Artikel

Virksomhedsøkonomi - Genåbning

Her finder du fagkonsulentens faglige og didaktiske råd om genåbning, overgangsperiode, eksamensprojekter, virtuel undervisning og karaktergivning i forbindelse med COVID-19.

Som følge af forskellige perioder med nedlukning og nødundervisning i 2020 og 2021 har eleverne i virksomhedsøkonomi modtaget virtuel undervisning.

Der er d. 5. februar 2021 (med justering den 12. februar 2021) indgået en politisk aftale om håndteringen af prøver i 1. halvår af 2021. Aftalen er indgået som følge af COVID-19 foranstaltningerne på undervisningsområdet i skoleåret 2020/21. Aftalen indebærer, at der skal afvikles færre prøver end normalt. Virksomhedsøkonomi er forsat i spil i sommerens prøveafvikling.

Dette notat giver anvisninger og inspiration til undervisningen i faget virksomhedsøkonomi frem mod eksamen, sommeren 2021. Fagligt udfordrede elever kan have været ekstra udfordret i den forgangne tid da de ikke, som under normale omstændigheder og i samme omfang, har kunnet trække på læreren i undervisningssituationen. Disse elever har måske heller ikke kontaktet læreren med henblik på ekstra hjælp i det virtuelle rum.

Jf. Tidsplan for afslutningen af skoleåret 2020/21 på htx, hhx, stx, hf, hf-enkeltfag, gymnasial supplering og gymnasiale fag i eux-forløb, offentliggøres eksamensplanen tidligst d. 29. april og senest d. 6. maj, inkl. elevens aflyste prøver.

For virksomhedsøkonomi følger det, at særligt den mundtlige eksamen kan udtrækkes til eksamen – både på A- og B-niveau. Derimod vil den skriftlige prøve i meget lille omfang forekomme og er derfor ikke udfoldet i dette notat. De elever, som er, og har været særligt udfordrede af den virtuelle undervisning, bør i den kommende periode prioriteres højt. Det kan bl.a. gøres ved at tænke i arbejdsformer, hvor der genereres tid og rum for både individuel og kollektiv vejledning.

På mange 3.g. hold i virksomhedsøkonomi er der typisk gennemgået stof i metodetunge områder fx investering eller knap kapacitet. Noget af det stof, kan med fordel repeteres i mindre grupper, så også de svageste elever får mulighed for at blive fortrolig med stoffet.

Alt afhængigt af elevsammensætning og varighed af den virtuelle undervisning er der flere faglige og didaktiske forhold og forudsætninger, man bør overveje som underviser. Behovet for at indhente fagligt efterslæb vil typisk være forskelligt fra elev til elev, såvel som fra hold til hold i faget. Der kan i øvrigt henvises til Vejledning om rammer og initiativer til et fagligt løft og en styrkelse af trivslen frem mod sommeren 2021.

 

Mundtlig prøveform, hhx

Den mundtlige prøve i virksomhedsøkonomi skal gennemføres på en sådan måde, at der tages højde for, at der kan være elementer i faget, som eleven ikke har gennemgået, eller hvor undervisningen har været utilstrækkelig.

Eksaminator skal sikre sig, at eksamensspørgsmålene, der bygger på forløb/kernestofområder, hvor undervisningen helt eller delvist er gennemført som nødundervisning, gør eksaminanden i stand til at demonstrere udtømmende opfyldelse af de faglige mål for faget. Hvis det vurderes, at dette ikke kan lade sig gøre, kan eksaminator udelade prøvematerialer.

Der kan fx være tale om at undlade eksamensspørgsmål inden for emnet investering eller finansiering. Derudover er det jf. Vejledning om gymnasiale prøver i sommerterminen 2021 og afsluttende standpunktskarakterer, muligt at de samme eksamensopgaver må gå igen højest fem gange.

Eksaminator skal sørge for, at de mundtlige eksamensspørgsmål så vidt muligt dækker de faglige mål og kernestoffet. De kernestofområder der udelades af prøvegrundlaget, skal fremgå af undervisningsbeskrivelsen. Det er derfor, endnu væsentligere end under normale omstændigheder, at censor sætter sig godt ind i undervisningsbeskrivelsen. 

PBL forløb er også en del af eksamensgrundlaget i den mundtlige prøveform for faget. Her er det i læreplanen for virksomhedsøkonomi A præciseret, at der ’Inden for hvert af de fire kernestofområder gennemføres et antal PBL forløb…’. Har det ikke været muligt at gennemføre læreplanens krav i forhold til antal PBL forløb, skal det således også fremgå eksplicit af undervisningsbeskrivelsen. Det er i denne sammenhæng væsentligt at pointere at en udeladelse af dele af undervisningen fra prøvegrundlaget, som vil indebære en fravigelse af læreplanens krav, skal godkendes af institutionens leder.

