Artikel

Spansk i Studieområdeprojektet (SOP) på HHX

Artiklen præciserer, kommenterer, uddyber og giver anbefalinger vedrørende udvalgte dele af læreplanens tekst, men den indfører ikke nye bindende krav. Citater fra læreplanen er anført i kursiv.

Af Tine Brandt, fagkonsulent, april 2021

Studieområdeprojektet (SOP) i 3.g er den afsluttende større opgave for eleverne i gymnasiet på HHX.

Dette dokument har fokus på, hvad der er særligt for spanskfaget, når det indgår i Studieområdeprojektet. Det gælder i forhold til spanskfagets identitet, metoder og faglige mål. For mere generelle spørgsmål henvises til læreplan og vejledning for SOP.  Der henvises i dette dokument til vejledninger fra 2019.

Spanskfaget skal kunne se sig selv i SOP, både i opgaveformulering og besvarelse. Det betyder blandt andet, at der skal indgå tekstmateriale på spansk, som relevante metoder i spanskfaget kan anvendes på, og som yderligere muliggør, at eleven kan inddrage sin baggrundsviden fra spanskfaget i en perspektivering og diskussion. Det anbefales derfor, at opgaveformuleringen formuleres, således at eleven både understøttes i og stimuleres til at behandle det spansksprogede tekstmateriale i sin besvarelse. Det kan være hensigtsmæssigt at vedlægge et materiale på spansk som bilag, som eleven skal inddrage i besvarelsen for derved at fastholde det sprogfaglige fokus og yderligere bidrage til, at eleven kan opfylde de relevante faglige mål i spansk.

Opgaveformuleringen er således særdeles vigtig, idet den skal sikre, at eleven i sin besvarelse kan leve op til og honorere de relevante faglige mål. De faglige mål for Studieområdet, hvor ét af de faglige mål bl.a. er at beherske relevante faglige mål i studieområdets fag, formulere og analysere en problemstilling ved at kombinere viden og faglige metoder fra flere forskellige fag og reflektere over forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger samt fagspecifikke faglige mål i spanskspanskfaget, og at han eller hun i besvarelsen får mulighed for at vise, at fremmedsproget indgår med relevante faglige mål i projektet.

 

Kendetegn og særtræk for spansk

Spansk beskrives i læreplanen 1.1 som et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag, der har fokus på tilegnelse af interkulturel kommunikativ kompetence. (…). Fagets centrale arbejdsområde er det spanske sprog, dels som alment og erhvervsmæssigt kommunikationsmiddel i europæiske og globale sammenhænge, dels som genvej til forståelse af andre sprog og kulturer. Fagets arbejdsområde er sprog, kultur, historie samt erhvervs- og samfundsforhold i bredeste forstand i de spansksprogede områder.  Opgaveformuleringen i SOP i spansk skal derfor stille krav til metoder, viden og kundskaber, der kendetegner faget. 

I arbejdet med kernestoffet er eleven blandt andet blevet introduceret til, hvordan man:

a) analyserer og fortolker forskellige teksttyper

b) anvender det erhvervede kendskab til spansksproget kultur, litteratur, historie, erhvervs- og samfundsforhold

c) perspektiverer viden om kultur-, erhvervs- og samfundsforhold i spansksprogede områder til andre kultur- og samfundsforhold.

Spansk i et studieområdeprojekt vil således ofte have en analyse og fortolkning af et spansksproget tekstmateriale som projektets hovedfokus. Dette materiale kan fx indeholde temaer, der kan belyses af samarbejdsfaget, hvorved grundlaget for analysen og fortolkningen kvalificeres. Uanset tyngden af spanskfaget i Studieområdeprojektet skal faglige mål være i spil – fx litterær analyse, og en passende del af materialet skal være spansksproget. (se under Spansksproget materiale) Hvis en elev fx bliver bedt om at bedømme en bestemt begivenheds historiske betydning, skal eleven også dokumentere dette ved at redegøre for, hvordan den historiske begivenhed belyses i et spansksproget tekstmateriale.

 

Spansksproget materiale

Når spansk indgår i et studieområdeprojekt, skal der anvendes spansksproget kildemateriale, jf. læreplanen for Studieområdeprojektet afsnit 4.2.1: I studieområdeprojekter, hvori der indgår fremmedsprog, skal en del af de anvendte materialer være på dette eller disse sprog. De spansksprogede kilder skal have et omfang og en tyngde i opgaven, der muliggør en evaluering i forhold til de spanskfaglige mål. Kilderne kan være fiktive tekster, fx film eller romanuddrag, der belyser en bestemt problemstilling, eller det kan være ikke-fiktive tekster, fx brevudveksling, uddrag af biografi eller artikler, hjemmesider og rapporter, der giver mulighed for sagprosarelateret tekstarbejde.

