Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten. Engelsk. September 2020

Nyhedsbrevet orienterer om bl.a. FIP 2020 - 2021, ny grammatisk delprøve for htx B og A, revideret Lærerens Hæfte, fejl i paradigmatisk karakterbeskrivelse, nyt supplerende materiale om formel debat.

Indhold

1.      FIP 2020-2021. 3

2.      Ny grammatisk delprøve til htx B og A. 4

3.      Revideret Lærerens Hæfte 2020. 5

4.      Fejl i paradigmatisk karakterbeskrivelse på B-niveau. 5

5.      Nyt supplerende materiale om anvendelse af formel debat som arbejdsform i engelskundervisningen. 5

6.      Fagdidaktisk kursus 2020. 6

7.      Covid-19 og undervisning. 7

8.      Vejledning ang. persondatabeskyttelse ifm. elevproduktioner 9

9.      Ny mailliste. 9

10.        Gode links og rapporter 10

9.1 Inspirationsmateriale fra den gymnasiale sektor 10

Egmont Rapporten 2020 – Unges liv og læring i en coronatid. 10

Efterårshilsen

Kære alle

Jeg håber, at I har haft en god sommer og er kommet fornuftigt i gang igen ude på skolerne. Skoleåret står jo desværre stadig i skyggen af Covid-19, som for manges vedkommende betyder hjemsendte elever, klasser og sågar hele årgange. Der meldes løbende ud om situationen fra UVM, hvorfor jeg har samlet nødvendige links i dette nyhedsbrev, som I forhåbentlig kan drage nytte af.

Opstarten har for mit vedkommende indtil videre budt på hjemsendelse fra ministeriet, hvorfor arbejdet klares virtuelt indtil andet meldes ud, og så har der været mange spørgsmål fra jer af mere praktisk karakter i år, hvilket er fuldt forståeligt. Det til trods, så har jeg i dette nyhedsbrev forsøgt at samle information vedrørende nogle konkrete faglige indsatsområder, vi forsøger at have fokus på i år både på FIP og mere generelt ift. fortsat reformimplementering.

I løbet af de sidste par år har jeg gjort en del ud af at komme på skolebesøg rundt omkring i landet, og dette vil jeg selvfølgelig gerne fortsætte med i år, for så vidt det kan lade sig gøre under Corona. Jeg kan afsætte tid til to skolebesøg i efteråret samt to til tre i foråret. Hvis dette har interesse for jeres faggruppe, så skriv endelig til mig, så vi kan få låst en dato i kalender. Ålborg Handelsgymnasium havde et godt arrangement i marts inden nedlukning, hvor flere skoler i det nordjyske deltog samme dag, et sådan format kan evt. tænkes ind, hvis det kan lade sig gøre inden for de nuværende rammer og restriktioner.

Til sidst en lille opfordring ift. censoropgaven ved skriftlig eksamen på merkantil eux. Det er stadig et overtal af undervisere fra hhx, der varetager denne opgave, hvorfor jeg godt kunne tænke mig at få nogle flere lærere ind, som arbejder med eux-elevgruppen til daglig. Jeg vil derfor gerne høre fra dig, hvis du underviser på eux merkantil og kunne have lyst og overskud til at være skriftlig censor dette skoleår.

Dette nyhedsbrev orienterer om følgende: FIP 2020 - 2021, ny grammatisk delprøve for htx B og A, revideret Lærerens Hæfte, fejl i paradigmatisk karakterbeskrivelse, nyt supplerende materiale på EMU om formel debat, fagdidaktisk kursus 2020, Covid-19 og undervisning, ny vejledning ang. persondatabeskyttelse ifm. elevproduktioner, ny mailliste samt henvisninger til gode links og rapporter.

I ønskes alle et godt skoleår.

FIP 2020-2021

Tilmeldingen til årets FIP-kurser er åben, og I kan se datooversigt nedenstående. Der tages naturligvis forbehold for konsekvenserne af Covid-19 og eventuelt nye restriktioner. Dette kan betyde (afhængigt af sundhedsmyndighedernes anbefalinger), at FIP enten gennemføres virtuelt eller alternativt flyttes til et senere tidspunkt i foråret. Hvis dette bliver aktuelt, vil jeg hurtigst muligt melde ud til jer.