Der henvises her til notatet om mundtlig eksamen i virksomhedsøkonomi. Heri er der givet konkrete eksempler på mundtlige eksamensopgaver på både A- og B-niveau. Til orientering vil Driftsøkonomisk forening stå for viden- og materialedeling af mundtlige eksamensopgaver. Se den faglige forenings hjemmeside for yderligere information.
 

Skriftlighed

Som nævnt ovenfor, er det et fåtal af elever der har mulighed for at udtrækkes til skriftlig eksamen i virksomhedsøkonomi. Fokus i undervisningen frem mod eksamen er derfor naturligt på den mundtlige dimension, men underviseren bør også være i stand til at kunne bedømme elevens skriftlige standpunkt. Såfremt en prøve aflyses, skal eleven i stedet have ophøjet den afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter. En afsluttende standpunktskarakter er en helhedsvurdering af elevens opfyldelse af de faglige mål i virksomhedsøkonomi. Her henvises til Vejledning om gymnasiale prøver i sommerterminen 2021 og afsluttende standpunktskarakterer.

Langt de fleste skoler afvikler interne prøver, hvor det er muligt at anvende tidligere eksamensopgaver. Her har den enkelte underviser et overblik over, hvilke elever som har særlige udfordringer. De elever, som er, og har været særligt udfordrede af den virtuelle undervisning, bør i den kommende overgangsperiode prioriteres højt. Det kan bl.a. gøres ved at tænke i arbejdsformer, hvor der genereres tid og rum for både individuel og kollektiv vejledning.

I forhold til skriftlighed i faget henvises i øvrigt til dokumentet lærerens hæfte i virksomhedsøkonomi som kan downloades på prøvebanken.dk.  
 

1.g og 2.g

I forhold til undervisningen i 1.g og 2.g kan der også indgå prøvetræning – både skriftligt og mundtligt. Prøvetræningen har flere formål. I elevens afsluttende fag, hvor der i år ikke afholdes prøve, kan prøvetræningen – i form af prøveeksamen, test og fremlæggelser understøtte lærerens faglige vurdering i forbindelse med en afgivelse af de afsluttende standpunktskarakterer, dels generelt forberede eleven på prøver næste skoleår. I elevens ikke-afsluttende fag kan prøvetræningen dels understøtte det faglige arbejde i fagene, dels forberede eleven på fagets prøve næste år.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at en afsluttende standpunktskarakter ikke alene kan basere sig på en test, prøve, samtale eller lignende.

 

Særligt for virksomhedsøkonomi B – Eux

Det er muligt at eleven kan udtrækkes til den mundtlige prøve i virksomhedsøkonomi B-niveau. Underviseren kan på samme vis vejlede ift. projektforløbet og give anvisninger på forbedringer vedrørende fagets teori og opnåelse af de faglige mål frem mod en evt. eksamen i faget.

Der afholdes en projektprøve med udgangspunkt i eksaminandens projektrapport, som altså er eksamensgrundlag. Før den mundtlige del af prøven giver skolen censor adgang til eksaminandens projektrapport. Eksaminator og censor drøfter inden den mundtlige del af prøven, på baggrund af oplæg fra eksaminator, hvilke problemstillinger eksaminanden skal uddybe ved den mundtlige prøve. Her kan eksaminator og censor tillige drøfte de dele af kernestoffet, der er gennemført som nødundervisning.

Eleven kan i udarbejdelsen af projektet undlade at inddrage de kernestofområder, der er gennemført som nødundervisning. Derudover skal det tillige fremgå af undervisningsbeskrivelsen, hvilke eventuelle kernestofområder der udelades og derfor ikke stilles spørgsmål i, efter eksaminandens præsentation af projektforløb.  

Igen er det væsentligt, at pointere at censor sætter sig godt ind i undervisningsbeskrivelsen inden eksaminationen.

 
Henvisning til materialer

  • Skriftlig eksamenstræning, tidligere eksamensopgaver og læreren hæfte på Prøvebanken.dk
  • Fagets side på EMU: Her henledes opmærksomheden særligt på artiklen af Emdal og Dimke om skriftlighed i faget. Derudover kan notatet vedr. den mundtlige eksamen tilgås.

 

Ved spørgsmål, kommentarer eller ønske om uddybninger, kontakt venligst fagkonsulenten

Troels Finjord Højberg
Fagkonsulent

Direkte tlf.: +452342 6319
E-mail: Troels.Finjord.Hojberg@stukuvm.dk

Siden er opdateret 07. januar 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.