I spansk tages udgangspunkt i det udvidede tekstbegreb, hvorved alle talte såvel som skrevne tekster og artefakter kan inddrages (fx billeder, film, litteratur, musik, reklamer, symboler og taler). Rent billedmateriale kan dog ikke indgå som eneste materiale i SOP.

Spansksproget materiale kan fx være oversættelser til spansk fra minoritetssprog inden for de spansksprogede områder herunder fx catalansk, galicisk og baskisk oversat til spansk og oversættelser af latinolitteratur, dvs. værker skrevet på engelsk af oprindeligt spansktalende forfattere samt eventyr, sagn og legender skrevet på spansk.

Hvis film anvendes uden drejebog, citeres der direkte fra filmen (transskribering).

Der citeres relevant fra de spansksprogede kilder, dvs. at ikke blot ét men flere spansksprogede citater anvendes meningsfuldt. Citaterne skrives på spansk og kommenteres og anvendes hensigtsmæssigt i besvarelsen. Citaterne skal ikke oversættes til dansk.

Jf. i læreplanen til Studieområdeprojektet:  det faglige mål at skriftlige fremstillingsformer er følgende præciseret Målet stiller krav til elevernes evne til at overholde generelle standarder for god akademisk skik. I den skriftlige rapport for studieområdeprojektet skal eleven kunne give en klar, sammenhængende, velstruktureret og nuanceret skriftlig fremstilling under anvendelse af citater, figurer, illustrationer, relevante henvisninger, noteapparat og litteraturliste.

Der er ikke præcise krav til omfanget og mængden af spansksproget materiale, men materialet skal have en tyngde, således at eleven kan leve op til faglige mål i spanskfaget. Det kan således være hensigtsmæssigt at vedlægge ekstra spansksproget bilagsmateriale, så eleven får mulighed for at honorere faglige mål i spanskfaget.

Jf. læreplan for SOP indgår ligeledes relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af viden og metoder fra de indgående fag i bedømmelseskriterierne for det skriftlige produkt.

Jf. vejledning til læreplan 4.2.1.: Særligt for fremmedsprog har bilagsmateriale den funktion at man kan vedlægge materiale, der skal gøres til genstand for analyse, hvorved eksaminanden naturligt vil opfylde en bred vifte af faglige mål i faget. Herved kan man også imødekomme, at sprogfaget ikke alene anvendes som "redskabsfag", hvor fagets deltagelse primært er at læse kilder på fremmedsproget.

Det betyder, at bilagsmateriale på spansk desuden kan medvirke til at spansk ikke blot bliver et redskabsfag, men konkret gøres til genstand for analyse, hvorved eksaminanden naturligt kan opfylde faglige mål i spanskfaget.

 

Faglige tilgange og metoder

Det fremgår af vejledning til SOP, at: eleverne skal formulere og analysere en problemstilling ved at kombinere viden og faglige metoder fra flere forskellige fag.  Faglig metode er tæt knyttet til de enkelte fag, som alle er omfattet af et fagligt mål om, at eleverne skal demonstrere viden om fagets identitet og metoder. Jf. læreplan for SOP 1.1. er: hhx uddannelsens faglige hovedområder: humaniora og samfundsvidenskab, herunder særligt økonomiske fagområder.

Spanskfaget hører til humaniora og benytter således de humanistiske fags metoder, der:  i første række er knyttet til beskrivelse, analyse og fortolkning af kulturprodukter og af deres betydninger, intentioner og konsekvenser.

Når spansk indgår i samspil med fag fra de samfundsvidenskabelige og de økonomiske områder, vil disse områders tilgange og metoder ligeledes indgå, jf. 3. i vejledning til læreplan i SOP. Se desuden læreplan for SOP, 3.2.2. vedrørende den videnskabelige basismodel som omdrejningspunkt for SOP.