Engelsk

Kursusnummer

Fag

Dato

Placering

FIP2021-26a

Engelsk (hhx – vest)

13. januar

Århus Handelsgymnasium, Viby

FIP2021-26b

Engelsk (hhx - øst)

14. januar

Rysensteen Gymnasium

FIP2021-26c

Engelsk (htx)

3.marts

Vejle Tekniske Gymnasium

Almen Sprogforståelse

FIP2021-67a

AP, almen sprogforståelse (hhx - vest)

11. november

Århus Handelsgymnasium, Viby

FIP2021-67b

AP, almen sprogforståelse (hhx - øst)

12. november

Sukkertoppen Gymnasium

Tilmelding på dette link

 

Jeg har til orientering vedhæftet programmet til årets FIP i AP, hvor I kan se, at der bl.a. skal arbejdes med overgange fra grundskole til gymnasium, specifikt med fokus på fremmedsprog og grammatik. Derudover vil der være fokus på arbejdet med sproglig kreativitet i undervisningen i forlængelse af den nye læreplan i faget. Det sidste punkt på FIP i AP omhandler den nye vejledning i faget. Søren og jeg vil udlevere udkast til vejledningen på dagen, hvor det bliver muligt at kommentere med, inden vi laver den helt færdig. Jeres input er vigtigt, så vi håber selvfølgelig på at se en masse af jer.

Jeg minder om, at der også afholdes FIP for EUX, bl.a. FIP i de humanistiske fag på eux. Flere af disse vil evt. blive afholdt som webinar i år, hvilket man igen kan læse mere om her.

 

Ny grammatisk delprøve til htx B og A

Vi arbejder i øjeblikket på at udvikle grammatikopgaver til eksamenssættene, der i stedet for kendt tekstmateriale fra opgavesættet tager udgangspunkt i elevens egen tekstproduktion. Det vil sige, at eleven skal arbejde med den tekst, han eller hun har udarbejdet i forbindelse med arbejdet med den samlede opgaves sidste ’Assignment’, som jo typisk er et essay, et manuskript eller lignende.

Håbet og hensigten er, at eleverne bliver mere bevidste om eget sprog, når de også skal arbejde med det på et selvreflekterende og meta-sprogligt niveau. Det er tanken, at disse opgavetyper får deres debut til sommerens eksamensopgaver i 2021.

Da introduktionen af en ny grammatisk delopgave skal forberedes, finder I nedenstående nogle eksempler på opgaveformuleringer, som de kunne se ud i et prøvesæt. Det er væsentligt at være opmærksom på de taksonomiske forskelle i ordlyden af opgaverne, hvor kendetegnet for A-niveau er det beskrivende/forklarende element. Et andet væsentligt element ift. denne opgavetype går på, hvordan eleverne kan trænes i øvelsen i den daglige undervisning. Opgaveformatet lægger umiddelbart op til en induktiv arbejdsform, der også muliggør differentiering på flere niveauer. Intentionen er, at dette i sidste ende vil medvirke til at styrke elevernes individuelle læringsforløb, og øvelserne kan allerede trænes tidligt i elevernes forløb på B-niveau. ’Template’ vil naturligvis blive opdateret og tilpasset øvelsen.

Mulige opgaveformuleringer på B-niveau:

 • Find og skriv eksempler på tre sætninger, du har skrevet i nutid, og omskriv dem til både førnutid og datid.
 • Find henholdsvis tre adjektiver og tre adverbier fra forskellige sætninger i din tekst og angiv, hvilke ord de beskriver eller lægger sig til i dine sætninger.

Mulige opgaveformuleringer på A-niveau:

 • Find tre sætninger i din tekst, som du har skrevet i aktiv form, og omskriv dem til passiv.
 • Find tre eksempler fra din tekst, hvor du har anvendt modalverber, og forklar med relevant grammatisk terminologi, hvordan de betoner/påvirker sætningen.

