne er klar, bliver de tilgængelige her på EMU og på GL´s hjemmeside.

 

Kreditering

Søren Husted-Pedersen

Fagkonsulent i Dansk Hhx/M-Eux

Soren.Husted-Pedersen@stukuvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.