 

Humanistiske metoder

Et af de faglige mål for SOP er, at eleverne skal kunne formulere og analysere en problemstilling ved at kombinere viden og faglige metoder fra flere forskellige fag jf. 2.1. Det betyder, at eleverne skal anvende flere faglige tilgange eller metoder. Den gode opgaveformulering med spansk sammen med et nært beslægtet fag vil så vidt muligt inddrage elevens forståelse af spansksproget kultur og samfundsforhold som et supplement til det tekstnære analysearbejde, da det kan bidrage til, at flere faglige metoder og tilgange bringes i spil. Eleverne kan fx forholde sig til, hvem modtageren af teksten er, hvordan teksten repræsenterer kulturområdet, eller på hvilken måde den spansksprogede kultur afspejles. I SOP med dansk eller et andet sprogfag kan eleven fx vælge at kombinere en analyse af to tekster med en biografisk tilgang til samme tekster, eller med en vurdering af teksternes betydning i de respektive kulturer. En anden mulighed er at koble en sproglig næranalyse med en argumentationsanalyse.  Sidst i dette dokument gives eksempler på opgaveformuleringer med spansk.  

Analysemetoder og tilgange i spansk kan være biografisk læsning af et værk, diskurs-, kommunikations-, argumentations-, sociolingvistiskanalyse samt litterær - fx nykritisk – og sproglig analyse af tekstmateriale. Se nedenstående skema med eksempler på analysemetoder:

Analysemetoder
© Børne- og Undervisningsministeriet

Studieområdeprojekter med spansk

Spansk kan indgå meningsfuldt i SOP med alle fag, da fagets arbejde med tekster stort set altid inddrager kulturelle, samfundsmæssige og historiske forhold, der rækker ud over teksten.

Studieområdeprojektet skrives i to fag jf. 4.2.1:  I studieområdeprojektet fordyber eleven sig i et selvvalgt område som belyses ved hjælp af to fag, hvoraf mindst et skal være på A-niveau, og mindst et skal være et studieretningsfag.

 

Materiale og emne i tilknytning til undervisningen

Det fremgår af læreplanen for SOP, stk. 4.2.1.: udarbejder hver elev på 3. år et studieområdeprojekt (SOP), som munder ud i en individuel skriftlig rapport. I studieområdeprojektet fordyber eleven sig i et selvvalgt område som belyses ved hjælp af to fag, hvoraf mindst et skal være på A-niveau, og mindst et skal være et studieretningsfag. Skolens leder skal i den forbindelse sikre, at kombinationen af fag underbygger den faglige fordybelse i fagene og området. Området udvælges i samarbejde med relevante lærere og afgrænses på en måde, der sikrer, at der ikke kan ske genanvendelse af afsnit og/eller konklusioner fra besvarelser, som tidligere er blevet afleveret og bedømt.

Ønsker en elev at arbejde videre med emner fra tidligere studieområdeforløb eller andre (fler)faglige forløb, er det vigtigt, at eleven gøres klart, at et tidligere arbejde nok kan danne udgangspunkt for en undersøgelse, men at elementer af tidligere besvarelser og produkter ikke kan genanvendes. Eleven kan således heller ikke genanvende en problemformulering/opgaveformulering, eleven tidligere har besvaret.

Studieområdeprojektet omfatter både det skriftlige produkt og den mundtlige prøve, og ovenstående formulering går derfor på begge dele. Det betyder, at en elev fx ikke kan anvende et værk eller en film som primært materiale i SOP, hvis store dele af tekstmaterialet er blevet bearbejdet i undervisningen.

En elev kan ikke alene eller hovedsageligt bygge sin undersøgelse på materiale, der allerede er gennemgået i undervisningen og den faglige fordybelse i mindst det ene fag skal bevæge sig ud over kernestoffet. Eleven kan ikke gennemskrive et allerede gennemgået fagligt forløb i undervisningen eller lave en direkte parallel hertil. Eleven skal i stedet vise selvstændighed ved at komme dybere ned i kernestoffet.

Derimod kan en elev godt arbejde med områder af faget, der er arbejdet med i undervisningen mundtligt eller skriftligt, så længe det sikres, at opgaveformuleringen rækker ud over det materiale, eleven tidligere har arbejdet med, og eleven anlægger en ny faglig tilgang på materialet. Det kan fx være, at eleven har arbejdet med et uddrag af en roman og ønsker at arbejde med den samlede roman og vælger en anden metodisk tilgang i analysearbejdet eller fokuserer analysen på andre aspekter end de centrale i arbejdet i undervisningen. Eleven skal lave henvisninger, hvis der benyttes eget tidligere bedømt arbejde. Ovenstående formulering betyder omvendt også, at et hold ikke kan arbejde med en tekst, som en af holdets elever har arbejdet med i SOP, da eksamen i SOP først afsluttes med den mundtlige prøve i 3.g.

 

Opgaveformulering og SOP skrives i hovedreglen på dansk

Det fremgår af læreplan for SOP, stk. 3.2.4, at SOP i hovedreglen skrives på dansk.