For at imødekomme dette yderligere, vil Martin Jørgensen fra opgavekommissionen komme og holde et oplæg på FIP for htx, hvor han konkret vil have fokus på følgende:

 • Gennemgang af seneste prøvesæt med fokus på taksonomi og opgavesættets indlejrede progression
 • Opmærksomhedspunkter ift. overgangen fra BA
 • Specifikt fokus på ny grammatisk delopgave og de store opgavegenrer på Aniveau ift. instrukser og opgavernes centrale markørord

Vi håber, at I kan se fordelene ved denne nye opgavetype, og at I med ovenstående eksempler allerede nu kan begynde at øve med eleverne ift. deres kommende afleveringer.

 

Revideret Lærerens Hæfte 2020

Vi har i år foretaget revidering af Lærerens Hæfte i forlængelse af første fulde gennemløb efter reformen. De reviderede dokumenter vil blive lagt på Materialeplatformen snarest, hvorefter I kan tilgå dem her.

Der er tale om revidering ift. beskrivelse af nogle af de grammatiske delopgaver samt mindre sproglige justeringer.

OBS. Vær opmærksom på, at vi har øget ordgrænsen for Assignment 3 i eux-prøvesættet, da vi godt vil give mere plads til elevens selvstændige tekstproduktion, fx ift. kohærens. Erfaringerne viser, at det er svært for eleverne at vise sammenhængende tekst, når rammen kun er 50-75 ord, det bliver simpelthen for kort. Med denne ændring flugter opgaven desuden med B-niveauet på tværs af merkantil og teknisk eux/htx B.

 

Fejl i paradigmatisk karakterbeskrivelse på B-niveau

Er blevet gjort opmærksom på, at der er en fejl i vejledningen ift. de paradigmatiske karakterbeskrivelser – specifikt ift. beskrivelse af karakteren 12, hvor der står følgende:

”Indholdet viser en præcis forståelse af tekstmaterialet, en sikker metodik i opgaveløsningen og en nuanceret emnebehandling, der omfatter redegørelse, analyse, vurdering og perspektivering med inddragelse af relevant faglig viden”.

Dette ækvivalere ikke med taksonomien i de nye opgaveinstrukser, og vil derfor blive justeret næste gang vejledningen revideres.

Nyt supplerende materiale om anvendelse af formel debat som arbejdsform i engelskundervisningen

Tidligere i år havde vi besøg af stifteren af DoDebate! på FIP, Charlotte Ib, hvor hun holdt oplæg om anvendelsen af formel debat som arbejdsform i undervisningen. I forlængelse af Charlottes oplæg indgik vi en aftale om, at hun udviklede nyt materiale til EMU om netop dette område.

I kan tilgå det samlede materiale her

Formel debat er en arbejdsform, der kan bruges i mange forskellige kontekster, og i mange forskellige fag. Det kan eksempelvis være en måde at tage hul på et nyt emne, eller en afslutning på et forløb, så eleverne får sat deres nye viden og ordforråd i spil. Det kan også fungere som en enkeltstående aktivitet, fx til en juleafslutning, eller som en måde at lave tværfaglige aktiviteter på.

Indholdet på EMU er lavet til engelsk i gymnasiet og er derfor skrevet på engelsk - henvendt til eleverne. Det vil være oplagt at starte med ’Introduction to formal debate’, og så gå i gang med øvelserne under ’Exercises’, for at stilladsere nogle af de relevante kompetencer.  Derefter kan man gå videre til at træne del-elementerne og strukturen i en debattale under ’The components of a debate speech’. Debatvideoerne kan ses i klassen, og viser progressionen fra debatter, hvor der prøves debat for første gang, til når der kommer mere struktur på. Det kræver lidt øvelse at mestre denne arbejdsform, og derfor skal eleverne vide, at det handler om, at de skal prøve det adskillige gange. Endvidere illustrerer videoerne, hvordan man fra den ene debat til den næste kan øge taletiden og inkludere flere elementer, som f.eks. ’points of information’, som kan udelades i elevernes første debat(ter).