Som udgangspunkt skal SOP skrives på dansk, jf. eksamensbekendtgørelsen §18. Der kan dog være undtagelser. Fx hvis eleven går på en international studieretning, hvor undervisningssproget er engelsk. Eleverne kan desuden - med skolens godkendelse - i særlige tilfælde udarbejde besvarelsen helt eller delvist på et af de sprogfag, der indgår i projektet.

Som udgangspunkt udarbejdes Studieområdeprojektet således på dansk. Skolen skal dog gøre eleverne opmærksomme på, at de med skolens godkendelse har mulighed for at udarbejde besvarelsen helt eller delvist på engelsk eller spansk. Det er imidlertid vigtigt samtidigt at gøre opmærksom på, jf. stk. 4.2.1, at det i sig selv ikke regnes som positivt ved bedømmelsen, at besvarelsen helt eller delvist er udarbejdet på et fremmedsprog. Eleverne skal derfor være særdeles fortrolige med det benyttede fremmedsprog i SOP i spansk.

Skolen skal tilsvarende ved udpegning af vejledere sikre, at vejlederne har en tilstrækkelig sproglig kompetence til både at udforme opgaveformuleringen og bedømme besvarelsen. Hvis skolen ikke kan stille en sådan sikkerhed, kan dette forhold bruges som begrundelse for at afvise elevens ønske om at udarbejde besvarelsen på det pågældende fremmedsprog.

 

Mundtlig eksamen afvikles på dansk

Mundtlig eksamen i SOP afvikles på dansk, også selvom opgaven er skrevet på et fremmedsprog. Det er kun, når ganske særlige omstændigheder taler for det, at en prøve kan aflægges på et andet sprog end dansk, fx hvis eleven er blevet undervist på engelsk i begge de indgående fag.

Til den mundtlige prøve udfolder og reflekterer eleven over projektets centrale problemstillinger og overvejer fx muligheder og begrænsninger ift. projektets metodiske ramme. Desuden perspektiverer eleven projektets problemstillinger til aktuelle kulturelle, økonomiske og/eller politiske temaer af relevans for studieområdet og inddrager relevant faglig baggrundsviden i en reflekteret diskussion med udgangspunkt i SOP.

Resumé af SOP skrives på dansk

Det fremgår af stk. 4.2.1 i vejledning til læreplan for SOP, at Resumeet skal udfærdiges på dansk.

 

Eksempler på opgaveformuleringer

Her følger eksempler på opgaveformuleringer. Opgaveformuleringerne er ikke eksemplariske, men de giver et billede af, hvordan de kan se ud. Der findes altså ikke en bestemt måde at lave opgaveformuleringer på.

Spansk begyndersprog A og Engelsk A
 • Redegør for feminismens grundprincipper samt for de feministiske bølger, der historisk har fundet sted i henholdsvis USA og Argentina.
   
 • Analysér henholdsvis et engelsksproget og et spansksproget indlæg i den aktuelle feministiske debat med fokus på kommunikationssituationernes relevante virkemidler. I forlængelse heraf laves en komparativ analyse af de to indlæg med henblik på at undersøge eventuelle fællestræk. Perspektiver evt. til andet selvvalgt materiale.
   
 • Diskutér om de ovennævnte indlæg er repræsentative for aktuelle feministiske bølger, og vurdér indlæggenes gennemslagskraft og baggrunden for deres aktualitet.
   
 • Anvendte tekster: Uddrag af Silvia Lospennatos tale til den argentinske kongres om fri abort (2018) (https://youtu.be/NcPG9jwxy7A ) og ”Feminist Fight Club” af Jessica Bennett (2016).

 

Spansk begyndersprog A og Engelsk A
 • Redegør kort for relevante historiske og aktuelle aspekter ved den latinamerikanske immigration til USA.
   
 • Dernæst ønskes en analyse og fortolkning af uddrag af Junot Diázs roman The Brief Wondrous Life of Oscar Wao (2007), med fokus på, hvordan hybrid-identitet skildres. Herunder skal du inddrage en personkarakteristik af hovedpersonen, fortælleteknik og sproglige virkemidler.
   
 • Analysér herefter 2 selvvalgte spansksprogede digte af forfattere med latinamerikansk baggrund. Du skal undersøge, hvordan hybrid-identitet italesættes i digtene med særligt fokus på de sproglige virkemidler.
   
 • Diskutér med afsæt i dine analyser, hvilke muligheder og udfordringer latinamerikanske immigranter aktuelt står overfor i det amerikanske samfund. Inddrag herunder bilag 1.
   
 • Bilag 1: Estudio de Nielsen: “El crecimiento de la cultura latina sigue transformando Estados Unidos”, Adlatina, 5.9.2016 http://www.adlatina.com/marketing/el-crecimiento-de-la-cultura-latina-sigue-transformando-estados-unidos
   
 • Anvendte digte: to digte fra Kledal & Laursen: Somos latinos in the US, 2007

 

Spansk begyndersprog A og Engelsk A

Område: Mexicansk immigration i USA

 • Redegør kort for, hvorfor immigranterne vælger at flygte fra Mexico og efterfølgende blive boende i USA. Der ønskes ligeledes en kort redegørelse for de forskellige tiltag, der findes i USA ift. immigranter samt en kort præsentation af, hvilke forhold immigranter lever under.
   
 • I forlængelse heraf ønskes en analyse og fortolkning af udvalgte dele af Sandra Cisneros’ roman La Casa en Mango Street (1984) og dokumentarserien Living Undocumented (Netflix, 2019). Analyserne skal bl.a. have fokus på, hvordan immigranternes tilhørsforhold fremstilles. Filmiske virkemidler skal inddrages i dokumentaranalysen, hvor det er relevant.
   
 • Med udgangspunkt i ovenstående redegørelse og analyse ønskes afslutningsvis en diskussion og vurdering af, hvorvidt de illegale immigranter har mulighed for at blive en integreret del af USA.

 

Spansk begyndersprog A og Innovation B

Opgaveformulering:

 • Definér kort begrebet bæredygtighed. Lav derefter en kort virksomhedskarakteristik af virksomhederne Zara og Ecoalf.
   
 • Foretag en komparativ analyse af Zara og Ecoalf i relation til deres brug af bæredygtighed.
   
 • Diskutér på baggrund af analysen, hvordan ovennævnte virksomheder fremadrettet skal arbejde i forhold til bæredygtighedsbegreberne.

 

Spansk begyndersprog A og International økonomi A

Opgaveformulering:

 • Redegør for den historiske og samfundsmæssige baggrund for ønsket om et selvstændigt Catalonien.
   
 • Udarbejd en komparativ makroøkonomisk analyse af henholdsvis Cataloniens og det øvrige Spaniens økonomi med henblik på at vurdere konsekvenserne ved en løsrivelse.
   
 • Diskutér de økonomiske fordele og ulemper for henholdsvis Catalonien og det øvrige Spanien ved en løsrivelse og vurdér, hvorvidt Cataloniens løsrivelse er et realistisk scenarie. Perspektivér i denne forbindelse til konsekvenserne i EU ved et eventuelt selvstændigt Catalonien. 

 

Spansk begyndersprog A og Virksomhedsøkonomi A

Opgaveformulering:

 • Udarbejd en kort virksomhedskarakteristik af bryggeriet Mahou San Miguel og gør rede for begrebet CSR.
   
 • Foretag en analyse af Mahou San Miguels anvendelse af CSR med inddragelse af relevante forhold.
   
 • Diskutér og vurdér, hvilke strategiske muligheder CSR giver Mahou San Miguel for at skabe vækst på det spanske marked.

 

Spansk begyndersprog A og Virksomhedsøkonomi A

Opgaveformulering:

 • Redegør kort for den politiske konflikt i Catalonien samt for FC Barcelonas forretningsmodel.
   
 • Foretag en analyse af FC Barcelonas involvering i den politiske konflikt i Catalonien samt en analyse af virksomhedens CSR-aktiviteter.
   
 • Diskutér hvilken betydning FC Barcelonas CSR-indsats og politiske involvering kan have for virksomhedens interessenter og vurdér hvorvidt FC Barcelona opererer ud fra et stakeholder- eller shareholder-perspektiv.
   
 • Diskutér og vurdér hvilken betydning den politiske konflikt i Catalonien kan få for FC Barcelona.

 

Følgende materiale på spansk skal inddrages i besvarelsen:

El FC Barcelona supone el 1,46% del PIB de la ciudad: https://www.eleconomista.es/catalunya/noticias/10352370/02/20/El-FC-Barcelona-supone-el-146-del-PIB-de-la-ciudad.html?_ga=2.237256647.653548791.1582201652-1322060353.1582201652

El procés y el Barça: del 'Más que un club' al divorcio con la afición: https://www.vozpopuli.com/politica/proces-barca-aficion-independentismo-referendum_0_1176782457.html

Video: El País, Més que un club: https://www.youtube.com/watch?v=f2zC44ofHUw

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.