Når eleverne er klar, kan de læse om regler under ’The format and rules for debates’ samt ’Preparation for debate’, hvor der gives en opskrift på, hvordan de bedst muligt kan bruge deres forberedelsestid op til debatten starter. Under ’Feedback’ findes tips til, hvordan eleverne kan filme og evaluere egne og andres debatter, blandt andet i en skriftlig aflevering.

For de gymnasier, der er interesseret i mulighederne for talentpleje, findes information under ’WSDC’.

 1. Fagdidaktisk kursus 2020

Fagdidaktisk kursus blev i år heldigvis afholdt fysisk d.14-16 september i Middelfart. Der var tilmeldt 38 kandidater, som fordelte sig på tværs af de tre uddannelser. Igen i år var vi heldige med vejret, hvilket bl.a. blev kombineret med coronavenlige aktiviteter udenfor, som tiden foreskriver.

Temaerne på årets kursus fokuserede bl.a. på følgende:

 • Lærerkognition – Lidt læsning til de interesserede:
  Language Teacher Cognition: Perspectives and Debates (Borg, 2018)
 • Aktionslæring, bl.a. i forbindelse med det fagdidaktiske projekt og TEOPÆD
 • Anvendelse af computerspil i undervisningen oplæg ved Martin Houlind fra Slagelse Gymnasium.
 • Motivation i værklæsning i krydsfeltet mellem almen didaktik og fagdidaktik
 • Innovative undervisningsformer og differentiering – Oplæg ved Jennifer Burke, OTG
 • Engelsk anvendt som lingua franca oplæg ved Janus Mortensen fra KU.

Derudover blev der diskuteret læreplaner, skriftlige eksamensopgaver, mundtlig eksamen og fagligt samspil (SOP og EOP). Et vigtigt element i kandidaternes forløb i modulet Lærer i fag (LIF) handler om at få styr på den fagdidaktisk vægtning i praksis. I den forbindelse kan jeg oplyse, at der er kommet en ny bog ”Hvorfor gør jeg det, jeg gør – En refleksionshåndbog for sproglærere”, der arbejder med netop denne dimension.

Årets temaer for opgaven i teoretisk pædagogikum blev meldt ud i august, og handler i år om følgende to temaer:

 • Tema 1: Virtuel undervisning
 • Tema 2: Multimodale elevproduktioner

For de nysgerrige kan I læse mere om emnerne på SDU’s hjemmeside: Opgaven i teoretisk pædagogikum 2020/2021. For vejledere vil det desuden være væsentligt også at læse med på disse ift. at understøtte kandidaternes arbejde. Derudover vil jeg blot ønske alle kandidater held og lykke med jeres PÆD-forløb i år, og håber, at resten af jer vil byde dem velkommen ude på skolerne – om end flere af kandidaterne allerede har undervist en del år efterhånden. 

Relevant materiale at orientere sig i, hvis man er tilknyttet pædagogikum enten som kandidat, vejleder, kursusleder, o. lign.:

 

 1. Covid-19 og undervisning

Der har været flere spørgsmål ift. afvikling af undervisningen i den her hektiske tid. Først og fremmest er det vigtigt at understrege, at skolen er forpligtet på at give nødundervisning, hvis en elev sendes hjem som følge af corona-foranstaltninger, fx hvis vedkommende er smittet, venter på test eller testsvar.

Vær desuden opmærksom på, at retningslinjer, anbefalinger mv. løbende opdateres, hvorfor det er vigtig at holde sig orienteret.

uvm.dk opdateres der løbende med de nyeste informationer. Se siderne med spørgsmål/svar og særligt under siderne ”Generelt”, ”Tværgående – ungdoms- og voksenuddannelser” og ”Gymnasiale uddannelser”. Spørgsmål/svar findes direkte her.

Jeg kan specifikt henvise til nedenstående to uddrag af spørgsmål/svar, som er særligt relevante:

”Hvilke undervisningsmæssige forpligtelser gælder der for elever, der hjemsendes på grund af smitte med eller mistanke om COVID-19? [28/8 kl. 11:25]

Hvis en eller flere elever, kursister eller deltagere er hjemsendt fra skolen eller institutionen i en kortere periode på grund af mistanke om smitte med COVID-19, skal skolen eller institutionen iværksætte nødundervisning. Det gælder både, hvis der er tale om enkelte elever, og hvis det er en hel klasse, årgang eller skole, der er hjemsendt. Hvis det er en enkelt eller få elever, der skal modtage nødundervisning, kan skolen for eksempel give eleven hjemmeopgaver efter anvisning fra underviseren, eller eleven kan, hvis det er teknisk muligt, videoopkobles til den undervisning, der foregår på skolen og følge med hjemmefra. (…)

Hvis en elev er konstateret smittet med COVID-19, skal skolen eller institutionen alene give nødundervisning, hvis elevens tilstand tillader det.

Hvilke krav er der til nødundervisningen? [28/8 kl. 11:25]

Nødundervisningen skal i videst muligt omfang svare til den almindelige undervisning og så vidt muligt kompensere for afbruddet i den almindelige undervisning.

Nødundervisning af elever, kursister eller deltagere, som skolen eller institutionen af sundhedsmæssige grunde har vurderet, ikke skal undervises fysisk på skolen eller institutionen, skal gives i form af fjernundervisning og virtuel undervisning, herunder egen læring i hjemmet efter anvisning fra underviser ved brug af bøger og andre relevante undervisningsmidler, inklusiv digitale. Læs mere om gode råd til fjernundervisning på emu.dk.

Bemærk at disse to spørgsmål/svar løbende kan blive revideret, så følg med på hjemmesiden.

Jeg vil desuden lige minde om, at der ikke er hjemmel til at sige, at der er dele af de faglige mål eller kernestoffet, der ikke kan gennemføres som følge af, at der har været afholdt nødundervisning.

Afslutningsvist kan jeg orientere om, at BUVM har offentliggjort en vejledning (”tringuide”) til institutionerne til brug ved overgang til nødundervisning pga. COVID-19.

I kan desuden holde jer opdateret om BUVMs breve om Covid-19 udsendt til skolerne her

 

 1. Vejledning ang. persondatabeskyttelse ifm. elevproduktioner

Der er udarbejdet en vejledning ang. persondatabeskyttelse i forbindelse med elevproduktioner. Når elever, som led i undervisningen i gymnasiet, producerer digitale produkter og produktioner, hvori der indgår billeder, lyd, video m.v. af personer, som kan identificeres, er dette ligestillet med behandling af personoplysninger om disse personer. Det betyder også, at elevproduktioner er omfattet af reglerne i databeskyttelseslovgivningen, og at det enkelte gymnasium er dataansvarlig for den behandling af personoplysninger, der sker i produktionen. Gymnasiet er derfor også ansvarlig for, at lærerne og eleverne er klædt på til at overholde reglerne i databeskyttelseslovgivningen i forbindelse med elevproduktioner.

STUK og STIL har i samarbejde udarbejdet Vejledning om persondatabeskyttelse i forbindelse med elevers medieproduktioner. Vejledningen er udarbejdet med inddragelse af Danske Gymnasier og et antal DPO’er på gymnasierne og skal bruges i alle gymnasiale fag.

 

 1. Ny mailliste

Som tidligere meldt ud, så kører jeg nu med en ny og opdateret mailliste. Har man ikke fået udfyldt link hertil, så kan man stadigvæk gøre det via dette link.

Formålet med denne opdatering er fortsat, at det gør det muligt at dele listen op i skoleformer, så fremtidige mails kan målrettes yderligere. Derudover ønsker jeg også et overblik over, hvem der er faggruppeledere ude på skolerne.

Udfyldes kun, hvis I ikke allerede har gjort det.

 1. Gode links og rapporter

9.1 Inspirationsmateriale fra den gymnasiale sektor

Egmont Rapporten 2020 – Unges liv og læring i en coronatid
Rapporten er vedhæftet mail inkl. forskningsnotater til rapporten

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.